Kategórie
Tlačové správy

Nové eurofondy sú veľkou príležitosťou pre regióny

Dôležité je, aby využili aj končiace eurofondy. Samosprávy oceňujú pomoc ministerstva investícií pri riešení migračnej krízy, až 177 miest a obcí v Trnavskom kraji si rozdelí z euro­fondov takmer 12,4 milióna eur.

Trnava – Podporujeme zmysluplné trávenie voľného času v každom meste a obci Slo­venska. Na bu­do­va­nie alebo obnovu priestorov na rôzne voľno­časové aktivity a šport sme z re­gio­nál­nych dotácií práve vyhlásili novú výzvu vo výške 9 miliónov eur. Vďaka tejto podpore môžu obce, mestá, mimo­vládne or­ga­ni­zá­cie a občianske združenia po celom Slo­vensku na svoje voľno­časové a športové objekty získať štátnu dotáciu od 100 000 až do 450 000 eur.

Vyhlásenie výzvy Ministerstva investícií, re­gio­nál­ne­ho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) oznámila vice­premiérka a mi­nis­ter­ka pre re­gio­nál­ny roz­voj Veronika Remišová na úvod dnešnej konferencie Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave.

Reforma eurofondov je veľkou príležitosťou pre regióny. Jej súčasťou je totiž aj samo­statný, vyše 2-miliardový balík, o ktorom budú rozhodovať priamo regióny. Na kon­fe­ren­cii Tvoríme lepšie Slovensko v Trnave to zdôraznila vice­pre­miérka a mi­nis­ter­ka in­ves­tí­cií Veronika Remišová. MIRRI SR odštartovalo sériu konferencií Tvoríme lepšie Slovensko koncom apríla v Žiline a postupne sa uskutočnia v každom krajskom meste, po Trnave už na bu­dú­ci týž­deň v Košiciach. Odborníci ministerstva na nich zástupcom krajov, miest a obcí a ďalším kľúčovým aktérom predstavia novinky, ktoré prináša Program Slovensko.

Program Slovensko je naj­väčšou reformou euro­fondov v his­tó­rii Slo­venska a je veľkou príležitosťou na rozvoj našich regiónov. Už nemáme šesť operačných programov, každý s inými pravidlami, ale iba jeden program – Program Slovensko, s jednými pravidlami, metodikou a mi­ni­mom by­ro­kra­cie. Pre samo­správy je dôležité, že z celkového takmer 13-miliardového balíka rozhodnú o vyše 2 miliardách priamo regióny, a to v rámci integrovaných územných investícií. V praxi to znamená, že regióny si určia svoje investičné priority, na ktoré chcú využiť eurofondy z tejto špeciálnej obálky. Každý región má totiž trošku iné problémy, oni najlepšie vedia, kam potrebujú nové eurofondy investovať,“ uviedla ministerka Remišová.

Doplnila, že už tento rok sa plánuje z Programu Slovensko vyhlásiť 138 výziev za takmer 6 miliárd eur, čo je takmer polovica z celého balíka.

Regióny v novom euro­fondovom období rozhodnú o in­ves­to­va­ní 2,13 miliardy eur z takmer 13-miliardového balíka Programu Slovensko. Konkrétne pre územie udržateľného mestského rozvoja mesta Trnava je v rámci integrovaných územných investícií vyčlenených z nových eurofondov 37 miliónov eur a pre Trnavský samosprávny kraj 112,2 milióna eur.

O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú rady partnerstva, v ktorých sú zástupcovia samosprávy, štátnej správy, ako aj mimovládnych organizácií, zamestnávateľov, podnikateľov či cirkví a zástupcovia území udržateľného mestského rozvoja.

„Koľko eurofondov samosprávy z vyše 2-miliardového balíka napokon získajú na svoj rozvoj, závisí od kvality ich projektov. Preto prichádzame za sta­rostami, pri­má­tor­mi a ve­de­ním krajov, aby im naši odborníci vysvetlili nové možnosti, ktoré regiónom Program Slovensko prináša,“ povedala Remišová.

MIRRI SR v spolupráci s ďalšími rezortmi, úradmi, aj Úra­dom vlá­dy SR otvorilo v každom krajskom meste Regionálne centrum, kde žiadatelia o euro­fondy a dotácie získajú infor­mácie a odborné po­ra­denstvo na jednom mieste. Re­gio­nál­ne centrá od svojho otvorenia na jeseň minulého roka poskytli 2 867 konzultácií.

„Pre žiadateľov o eurofondy a dotácie sme odborné poradenstvo priniesli priamo do regiónov, aby nemuseli obiehať úrady v hlavnom meste,“ uviedla Remišová.

Cieľom trnavskej konferencie je samo­správam a aktérom v území predstaviť plán výziev z nových euro­fondov. Žiadatelia z Trnavského kraja sa tento rok môžu zapojiť do 122 výziev za takmer 5,2 miliardy eur.

Najviac z celkového 13-miliardového balíka Programu Slovensko ide na zelené a kli­ma­tické ciele a zvý­še­nie ener­ge­tickej bez­peč­nosti (4,2 miliardy eur). Na za­mestna­nosť, kvalitné vzdelávanie a fun­gu­jú­ce sociálne služby pôjde 3,3 miliardy eur. Na roz­voj inteli­gentnej a bez­pečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a roz­voj železníc, sú určené 2 miliardy eur. Do vedy, výskumu, inovácií a di­gi­ta­li­zá­cie sa investuje 1,9 miliardy eur. Rozvoj kultúrneho a prí­rod­né­ho dedičstva či ces­tov­ného ruchu podporí 400 miliónov eur. Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441 miliónov eur, ktorý pomôže hornej Nitre a iným priemyselným regiónom v prechode na čistú ekonomiku. Viac podrobností nájdete v tlačovej správe Štartujeme nové eurofondy.

Dôležitou témou konferencií Tvoríme lepšie Slovensko je aj do­bie­ha­jú­ce programové obdobie. Samo­správy, nielen v Trnavskom kraji, oceňujú najnovšiu rýchlu, adresnú a jed­no­du­chú pomoc v súvislosti s ich nákladmi na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Vicepremiérka Remišová a jej tím z MIRRI SR na ro­ko­va­niach s Európskou komisiou presadili, že mestá a obce môžu dostať kom­pen­zá­ciu za ná­kla­dy, ktoré znášali v sú­vislosti s migračnou krízou. Do výzvy za 127 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi MIRRI SR, sa môže prihlásiť takmer 1 500 miest a obcí, ktoré pomohli ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine. Za prijatie jedného utečenca získajú oprávnené samosprávy maximálne 2 600 eur. Mestá a obce vďaka tejto podpore plánujú obnoviť svoje školy, škôlky či ve­rej­né priestranstvá. V Trnavskom kraji sa táto pomoc týka 177 obcí, ktoré spolu získajú takmer 12,4 milióna eur.

Vicepremiérka Remišová zároveň vyzvala samosprávy v Trnavskom kraji, aby si splnili včas svoje zmluvné záväzky a do­čer­pa­li eurofondy z do­bie­ha­jú­ce­ho ob­do­bia, ktoré majú schválené na svoje projekty.

„Zazmluvnenosť projektov v re­gio­nál­nom programe máme na celo­ná­rod­nej úrovni už 120 %. Znamená to, že máme uzatvorené zmluvy s prijímateľmi na každé jedno euro, plus 20 % navyše. Tým sme zabezpečili, aby na konci programového obdobia z nášho programu žiadne peniaze neprepadli, ale ostali na Slo­vensku. Teraz je už len na pri­jí­ma­te­ľoch euro­fondov – teda aj na samo­správach, aby svoje projekty úspešne dokončili do konca roka tak, ako sa zaviazali v zmluve,“ zdôraznila na záver Veronika Remišová.

Podpora z IROP je pre rozvoj regiónov dôležitá. Vďaka nej sa obnovujú cesty II. a III. triedy, zlepšuje sa kvalita stredo­školského odborného vzdelávania, vytvárajú sa nové miesta v školách a škôlkach. Príkladom je aj 400-tisícová podpora re­konš­truk­cie bývalej budovy gym­ná­zia na Kalinčiakovej ulici v Trnave, v ktorej vznikli tri nové triedy pre 60 detí Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety.

„Za uplynulé roky sme eurofondy z re­gio­nál­ne­ho operačného programu IROP nasmerovali do oblastí, ktoré predchádzajúce vlády zanedbávali. Celkovo sme podporili obnovu takmer 600 základných škôl po ce­lom Slo­vensku, pomohli sme vytvoriť 11 000 nových miest v ma­terských školách a zre­konštru­ovať tak­mer 1 000 kilo­metrov ciest II. a III. triedy. Euro­fondy musia slúžiť ľuďom,“ dodala Remišová.

Pre Trnavský kraj je dôležitá aj eurofondová cezhraničná spolupráca. Kraj sa o podporu svojich projektov môže uchádzať až v troch programoch, a to v programoch Interreg, ktoré má Slovensko s Českom, MaďarskomRakúskom. V dobiehajúcom období sme z nich podporili 66 cezhraničných projektov, medzi ktoré sa rozdelilo spolu 28,6 milióna eur. Medzi iným sa vybudovalo 24 kilometrov cyklociest a turistických chodníkov. Obnovilo sa tiež 14 pamiatok. Príkladom je projekt Česká cesta. Senica vďaka nemu zrekonštruovala bývalý letohrádok (Sokolovňu) a otvorila v ňom mestské múzeum s témou Českej cesty.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *