Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR spracoval výsledky o ľuďoch bez domova

Štatistický úrad Slovenskej republiky spra­co­val výsledky o ľuďoch bez do­mo­va na základe Sčítania oby­va­te­ľov, domov a bytov v roku 2021.

SODB 2021

Metodické východisko pre iden­ti­fi­ko­va­nie ľudí bez do­mo­va

Štatistický úrad SR definoval pre účely Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 skupiny „ľudí bez domova“ (ĽbD) v kontexte medzi­ná­rod­ných odporúčaní.

Koncept a metodika sčítania obyvateľov umožnila kvan­ti­fi­ká­ciu se­kun­dár­nych bez­domovcov, čiže oby­va­te­ľov, ktorí vy­uží­va­jú rôzne druhy dočasného uby­to­va­nia a často sa pohybujú medzi uby­to­va­ním ako sú útulok, domov na pol­ceste, zariadenie núdzového bývania alebo majú pobyt v ne­kon­venčnom obydlí (rekreačný objekt, núdzový objekt neurčený na bývanie, mobilné obydlie). Pod­stat­nou sku­toč­nosťou je, že se­kun­dárne bez­do­mo­vectvo nie je zá­le­ži­tosťou len jednotlivcov, bez vy­ho­vu­jú­ce­ho obydlia môžu byť aj páry, rodiny s deťmi.

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 71 076 ľudí bez domova

Podľa pohlavia prevládajú medzi nimi muži. Takmer 80 % se­kun­dár­nych bez­domovcov je v pro­duk­tívnom veku. Naj­vyšší počet ĽbD, nad 10-tisíc, sa podľa SODB 2021 nachádza v Nitrianskom, Košickom a Bansko­bystrickom kraji. Najviac ĽbD, vyše 2,5 tisíca, majú podľa SODB 2021 okresy Prievidza, Martin, Prešov a Košice II.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *