Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied si pripomína 70 rokov od svojho vzniku

Slovenská akadémia vied si v roku 2023 pri­po­mí­na 70 rokov od pri­ja­tia zá­ko­na o SAV, ktorý de­fi­no­val jej základy a dneš­nú po­do­bu. Svoje významné jubileum si akadémia pri­po­me­nie via­ce­rý­mi po­du­ja­tia­mi. Ústredné oslavy sa us­ku­toč­nia v Bra­tislave 23. a 24. júna 2023.

SAV – 70 rokov

„SAV vznikla v atmosfére silného sovietskeho vplyvu. Tým bola ovplyvnená jej štruktúra a aj za­me­ra­nie. Za 70 rokov sa však ukázalo, že to ne­pred­zna­me­na­lo jej fatálnu de­for­má­ciu. Na­šťastie sa dnes SAV radí úrovňou aj za­me­ra­ním k štan­dardným európskym vedeckým inštitúciám,“ zdôrazňuje pri prí­le­ži­tosti výročia Slovenskej akadémie vied jej predseda Pavol Šajgalík.

Počas siedmich dekád prekonala akadémia množstvo míľnikov a his­to­rických o­ka­mi­hov. Viaceré z nich si pri­po­me­nie v piatok 23. júna 2023 na sláv­nost­nom matiné v SND na Pribinovej ulici.

„Budeme mať príležitosť spomenúť si na pre­doš­lých 70 rokov Slovenskej akadémie vied a vyzdvihnúť našich kolegov a kolegyne, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o jej rozvoj. Verím, že to bude dôstojným upriamením pozornosti na SAV ako naj­dô­ve­ry­hod­nej­šej štátnej inštitúcie a jednak ako vedeckej organizácie, ktorá produkuje vedu v tej naj­vyššej kvalite, mini­málne v stredo­európskom priestore,“ dodal Pavol Šajgalík.

SAV bude podujatie streamovať aj pre verejnosť, živé vysielanie bude dostupné na YouTube kanáli SAV.

Oslavy jubilea najväčšej vedeckej inštitúcie na Slovensku sa ponesú aj v zna­me­ní pre­zen­tá­cie jej výskumných tém a výsledkov jed­not­li­vých pracovísk. Po pan­de­mic­kej prestávke sa 23. a 24. júna 2023 opäť uskutoční podujatie Víkend so SAV, ktoré sa tento­raz prenesie na Ná­mes­tie M. R. Štefánika pri OC Eurovea. Deti aj dospelí sa môžu tešiť na dvoj­dňový festival vedy, na ktorom sa predstavia pracoviská SAV z celého Slo­venska. Návštevníkov bude čakať viac ako 45 stánkov, ktoré do hlav­né­ho mesta prinesú naj­novšie výskumné výsledky, interak­tívne ex­po­ná­ty a zábavné vedecké aktivity nielen pre naj­menších. Program na pódiu doplnia prednášky vedcov a vedkýň na naj­rôz­nej­šie témy, diskusie a piat­kový večerný koncert po­pu­lár­nej slo­venskej kapely Korben Dallas.

Víkend so SAV

Podujatie Víkend so SAV podporili generálni partneri ESET, ESET Science Award, Nadácia SLSP a partneri EUROVEA, Matador Group, BKIS a Zdru­že­nie správy námestia.

Viac informácií o výročí SAV nájdete na stránke SAV v časti „Aktuálne odkazy“ v článkoch:


Spracovala: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *