Kategórie
Tlačové správy

Všeobecná zdravotná poisťovňa je v obrovskej strate, no aj tak míňa na nezmysly

Potrebuje systémové riešenia.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) s po­žeh­na­ním po­li­ti­kov pokra­ču­je v ne­udrža­teľ­nom hospo­dá­re­ní. Napriek opa­ko­va­ným stá­miliónovým dotáciám zo štátneho rozpočtu je dlho­dobo v strate, čím sa prehlbujú problémy v celom sektore. Môže za to nielen zlé hospo­dá­re­nie, ťarbavý ma­naž­ment, ale aj ne­zmy­sel­né výdavky.

Podľa Úradu pre dohľad nad zdra­vot­nou sta­rostli­vosťou boli všetky tri zdra­votné poisťovne za prvý štvrť­rok 2023 v strate. Rada pre záchranu zdra­vot­níctva (RZZ) a SASKA upozorňujú na to, že naj­horšie je na tom s veľkým náskokom VšZP. Tá už stihla minúť aj 350 miliónov eur, ktoré jej dala vláda na zvýšenie základného imania. Ministerstvo zdra­vot­níctva pod vedením OĽaNO a predtým Smeru opakovane posielalo peniaze daňovníkov do dlho­dobo stratovej inštitúcie bez toho, aby za to dostalo akúkoľvek merateľnú proti­hodnotu.

Podľa tieňového ministra zdravotníctva SASKY Tomáša Szalaya je za zlými výsledkami aj fakt, že štátna poisťovňa napriek naj­vyš­šiemu trhovému podielu platí často naj­vyš­šie ceny. Toto nedáva žiadnu eko­no­mickú logiku. Ak predsa na­ku­pu­je­te nie­čo­ho naj­viac na trhu, mali by ste byť schopní vy­ro­ko­vať naj­lep­šie ceny. V prípade štátnej poisťovne je to ale viac ako 10 rokov presne naopak, často na základe po­li­tic­kej objednávky. Ale nielen.

Problém je podľa ekonomického experta RZZ Martina Barta aj inde.

„Aj napriek tomu, že je poisťovňa v ob­rovskej finančnej strate, zbytočne míňa peniaze na ne­zmysly. Zvy­šu­je výdavky na mar­ke­ting, ktorý jej nič nepriniesol, keďže jej v rokoch 2021 a 2022 aj tak odišli poistenci do súkromných poisťovní. Zároveň organizuje pompézne podujatia pre za­mest­nan­cov či platí influencerov.“

„Ide o položky, ktoré si môže dovoliť len prospe­ru­jú­ca firma. Alebo taká, kde nikomu nezáleží na hospo­dá­re­ní, lebo daňovníci každú stratu znova a znova zadotujú,“ dopĺňa Tomáš Szalay.

Podľa tímlíderky SASKY pre zdravotníctvo Janky Bittó Cigánikovej je v rozpočte VšZP viacero dier. Tie odčerpávajú peniaze, ktoré mohli byť inak použité na zdravotnú starostlivosť. Príkladom je opakované nepochopiteľné navyšovanie cien súkromným laboratóriám, ale aj viac ako 70 pobočiek VšZP, ktoré okrem režijných nákladov poisťovňa priebežne rekonštruuje.

„Poistenci nemajú za normálnych okolností dôvod navštevovať pobočku zdravotnej poisťovne. Málo­kto si u­ve­do­mu­je, že poisťovne ko­mu­ni­ku­jú najmä s posky­to­va­teľ­mi zdravotnej starostlivosti a toto robia väčšinou online. Ostatné poisťovne, ale napríklad aj bankový sektor sa snažia skôr redukovať pobočkovú sieť a smerujú zákazníkov k lacnejším spôsobom ko­mu­ni­ká­cie cez elek­tro­nické služby. VšZP však ide opačným smerom a pobočky otvára aj v naj­drahších nákupných centrách. To je v prípade takto stratovej inštitúcie ne­zod­po­ved­ný postup,“ povedala s tým, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou namiesto toho, aby zakročil proti týmto praktikám, plní len politickú misiu OĽaNO, ktoré no­mi­no­va­lo jeho pred­sed­níčku a sústredí sa na likvidáciu konkurencie VšZP.

Toto by však v dôsledku hospodárenia štátnej poisťovne nepomohlo, naopak, ešte by to znížilo motiváciu bojovať o poistencov zvyšovaním kvality služieb.

Podľa RZZ treba opakujúce sa stratové hospodárenie VšZP riešiť čo najskôr a systémovo. Pre zdravotníctvo by bolo prí­nos­né, ak by na trh mohlo vstúpiť viac pois­ťovní, čím sa zvýši kon­ku­ren­cia, boj o poistencov a tým aj služby pre pacientov. Jedno­ducho musí vzniknúť efektívna re­gu­lo­va­ná súťaž v systéme verejného zdravotného poistenia.

„Chceme tiež presadiť rozdelenie VšZP na viac vzájomne súťažiacich samo­stat­ných subjektov,“ vysvetľuje Szalay.

SASKA bude zároveň požadovať u­ve­rej­ňo­va­nie infor­má­cií o hospo­dá­re­ní každé tri mesiace, sprehľadniť u­ve­rej­ňo­va­nie zmlúv a ich do­dat­kov; a chce tiež udržať platbu za poistenca štátu vo výške mini­málne 4,5 percenta prie­mer­nej mzdy spred dvoch rokov. Rovnako navrhne zásadnú zmenu Úradu pre dohľad nad zdra­vot­nou sta­rostli­vosťou tak, aby bol verejnou inštitúciou fi­nan­co­va­nou členskými príspevkami stake­holderov, ktorí si menujú na 5 rokov svojich zástupcov; a tí si spomedzi seba zvolia šéfa.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *