Kategórie
Tlačové správy

Reforma eurofondov je obrovskou príležitosťou pre regióny

Ako ju najlepšie využiť, objasnili zástupcom samospráv experti MIRRI SR na kon­fe­ren­cii Tvoríme lepšie Slo­vensko v Košiciach.

Košice – Reforma eurofondov znamená pre regióny obrovskú príležitosť. Jej súčasťou je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová obálka, o ktorej budú rozhodovať priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Košiciach to uviedol minister investícií Peter Balík. Tiež zdôraznil, že rovnako dôležité je, aby samo­správy úspešne vyčerpali zazmluvnené eurofondy z do­bie­ha­jú­ce­ho programového obdobia.

Regióny budú v novom eurofondovom období v rámci integrovaných územných investícií rozhodovať o 2,13 miliarde eur z takmer 13-miliardového Programu Slovensko. Konkrétne pre mesto Košice, kde sa dnes koná v poradí už tretia kon­fe­ren­cia Tvoríme lepšie Slo­vensko, je v rámci integro­vaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 120,5 milióna eur a pre Košický samosprávny kraj 177,4 milióna eur. O integro­vaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimo­vlád­nych organizácií, podnikateľov či cirkví), ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja.

„V praxi to bude znamenať, že priamo regióny si určia priority, na ktoré využijú eurofondy a na základe ich potrieb sa vyhlásia výzvy. Koľko euro­fondov samo­správy napokon získajú, závisí od kvality ich projektov. Sme tu pre regióny, všetkých kľúčových partnerov u­bez­pe­ču­jem, že ich pozorne počúvame a sme pripravení spoločne hľadať riešenia, aby sme nové eurofondy úspešne naštartovali. Tiež máme spoločnú zodpovednosť za záchranu euro­fondov z do­bie­ha­jú­ce­ho obdobia a musíme spraviť všetko pre to, aby sme z nich využili maxi­mum,“ zdôraznil minister investícií, regionálneho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie Peter Balík.

Aby sme uľahčili žiadateľom cestu k euro­fondom či dotáciám, MIRRI SR v spo­lu­práci s ďalšími rezortmi a úradmi ako aj Úradom vlády SR zriadilo v každom krajskom meste Regionálne centrum. Žiadatelia v nich dostanú všetky informácie a odborné poradenstvo na jednom mieste. Za prvé mesiace existencie regionálnych centier odborníci MIRRI SR a ďalších ministerstiev poskytli záujemcom už vyše 3 000 bez­platných konzultácií.

Cieľom každej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko je predstaviť samo­sprá­vam a aktérom v území Program Slovensko a plán výziev z nových euro­fondov. Aj žiadatelia z Košického kraja sa môžu už v tomto roku zapojiť do výziev za 5 miliárd eur.

Najviac z celkového takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2 miliardy eur). Na zamestnanosť, kvalitné vzdelávanie a fungujúce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva či turizmu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transfor­máciu v objeme 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným prie­my­sel­ným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Už v tomto roku je v pláne vyhlásiť výzvy za vyše 5 miliárd eur.

V Košiciach rezonovala taktiež téma dobiehajúceho programového obdobia. Samo­správy po celom Slovensku oceňujú pomoc v podobe špeciálnej výzvy z programu IROP, ktorá pomáha mestám a obciam refundovať ich náklady s migračnou krízou. MIRRI SR na rokovaniach s Európskou komisiou presadilo, že mestá a obce môžu dostať kompenzáciu za náklady, ktoré mali s prijímaním utečencov z Ukrajiny. Z výzvy za 127 miliónov eur môže získať financie až 1 500 miest a obcí. Európska komisia v závere minulého týždňa schválila nevyhnutnú revíziu operačného programu, vďaka čomu MIRRI SR začne urýchlene vyplácať túto podporu. V Košickom kraji na ňu má nárok 219 obcí, ktoré spolu získajú takmer 14 miliónov eur.

V dobiehajúcom programovom období je dôležité, aby samosprávy, a to aj v Košickom kraji, do konca tohto roka dočerpali euro­fondy z regionálneho programu IROP, ktoré majú schválené na svoje projekty.

„Zazmluvnenosť projektov v regionálnom programe IROP, ktorý riadi MIRRI SR, je na celo­ná­rod­nej úrovni viac ako 100%. Znamená to, že z programu by nemalo na konci programového obdobia prepadnúť ani jedno euro, ale všetky zdroje ostanú v regiónoch. Teraz však je na prijímateľoch, aby svoje projekty zrealizovali do konca roka, tak, ako sa zaviazali v zmluve,“ dodal minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

Pre rozvoj Košického kraja je prínosom aj podpora z eurofondových programov cezhraničnej spolupráce Interreg. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať v dvoch programoch, a to v programe Interreg Maďarsko-Slo­vensko a v štvor­strannom programe Interreg NEXT (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina). V do­bie­ha­jú­com období sa z nich podporilo spolu 82 cez­hra­nič­ných pro­jek­tov s partnermi v Košickom kraji.

Napríklad z programu Interreg HU-SK sa podporuje z veľkej časti regionálny cestovný ruch. Príkladom je projekt Detskej železnice v Košiciach, v rámci ktorého sa v Košiciach v partnerstve s Lesnou železnicou v Nagybörzsöny obnovil najstarší parný rušeň v strednej Európe Katka z roku 1884 a opravili sa havarijné úseky trate a mostov.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *