Kategórie
Humanizmus

Ceny humanistov 2015 – 8. ročník

Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu.

World Humanist Day
World Humanist Day.

V nedeľu 21. júna 2015 si humanisti na Slovensku pripomenuli Svetový deň humanistov slávnostným odovzdávaním výročných cien humanistov.

Ceny humanistov 2015
Ceny humanistov 2015.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov už po ôsmykrát zorganizovala slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov. Akcia sa konala v nedeľu 21. júna 2015 o 11.00 h v Justiho sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí v Bratislave.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Ľuboša Blahu a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Cenu HUMANISTA ROKA 2015 získala redakcia denníka Pravda. Ocenenie, plaketu s čestným diplomom, prevzala z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková. Prítomný bol aj redaktor Martin Krno.

Ocenenie VEĽVYSLANEC HUMANIZMU 2015 bolo udelené zakladajúcemu členovi Spoločnosti Prometheus Františkovi Jedinákovi (1952).

Odovzdávanie ocenení slávnostne uviedol Mgr. Igor Šabek slovami:

„Mier. Pokoj, šťastie každého človeka, našich blízkych i celej spoločnosti. Azda nikdy sme si tak intenzívne neuvedomovali skutočný význam týchto slov, ako v ostatných mesiacoch. Pretože všetci aspoň tušíme, že do nášho bytia vstúpil nový rozmer.

Nepochybne je dobre, ak naše dni spestrujú zaujímavé podnety v súkromnom i verejnom živote. Sme za ne dokonca vďační, ba priam po nich túžime. Nezriekame sa ani hektických chvíľ, veď môžu byť impulzom, ktorý nás posunie niekam ďalej, vyššie a možno zmení našu kvalitu. Všetci dúfame, že zmena bude mať pozitívnu hodnotu. Za predpokladu, že sa tak udeje v mieri a náš pokoj nebude rušený.

Možno práve na pozadí udalostí, vďaka ktorým cítime, či priam vieme, že dobré vzťahy sa budujú zložito a narúšajú veľmi ľahko, môžeme zhodnotiť, akú cenu má priateľstvo, spolupatričnosť, vzájomný rešpekt, povedzme – jednoducho ľudskosť.

Zámerne vyzdvihujem tieto hodnoty, pretože ony sú základnou výbavou ľudí, ktorí sa hlásia k humanizmu. K presvedčeniu, že najvyššou hodnotou pre nás je človek ako taký. Za seba dodám – a príroda, ktorej sme súčasťou.

Letný slnovrat je náš sviatok, symbol a tiež inšpirácia. Prírodné sily dosiahli maximum a k tomuto výkonu lákajú aj nás. Paradoxne v snahe o priblíženie sa k ideálu netreba veľa – hádam trochu vzájomného rešpektu, spolupatričnosti a priateľstva.

Nuž teda, nechajme sa inšpirovať prírodou, užívajme si Deň humanistov, náš čas, letný slnovrat.“

Ďalej poznamenal:

„Je dôležité, aby sa v každom čase našiel tribún, ktorý bude spoločnosti, ale tiež jednotlivcom, nastavovať zrkadlo. Ktorý bude vytvárať priestor pre rôzne názory. Ktorého neovplyvní doba a módne vlny. Jednoducho, v ktorého posolstve bude čitateľná snaha dávať dianiu okolo nás rozmer vzájomného rešpektu, úcty k inému názoru; ktorý povie, že krása je krásou, a že zornička raz ohlási úsvit, po ktorom zažiari slnko lepších čias.

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus (ÚR SP) je presvedčená, že takého tribúna má aj slovenská spoločnosť. V dnešnom nie vždy prehľadnom a nie vždy korektnom masmediálnom svete podľa nášho presvedčenie existuje vzácna výnimka – denník Pravda. Samozrejme, za týmto názvom, ak chcete firmou, či formou, stojí neanonymný kolektív redaktorov a ďalších spolupracovníkov, o ktorých sa dá povedať, že pojem pravda napĺňajú konkrétnym obsahom.“

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa ÚR SP rozhodla udeliť v roku 2015 čestný titul Humanista roka 2015 redakcii denníka Pravda.

Redakcia denníka Pravda – Humanista roka 2015

Predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký a šéfredaktorka Pravdy Nora Slišková (Ocenenie, plaketu s čestným diplomom, preberá z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková)
Predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký a šéfredaktorka Pravdy Nora Slišková.
Zdroj: Denník Pravda. Foto: Ľuboš Pilc.

Tento rok, 7. februára 2015, v deň realizácie tzv. referenda o rodine vyšiel denník Pravda ako jediný na Slovensku s prázdnou titulnou stranou, kde dominoval jednoduchý, no pôsobivý text:

„Na nezmyselné otázky v referende neexistujú správne odpovede. Ubližujú našim blízkym. Neurobme chybu.“

Šéfredaktorka denníka Nora Slišková to vo svojom článku Neurobme chybu zdôvodnila aj týmito slovami:

„Pre časť našich spoluobčanov sa pripravuje geto s ďalekosiahlymi následkami na ich životy, a tým na celú spoločnosť. Metóda vylúčenia je neprijateľná. Ak sa vydáme cestou odnímania práv, presadzovania silnejšieho nad slabším, náš svet, ktorý sme povinní s  okorou vylepšovať, sa začne rúcať.“

V dnešnej dobe, keď sme zahltení množstvom informácií, rôznorodých kvalít a obsahu, v priestore plného masmediálnych hier, útokov a manipulácií, sa len veľmi ťažko získava priestor pre objektívnu, zmysluplnú diskusiu k celospoločenským témam o to skôr, ak sú to témy veľmi citlivé a pre niektoré skupiny v spoločnosti aj kontroverzné alebo tabuizované. Redakcia denníka Pravda ako jediná z mienkotvorných masmédií na Slovensku dlhodobo a programovo vytvára priestor pre vyváženú, argumentačne podloženú a najmä vecnú diskusiu k otázkam ľudských práv, demokracie, ľudskej dôstojnosti, k otázke miesta človeka v dnešnej spoločnosti, rodovej rovnosti i problematike rovnosti a práv pre všetkých občanov. Tento priestor sa stáva platformou pre celospoločenskú diskusiu, s cieľom vzájomného porozumenia a tolerancie, čím napomáha posúvať naše videnie k moderným ľudským hodnotám.

Denník Pravda dlhodobo venuje pozornosť otázkam demokracie, rovnosti príležitostí a práv pre všetkých členov našej spoločnosti. V tomto zameraní sa prirodzene venuje aj otázkam postavenia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, potrebe a významu otázky odluky cirkví od štátu, finančnej odluky cirkví. Argumentačne presvedčivo poukazuje na presakovanie činnosti cirkví do politických aktivít, na narušovanie ústavných princípov, na útoky na svetský charakter Slovenskej republiky zakotvený v našej Ústave SR.

V čom je práca redakcie denníka Pravda mimoriadne podnetná, je skutočnosť, že v ich článkoch nejde len o prvoplánové oznámenie témy. Veľmi často ide o analytickú prezentáciu faktov, často skrytých a veľmi zložito získaných a overených faktov, prezentáciu celej mozaiky názorov a hodnotových platforiem s cieľom vytvoriť vecnú diskusiu ku zvolenej téme a nájsť jadro problému, a tým aj jeho riešenie. V mnohých článkoch však redakcia odkrýva aj motívy konania jednotlivých aktérov, skryté pozadia udalostí a ich skutočné pohnútky a ciele. Tento prístup si vyžaduje kus osobnej občianskej statočnosti každého redaktora, či redaktorky.

Osobitnou prílohou OSA – vytvorila redakcia výnimočný priestor pre prezentáciu menšinových a občianskych názorov, priestor na odtabuizovanie ich postojov a hodnôt, priestor pre ich porozumenie a toleranciu. Takto vytvára priestor na prezentáciu aj našich postojov, postojov svetských humanistov.

Veľmi záslužnú úlohu zohral denník Pravda pri otázke tzv. referenda o rodine. Dôslednou novinárskou prácou, osobnou odvahou i profesionalitou poukazovali redaktori denníka na skutočné ciele referenda, jeho obsah a následky, skryté prepojenie tzv. občianskych organizátorov referenda s cirkevnými kruhmi. Nielenže poskytovali priestor pre vyjadrovanie viacerým osobnostiam, ale aj samotní redaktori bránili svetský charakter nášho štátu. Peter Javůrek v komentári k referendu Jedna sobota nestačí napísal:

„Za normálnych okolností by platilo, že tých dvadsať a čosi percent ľudí, ktorí hlasovali na jednu, dve či všetky tri otázky kladne, by nemalo byť dosť na to, aby mohli klerikalizovať sekulárny štát a obmedzovať pritom ľudské práva vybraných skupín ľudí. Panujú však u nás normálne okolnosti? …musíme si vyprosiť, aby nabudúce opäť nejaký politik vydával dogmy Stanislava Zvolenského a spol. za ‚cítenie Slovákov‘. V hocakej súvislosti. Politici sekulárneho štátu majú ľudské práva brániť aj proti falošnej náboženskej presile.“

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila redakcii denníka PRAVDA v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2015 za dlhodobú vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine.

Ďalej Igor Šabek povedal:

„Racionalizmus je ďalšou hodnotou, ktorá formuje náš život. Svet, v ktorom neprirodzeno i nadprirodzeno sú nanajvýš predmetom štúdia iných myšlienkových smerov. A predsa musím priznať, že istý druh zázrakov existuje. Skôr, než odsúdite túto vetu, uvážte:

Ako inak nazvať stav, či ochotu človeka pracovať prakticky na plný pracovný úväzok v dnešnom na profit a zisk orientovanom svete bez nároku na odmenu? Podotýkam, že ide o prácu pre druhých, o kvalitne a zodpovedne odvedený výkon v prospech komunity ľudí, ktorí vďaka aktivite tohto nadšenca majú k dispozícii množstvo elektronických informácií so spoločným menovateľom – humanizmus. Bezvýhradná ochota urobiť maximum pre Spoločnosť Prometheus od jej vzniku v roku 1990 len za dobrý pocit, že je to pre správnu vec.

Priatelia, je mi cťou oznámiť, že Ústredná rada Spoločnosti Prometheus sa rozhodla v roku 2015 udeliť ocenenie a čestný titul Veľvyslanec humanizmu zakladajúcemu členovi SP – Františkovi Jedinákovi.“

František Jedinák – Veľvyslanec humanizmu 2015

František Jedinák pri pamätníku Alexandra Dubčeka
František Jedinák pri pamätníku Alexandra Dubčeka.
Zdroj: František Jedinák.

František Jedinák sa narodil v roku 1952 v obci Klubina na Kysuciach. Absolvoval stredné odborné vzdelanie so zameraním na elektrotechnickú oblasť. V danej profesii pracoval v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva. Vysokoškolské vzdelanie získal v Moskve. Po roku 1989 pracoval v administratíve na úseku kupónovej privatizácie, neskôr bol riaditeľom knižnice a päť rokov pôsobil ako vedúci odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline. Ostatných desať rokov bol riaditeľom agentúry pre regionálny rozvoj na Orave.

Členom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov je od jej vzniku v roku 1990, a patrí k jej zakladajúcim členom. Dlhodobo pracuje v orgánoch spoločnosti, podieľa sa najmä na tvorbe, udržiavaní a rozvoji masmédií spoločnosti, vrátane časopisu Prometheus.

V roku 2004 využíva svoje danosti i odborné vzdelanie a preberá od profesora Alexandra Reháka zodpovednosť za technickú správu internetovej stránky Slovakia.Humanists.net. Úspešne nadväzuje na aktivity a činnosť prvého nositeľa čestného titulu Veľvyslanec humanizmu profesora Alexandra Reháka, ktorý stránku spoločnosti Prometheus založil v roku 2000. Neskôr František Jedinák vytvoril zrkadlo tejto stránky na doméne Prometheus.Unas.cz, čím, v prípade technickej poruchy (nedostupnosti) na niektorej z nich, zabezpečil dostupnosť obsahu aspoň jednej z dvoch stránok. Obe stránky trvalo a pravidelne udržiava technicky i obsahovo. V ostatnom období sa viac, v súlade s požiadavkami doby a rozvoja fenoménu sociálnych sietí, orientuje na aktualizáciu komunikácie Spoločnosti Prometheus prostredníctvom elektronických masmédií.

V roku 2007 vytvoril blog Spoločnosti Prometheus. V roku 2009 vytvoril na YouTube účet Spoločnosti Prometheus, kde na adrese PrometheusSlovakia sú dosiaľ uverejnené všetky videá z oceňovania humanistov roka. Tvorbu videí zabezpečuje v spolupráci so synom Jurajom.

V roku 2013 priateľ Jedinák vytvoril na sociálnej sieti Google+ samostatný účet Spoločnosti Prometheus, ktorý aktualizuje takmer denne, minimálne však raz v týždni. V roku 2014 tento účet prepojil s facebookovou stránkou Spoločnosti Prometheus, a tým zdvojil informácie o Spoločnosti Prometheus na oboch sociálnych sieťach.

Od vzniku časopisu Prometheus je jeho stálym prispievateľom – najskôr to bola rubrika Okienko do internetu, neskôr to boli články a preklady aktuálnych článkov z ruštiny a angličtiny. František Jedinák má podstatný podiel na vydávaní časopisu Prometheus najmä tým, že graficky upravuje jeho aktuálne vydávanú elektronickú formu. Dosiaľ takto pripravil celkom 16 čísel.

Spolu s vedením spoločnosti sa zaslúžil aj o prevod vlastníctva domény Prometheus.sk od jej pôvodného majiteľa do vlastníctva Spoločnosti Prometheus. Takto sa podarilo zjednotiť celú elektronickú komunikáciu spoločnosti pod jeden pojem Prometheus.

František Jedinák zastupoval Spoločnosť Prometheus na kongresoch v zahraničí v španielskom Tolede (jún 2006) a v rumunskej Bukurešti (máj 2013). Členom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus je od roku 2003. V súčasnosti je aj členom Predsedníctva ÚR SP. V týchto funkciách pôsobí aktívne, tvorivo a veľmi iniciatívne. Žije „izolovane“ v malom dedinskom prostredí, kde sa i navonok prejavuje ako ateista, sekulárny humanista. V jeho aktivitách ho podporuje rodina. Bez pochopenia a podpory manželky a oboch synov by sa nemohol takýmto rozsiahlym spôsobom podieľať na šírení myšlienok ateizmu a sekulárneho humanizmu.

Z krátkeho prehľadu jeho aktivít by sa mohlo zdať, že ťažiskom práce Františka Jedináka sú klasické povinnosti správcu internetovej siete, podstatou ktorých je technická stránka veci. Nie je to však celkom tak. Okrem technických záležitostí správy siete sa František Jedinák angažuje aj v obsahových záležitostiach. Sprostredkúva nové informácie o cieľoch, úlohách a významných osobnostiach svetového humanistického hnutia; i zo života humanistov na Slovensku. Podnecuje diskusie o problémoch ateizmu a humanizmu u nás i vo svete. Je živou ukážkou toho, že život v „izolovanom“ dedinskom ústraní môže byť v dnešnej dobe aktívnym životom v centre diania.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila Františkovi Jedinákovi v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 22. 6. 2015.

Jedna odpoveď na “Ceny humanistov 2015 – 8. ročník”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *