Kategórie
Tlačové správy

Sme proti zákazu spaľovacích motorov

Ministerstvo životného prostredia pod­ra­zilo Slovákov, pre­zi­dentka musí konať.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) je proti zákazu spa­ľo­va­cích mo­to­rov od roku 2035. Listom sa preto už v stre­du mi­nu­lý týždeň obrátila na prezi­dentku Slo­venskej re­pub­liky, aby sa s plnou vážnosťou za­obe­rala hrubým po­ru­šením ústavného zákona a svoj­voľným konaním ministerstva životného pro­stredia na čele s Jánom Budajom, ktoré pri zákaze spa­ľo­va­cích mo­to­rov ne­rešpek­to­valo sta­novisko Výboru NR SR pre európske záležitosti a so zákazom súhlasilo.

„Bola to práve SASKA, vďaka ktorej sa 15. marca podarilo na Výbore NR SR pre európske záležitosti presadiť, aby sa Slo­venská re­pub­lika postavila proti zákazu spaľovacích motorov. Napriek ne­súhlasu ministerstva bol na výbore prijatý náš po­zmeňu­júci návrh, ktorý ukladá ministrovi životného pro­stre­dia, aby sa bezod­kladne pridal k Nemecku, Poľsku, Taliansku a Česku, ktoré prejavili svoj nesúhlas a aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude disku­tovať či hla­so­vať na Rade ministrov EÚ,“ upozornil poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre európske zá­le­ži­tosti Ján Oravec.

Ministerstvo životného prostredia však v pondelok 27. marca 2023 požiadalo Výbor NR SR pre európske záležitosti o zmenu pozície, aby Slo­venská re­pub­lika na­ko­niec súhla­sila so zákazom spa­ľova­cích motorov od roku 2035. Žiadosť prišla e-mailom a členovia výboru o danom návrhu ne­ro­ko­va­li, ne­prišlo teda ku zmene pozície tzv. tichou pro­cedúrou.

„Máme za to, že zmena pozície schválená nebola, pretože neboli naplnené podstatné cha­rak­teris­tiky procesu schva­ľo­vania zmeny pozície tzv. tichou pro­cedúrou. V ústavnom zákone je jasne napísané, že návrh vlády platí len v tom prípade, ak sa k nemu výbor nevyjadrí do 14 dní, čo sa v tomto prípade nestalo,“ hovorí Ján Oravec.

Vzhľadom na takéto vážne nedostatky je strana SASKA presved­čená, že ministerstvo životného prostredia úmyselne ne­rešpek­tovalo sta­no­visko parla­mentného výboru, ktoré ich zaviazalo hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov.

„Postup vlády a jej členov preto hodnotíme ako ne­akcepto­vateľné po­ru­šenie ústavného zákona a svoj­voľné pre­kro­čenie kom­pe­tencií exekutívy vo vzťahu k Národ­nej rade Slo­venskej re­pub­liky. Žiadame preto pani prezi­dentku, aby sa touto situáciou bezodkladne za­obe­rala a zaujala k nej stanovisko. Sme za zdravé životné pro­stredie, ale nejde nám len o de­kla­ráciu, ale aj o sku­točné odborné skutky, ktoré nás k to­mu­to cieľu dovedú a ktoré budú v súlade s princípmi právneho štátu,“ uzavrel pred­seda SaS Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *