Kategórie
Tlačové správy

Maminky chcú hlavne veľké „benziňáky“

Štvrtina z nich si volí auto­ma­tickú pre­vo­dov­ku. Naj­ob­ľú­be­nej­šími mo­del­mi v sieti auto­centier AAA AUTO sú Škoda Octavia, Škoda Fabia, Volks­wagen Golf a Volks­wagen Passat.

Matky, ktoré oslavujú túto nedeľu svoj sviatok, tvoria 39 % zo všetkých zákazníčok naj­väč­šej siete auto­centier AAA AUTO. Nad­po­lo­vič­ná väčšina ma­mi­čiek si kupuje veľké vozidlá typu kombi, SUV alebo MPV, naj­čas­tej­šie v ben­zí­no­vom pre­ve­de­ní a strie­bor­nej farby. Štvrtina z nich potom upred­nost­ňuje auto­matickú prevodovku. Vyplynulo to analýzy predajných dát skupiny AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­te­ľa siete auto­centier AAA AUTO.

„Ženy sú významnou skupinou našich zákazníkov a tvoria zhruba tretinu všetkých predajov ne­pod­ni­ka­teľským sub­jek­tom. Tridsať­deväť percent zo všetkých žien potom podľa našich štatistík pripadá na mamičky. Je tu ale aj časť žien, ktorým auto kupuje manžel alebo otec rodiny,“ uvádza Karolína Topolová, generálna riaditeľka a pred­sed­níčka pred­sta­venstva sku­pi­ny AURES Holdings, ktorá sieť AAA AUTO prevádzkuje.

Vývoj predaja áut podľa typu karosérie u maminiek v AAA AUTO
Vývoj predaja áut podľa typu karosérie u maminiek v AAA AUTO.

Až 26 % žien vo veku tridsať až štyridsať­päť rokov si ku­pu­je Ško­dovky, 12 % Volks­wageny a 9 % modely značky Kia. Naj­ob­ľú­be­nej­ším toho­ročným vozidlom žien je Škoda Octavia, ktorá pred­behla dlho­dobo obľúbenú Fabiu od rov­na­ké­ho výrobcu. Na tretej priečke sú tento rok zatiaľ zhodne Volks­wagen Golf a Volks­wagen Passat.

„Preferencie mamičiek, ktoré sa týkajú veľkosti vozidla, sa v rokoch až tak zásadne nemenia. Zvyšuje sa ale podiel tých, ktoré si kupujú väčšie auto­mobily na úkor úsporných hatch­backov, do ktorých je pre každú mamu zlo­ži­tej­šie dať na­prí­klad len kočík a väčší nákup. S na­ro­de­ním dieťaťa väčšina z nás viac dbá na bez­peč­nosť, a preto nechceme, aby sa nám čo­koľ­vek zbytočne po­va­ľo­va­lo mimo ba­to­ži­no­vé­ho priestoru. Pri do­prav­nej ne­ho­de alebo prudkom brzdení môže mať aj oby­čajná fľaša s vodou fatálne následky,“ doplnila Karolína Topolová, ktorá bez­peč­nosť rieši aj vďaka skú­se­nos­tiam z Detskej dopravnej nadácie, ktorú AAA AUTO podporuje.

Nadácia finančne pomáha deťom, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov, či majú v dôsledku nehody trvalé následky na zdraví.

Napriek tomu, že najviac mamičiek zatiaľ stále preferuje hatch­backy (36 %), postupne rastie podiel tých, ktoré uprednostňujú priestrannejšie a bez­peč­nej­šie auto­mobily. Preto si tiež 27 % z nich zaobstaráva kombíky, 22 % SUV a 9 % MPV. Takmer sedem­desiat percent si vyberá auto v ben­zí­no­vom prevedení.

„Hoci ženy sú v prípade alter­na­tívnych palív veľmi opatrné, objavujú sa medzi mamičkami aj prvé fanúšičky elektro­mobilov. Tento rok sme predali už dvoj­ná­so­bok toho, čo za celý minulý rok, ale stále ide o jednotky kusov,“ upresnila Karolína Topolová.

Čoraz väčšej obľube sa teší aj auto­ma­tická pre­vo­dov­ka, ktorú upred­nostňuje 23 % mamičiek. Pri­tom v roku 2016 to bolo len ne­ce­lých 10 %. Naj­ob­ľú­be­nej­šími farbami sú strieborno šedá, biela a čierna.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *