Kategórie
Tlačové správy

Vstup Slovenska do EÚ je svetlým bodom našej histórie

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k dnešnému výročiu vstupu Slo­venskej re­pub­lik­y do EÚ.

Slovensko je už 19. rok členom Európskej únie (EÚ), čo je v ostat­ných rokoch a v kon­texte uda­lo­stí, ktoré sa vo svete dejú, mimo­riadne prínosné a prospešné. Uviedla to strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta pri prí­leži­tosti vý­ročia vstupu Slo­venska do EÚ.

„Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie po­va­žu­jem za naj­dôleži­tejší míľnik našej novo­dobej histórie. Pre všetkých, ktorí sa narodili ešte počas ko­mu­nizmu, pred­stavoval vstup do EÚ pocit slobody a otvo­re­nosti. Dnes si už ani neviem predstaviť, že by sme neboli členom únie. Napriek tomu, že môžeme mať k tomuto spolo­čenstvu viacero výhrad, v kľúčových momentoch konáme jednotne a spo­loč­ne. Aj z toho dôvodu je Slo­vensko na správnej strane, ktorá ponúka našim občanom nádej na lepšiu a úspešnú budúcnosť,“ uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

SASKA považuje náš vstup do EÚ za obrovský krok, ktorý je pre malú krajinu v srdci Európy, akou je Slo­vensko, jedným z naj­pozitív­nej­ších oka­mi­hov jej samo­statnosti.

„Cesta do únie nebola jedno­duchá, keďže Slo­vensko v deväť­desiatych rokoch zápasilo o demo­kraciu a charakter štátu. O to viac si vážime, že sme už skoro dve dekády členom EÚ, aj keď nie s každým jej krokom sú­hla­sí­me. Ale aj o tom je členstvo v širo­kom spolo­čenstve demo­kratických krajín,“ vysvetlil tím­líder SASKY pre zahra­ničnú po­li­ti­ku Juraj Droba.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *