Kategórie
Tlačové správy

Pivovar Šariš končí so skládkovaním

Všetok svoj odpad dokáže zúročiť.

Plzeňský Prazdroj

Veľký Šariš – Pivovar Šariš stojí na prahu ďalšieho významného míľnika. Už počas nad­chádzajúcich mesiacov by mal dosiahnuť ďalšiu métu v udrža­teľnosti tým, že žiadny odpad z jeho výroby ne­skončí na skládke, ale nájde svoje ďalšie využitie. Spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, pod ktorú pivo­var spadá, o tom infor­mo­vala pri príle­žitosti blížia­ceho sa Dňa Zeme. Ten od roku 1970 každo­ročne na celom svete pri­pomína dôle­žitosť úsilia ochrany život­ného pro­stredia pre budúce generácie.

Jedným zo strategických cieľov Plzeňského Prazdroja Slovensko je popri varení vysoko­kvalit­ného piva či kultivácii pivnej kultúry aj dôraz na to, aby všetky odpady z výroby jeho pivo­varov boli znovu použiteľné alebo recyklo­vateľné – a aby do roku 2025 žiadny z nich ne­skončil na skládke. Vďaka postupnej moder­nizácii a dobre nastave­nému systému nakladania s odpadom sa to pivo­varu vo Veľkom Šariši podarí už v predstihu, a to v prie­behu roka 2023. Kým vlani na skládky putovalo 0,2 % odpadov z jeho výroby, v roku 2023 na ne neza­mieri už nič.

Šetrnejšia výroba na vyššom leveli

Pre produkciu piva sú typické tzv. vedľaj­šie pro­dukty, ktoré pri jeho výrobe vznikajú a pred­stavujú väčšinu odpadov. Nejde v pravom zmysle slova o odpad, pretože sú dodávané poľno­hospo­dárom, predovšetkým ako krmivá pre zvieratá. Ide najmä o pivo­varské mláto, kvas­nice a iný sladovnícky materiál. V roku 2022 pred­stavovali až 95 % z 21-tisíc ton odpadov, ktoré Pivovar Šariš vy­produ­koval. Ostatné vy­separo­vané zložky, ako napríklad obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do prísluš­ných spoloč­ností, ktoré sa posta­rajú o ich recy­kláciu. K metódam opätov­ného využitia odpadov v Pivo­vare Šariš patrí aj kompo­sto­vanie. To sa využíva v prípade odpadov, ktoré vzni­kajú počas procesu filtrácie piva a zahŕňajú najmä filtračnú kre­me­linu. Zvyšné odpady, ako na­príklad obaly z dreva či zmiešané obaly, putujú na energe­tické využitie.

Dosiahnutie nulového skládkovania umožní Pivovaru Šariš nová spolu­práca so spoločnosťou prevádzkujúcou zaria­denie na energe­tické zhodno­tenie odpadov.

„Po novom energeticky zhodnocujeme aj také druhy odpadov, pre ktoré ne­existuje v blízkom okolí žiadne zaria­denie na ich recy­kláciu, a ktoré v roku 2022 kon­čili na skládke v režime skládko­va­ných odpadov,“ vysvetľuje Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

Z nepotrebných opäť užitočné

Jedným z hlavných pilierov Pivovaru Šariš v udrža­teľnom prístupe k odpadu je pritom pred­chádzanie jeho vzniku – a ak už vznikne, tak jeho druhotné využitie. Pomohli tu techno­logické inovácie, ktorými pivovar za ostatné roky prešiel, a ktoré zefektívnili jeho výrobné procesy.

Keďže najväčšiu časť skládkovaných odpadov tvorili v minulosti etikety z umývania fliaš, Prazdroj pri nich usku­točnil viacero úprav, aby mohli byť ďalej recyklo­vateľné, komposto­vateľné, prípadne inak spraco­vateľné. Aktuálne sa stávajú súčasťou recyklátu, ktorý sa využíva napríklad pri výrobe nových kartónových obalov.

„Našou prioritou je pristupovať k výrobe tak, aby bola k životnému pro­strediu maxi­málne šetrná. Sme hrdí na to, že v rámci pivo­varov Plzeňského Prazdroja v oblasti odpadov dosa­huje­me naj­lepšie skóre práve vo Veľkom Šariši. To by však nebolo možné bez vyso­kého environ­mentál­neho pove­domia našich ľudí, ktorí sve­do­mito dodržiavajú princípy se­pa­rácie vzniknutých odpadov z výrobných činností jednotlivých oddelení,“ uzatvára Grzegorz Komora.

Foto:

Vlani na skládky z výroby Pivovaru Šariš putovalo 0,2 % odpadov, v roku 2023 na ne nezamieri už nič
Vlani na skládky z výroby Pivovaru Šariš putovalo 0,2 % odpadov, v roku 2023 na ne nezamieri už nič.
Obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do príslušných spoločností, ktoré sa postarajú o ich recykláciu
Obaly zo skla či z papiera, etikety, obaly z plastu či kovové obaly putujú do príslušných spoločností, ktoré sa postarajú o ich recykláciu.

Autorka: Zdenka Huňady, tlačová hovorkyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *