Kategórie
Tlačové správy

17. máj – Svetový deň hypertenzie

Muži, žijete vo vysokom tempe? Nemusíte mať aj vysoký tlak!

17. máj – Svetový deň hypertenzie

Artériová hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie a práve preto, že je nebolestivé, často sa diagnostikuje neskoro, až pri vzniku nejakej komplikácie. Súčasné trendy ukazujú, že diagnózou artériová hypertenzia, trpia aj mladší pacienti, najmä muži vo vekovej skupine 35 – 50 rokov. Spozornieť by mali najmä muži, ktorí majú niektorí z týchto rizikových faktorov: stres, obezita, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza alebo prekonané ochorenie. Všetci muži by si mali aspoň raz za rok zmerať svoj krvný tlak.

Ak má muž v mladšom veku neliečený vysoký krvný tlak, znásobuje sa u neho hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Jednoducho povedané, muži, ak máte nejaký rizikový faktor pre diagnózu artériovej hypertenzie, žijete v strese, bolí vás hlava alebo máte tlak na hrudi, odmerajte si krvný tlak. Hodnoty správneho krvného tlaku sú 120/80 mmHg, a v prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Môžete tak predísť zdravotným problémom, ktoré sa môžu prejaviť v neskoršom veku, kedy už môže byť neskoro. Prípadný infarkt myokardu, či iné ochorenie spojené s neliečenou hypertenziou, môžu mať za následok nekomfortný dôchodok spojený s častými návštevami u lekára.

Vysoký krvný tlak nebolí ani ho nie je nijako cítiť, preto by si ho mal každý dospelý človek kontrolovať aspoň raz za rok.

Čo môže spôsobiť neliečená hypertenzia

Pokiaľ sa vysoký krvný tlak cielene nesleduje a nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu, vážnym poškodením obličiek či očí. Neexistuje žiadna iná choroba, ktorá by bola tak ľahko rozpoznateľná a pritom tak často nepoznaná alebo nesprávne liečená. Hovorí sa, že asi polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o svojej diagnóze nevie. Druhá polovica o nej síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči. Iba štvrtina pacientov s vysokým krvným tlakom je teda liečená tak, aby to malo efekt.

Hypertenzia sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, pretože medzi významné faktory jej vzniku patrí zlý životný štýl – stres, obezita, fajčenie a nedostatok pohybu. Odhaduje sa, že 25 percent úmrtí vo veku nad 40 rokov je zapríčinených práve týmto ochorením. Jednou z príčin tejto smutnej štatistiky je fakt, že hypertenzia v počiatočných štádiách nemá takmer žiadne príznaky a postihnutí ľudia o nej nevedia, alebo ju skrátka ignorujú, pretože ich (zatiaľ) nijako neobťažuje.

Akí sú muži pacienti?

Napriek tomu, že ochorenia obehovej sústavy sú najčastejšou príčinou smrti u mužov aj u žien (u mužov to bolo 27 190 úmrtí v roku 2020) a zasahujú aj mužov v produktívnom veku, ich ochota liečiť sa na hypertenziu nie je dostatočná. Po jednom roku liečby hypertenzie liečbu preruší až polovica pacientov a po 10 rokoch je to až 61 percent pacientov.

Zníženie hodnôt horného tlaku krvi o 10 mmHg alebo dolného tlaku krvi o 5 mmHg pritom znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod až o 20 percent, riziko koronárnych príhod o 20 percent, riziko cievnych mozgových príhod o 35 percent, riziko srdcového zlyhávania o 40 percent a celkovú úmrtnosť o 10 až 15 percent!

Príčiny nedostatočnej kontroly hypertenzie môžu byť farmakologické (nevhodne zvolená liečba, vzájomné ovplyvňovanie liečiv) i nefarmakologické. Medzi tie patria napríklad osobnosť pacienta, nízka ochota pacienta liečiť sa, nedostatočná komunikácia pacienta s lekárom, sestrou, či farmaceutom.

Lekári nadsadene hovoria o niekoľkých „typoch“ pacientov-mužov

 1. HRDINA
 2. BIO-EKO
 3. ZAVÁDZAČ
 4. PACIENT-MILIÓN

HRDINA – pacient, ktorý si nechce pripustiť, že má nejaké ochorenie. Pri zistení vyšších hodnôt krvného tlaku sa odvoláva na “odchýlku v meraní”. Neverí, že môže mať hypertenziu, odmieta si to pripustiť a riešiť. K lekárovi príde až, keď ho začnú trápiť sprievodné prejavy vysokého krvného tlaku, ako je napríklad dýchavičnosť, tlak na hrudi, či opuchnuté nohy. Tieto príznaky však už so sebou často prinášajú aj komplikácie vo forme napríklad koronárneho ochorenia srdca. V prípade, že by nepodceňoval hypertenziu, nemuselo by k takýmto komplikáciám prísť.

Čo môže na neho fungovať?

 • „Postrašenie“ – poukázať na príklad rovesníka s podobným ochorením.
 • Uviesť fakty o jeho stave.
 • Zrozumiteľne uviesť informácie o príčinách jeho ochorenia.
 • Zaviesť čo najjednoduchší liečebný režim (fixná kombinácia liekov jednej tablete), ktorý by pacient bol ochotný dodržiavať, pretože by pre neho neznamenal veľkú zmenu. Efektívna začiatočná liečba hypertenzie pre väčšinu pacientov vyžaduje aspoň 2 lieky.

BIO-EKO – pacient, ktorý sa chce liečiť sám (samoliečiteľ) pomocou internetových odporúčaní (napr. cez vyhľadávač Google) a prírodných výživových doplnkov. Je psychicky labilnejší, zo všetkého nového má strach. Má dlhodobo negatívny vzťah k liekom na hypertenziu a pýta sa na „prírodné alternatívy“.

Čo môže na neho fungovať?

 • Postaviť proti sebe obavy z liekov a následky neliečeného ochorenia – čo je viac?
 • Vyjadriť ocenenie, že sa o seba príkladne stará.
 • Informovať ho o reálnom zložení prírodných výživových doplnkov.
 • Nepoužívať strach ako metódu.

ZAVÁDZAČ – pacient klame o užívaní liekov, užíva ich nepravidelne alebo si vyberá, ktoré užije a ktoré nie.

Čo môže na neho fungovať?

 • Konfrontovať pacienta s dôsledkami jeho konania na jeho zdravie.
 • Uviesť fakty o tom, čo nedodržiavanie liečby spôsobuje a vysvetliť mu význam jednotlivých liekov a dávkovania.
 • Vyjadriť presvedčenie, že sa dokáže liečiť správne.

PACIENT-MILIÓN – pacient má veľmi veľa liekov. Ustavične si chodí iba pre nové recepty, sám nemá prehľad, čo a ako užíva.

Čo môže na neho fungovať?

 • Motivovať ho k zotrvaniu v liečbe a vysvetliť jej dôležitosť.
 • Povzbudiť ho k tomu, aby dodržiaval liečebný režim.
 • Oceniť jeho doterajšiu starostlivosť o seba.
 • Zjednodušiť liečbu a vysvetliť mu dávkovací režim.

Ako môže lekár viesť pacientov – mužov k liečbe hypertenzie?

Je potrebné si nájsť čas na rozhovor s pacientom – vysvetliť mu ochorenie, príznaky, význam režimových opatrení, diéty a medikamentóznej liečby.
Motivovať ho.
Dôsledne mu odpovedať na otázky.
Poznať individualitu (osobnosť) pacienta.
Poznať sociálne a ekonomické možnosti pacienta – či si môže dovoliť platiť doplatky za lieky.
Zdôrazňovať dôležitosť domáceho merania tlaku krvi.
Pri opakovaných vyšetreniach klásť kontrolné a doplňujúce otázky.

Hypertenzia postihuje stále viac mladších ľudí

Hypertenzia postihuje 40 až 50 % dospelých ľudí vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom nevie o tom, že má vysoký krvný tlak, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky a ťažkosti. Jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Aby sme mali svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou, musí byť najskôr správne diagnostikovaný. Hypertenzia celkovo postihuje dvoch až troch z piatich mužov alebo žien.

Mužov postihuje o niečo častejšie. Ochorenie sa už stáva problémom pre mladších ľudí, dokonca sa vyskytuje u dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšenie krvného tlaku ignorujú a pripisujú to stresu a iným problémom. Ak si ho aj zmerajú a zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres, a neuvažujú o tom, že ide o ochorenie.

Ako vzniká hypertenzia

Krvný tlak je tlak, ktorý je vytváraný krvou na steny ciev a vzniká pri vypudzovaní krvi zo srdca do tepien. Práve v aorte a vo veľkých tepnách je najvyšší, pretože je vytváraný sťahom komôr srdca. Krv je následne transportovaná do celého tela sieťou tepničiek, žíl a ciev. Obmedzená celistvosť a pružnosť ciev taktiež zvyšuje tlak krvi. Ideálne hodnoty krvného tlaku u dospelého človeka v pokoji sú 120 mmHg počas vypudenia krvi zo srdca do tepien (systolický tlak, „vrchný tlak“) a 80 mmHg počas uvoľnenia sťahu srdca (diastolický tlak, „ten spodný“). Hypertenzia je diagnostikovaná pri dlhodobom zvýšení tlaku nad hodnotu 140/90 mmHg.

Ideálny krvný tlak je 120/80 mmHg

Ak hodnota krvného tlaku prekročí hodnotu 140/90 mmHg, tento stav sa nazýva hypertenzia. Príčina jej vzniku nie je známa. Môžu sa na nej podieľať rôzne faktory ako genetická predispozícia, vek, obezita, porucha regulačných mechanizmov v tele, a samozrejme zlý životný štýl.

Aké sú typy a štádia hypertenzie?

 • Primárna – zvýšený TK nie je dôsledkom iného ochorenia (tvorí väčšinu prípadov).
 • Sekundárna – zvýšený TK je dôsledkom iného ochorenia.
 • „Hypertenzia bieleho plášťa“ – objavuje sa ako reakcia na stres či strach pri návšteve lekára (hodnoty TK sú zvýšené pri meraniach v ambulancii ale v norme pri 24 hodinovom meraní).

Štádiá hypertenzie:

 • 1. stupeň hypertenzie, s TK 140 – 159 a/alebo dTK 90 – 99
 • 2. stupeň hypertenzie, s TK 160 – 179 a/alebo dTK 100 – 109
 • 3. stupeň hypertenzie, s TK >180 a/alebo dTK >110
 • Izolovaná systolická hypertenzia, s TK >140 a dTK <90

Čo je to sekundárna hypertenzia?

Sekundárna hypertenzia často vzniká ako dôsledok iného ochorenia (napríklad ochorenie, obličiek, užívanie liekov) prípadne stavu (hormonálne poruchy, tehotenstvo). Trpí ňou približne 5 – 10 % ľudí. Lieči sa znižovaním tlaku pomocou liekov. V mnohých prípadoch má odstrániteľnú príčinu.

Bezpríznakový tichý zabijak

Ako už bolo spomenuté, vysoký krvný tlak, najmä v začiatkoch ochorenia, nesprevádzajú žiadne zjavné príznaky. Môže tak škodiť celé roky. A aj z toho dôvodu je hypertenzia často nazývaná ako tichý zabijak. Existujú však určité prejavy, ktoré možno za príznaky považovať. Hlavne mladší ľudia často týmto príznakom nepripisujú význam, aký si zaslúžia. V počiatkoch choroby môže ísť napríklad o poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka, o bezdôvodnú únavu alebo krvácanie z nosa. V prípade pokročilejšieho štádia hypertenzie už ide o vážnejšie príznaky poškodenia iných orgánov, napríklad srdca, pľúc či poruchy zraku alebo obličiek.

Domáce monitorovanie tlaku krvi

Domáce monitorovanie tlaku krvi má veľký význam pri diagnostike a liečbe hypertenzie. Ponúka hneď niekoľko výhod. Je pohodlné, rýchle a navyše odbúra tzv. syndróm bieleho plášťa, ktorý v nadväznosti na rozrušenie z prítomnosti lekára často skresľuje hodnoty tlaku smerom hore. Ak má človek opakovane zvýšený krvný tlak aj v pokoji doma, je potrebné ho liečiť. Pacienti majú pri domácom meraní tlaku krvi v priemere o 6/3 mmHg nižší tlak krvi, ako u lekára. Rozdiel medzi krvným tlakom meraným doma a v ambulancii lekára je väčší u mladších ľudí, ako u starších. Práve mladší ľudia častejšie trpia zvýšeným stresom v ambulancii – tzv. syndrómom bieleho plášťa, ktorý spôsobuje jednorazové zvýšenie tlaku krvi. U starších pacientov je rozdiel medzi hodnotami nameranými doma a v ambulancii minimálny. Aj preto má domáce meranie tlaku u mužov v produktívnom veku veľkú výpovednú hodnotu pre lekára a pacientovi umožňuje priebežne kontrolovať svoje hodnoty tlaku krvi.

Aby boli hodnoty krvného tlaku namerané a vyhodnotené správne, domáce monitorovanie tlaku musí spĺňať nasledujúce zásady.

Zásady domáceho monitorovania tlaku krvi:

 • pred meraním treba byť aspoň 5 minút v pokoji, predtým 30 min bez fajčenia, jedla, kofeínu a cvičenia,
 • krvný tlak treba merať v polohe v sede, v tichej miestnosti s opretým chrbtom a pažami,
 • dôležité je nehýbať sa, nehovoriť, relaxovane sedieť s neprekríženými nohami,
 • manžeta by mala mať vhodnú šírku na úrovni srdca,
 • výsledky merania si treba zapísať do Záznamníka domáceho monitorovania tlaku krvi a doručiť lekárovi; záznamník je možné stiahnuť si priamo zo stránky občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce,
 • ideálne je urobiť si 2 merania dva až trikrát po sebe počas 7 dní. Prvé meranie by malo byť ráno, (ak človek užíva lieky, tak pred ich užitím) a druhé večer pred jedlom.

Aké sú riziká neliečenia?

Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíku a živín do celého tela. Časom dochádza k funkčným zmenám na srdci a cievach, čo spôsobuje ďalšie problémy aj v iných orgánových sústavách. Neliečená hypertenzia môže poškodiť viaceré orgány a spôsobiť veľmi vážne ochorenia. K najzávažnejším patria poškodenia mozgu – krvácanie do mozgu alebo ischemická cievna mozgová príhoda, ochorenia srdca – koronárna choroba srdca, srdcový infarkt, ďalej zlyhanie obličiek – spôsobené hypertenznou nefrosklerózou, poškodenie až strata zraku, ateroskleróza. Ľudia s hypertenziou majú až 2,5 krát väčšie riziko rozvoja cukrovky.

Čo sa môže stať, keď podceníte hypertenziu

Vysoký krvný tlak môže spôsobiť poškodenie stien tepien s fenoménom zúženia. Srdce musí viac pracovať, aby pumpovalo krv. To spôsobuje zhrubnutie jeho stien a relatívne nedokrvenie. Výsledkom sú bolesti na hrudníku pri námahe alebo strese – tzv. angína pektoris.

Neliečená hypertenzia môže spôsobiť poškodenie mozgu – krvácanie do mozgu alebo ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Tepna v mozgu zásobujúca mozog krvou sa môže u pacienta s hypertenziou upchať krvnou zrazeninou, čo poznáme aj pod pojmom ischemická (v dôsledku nedokrvenia) mŕtvica. V prípade prasknutia takejto cievy hovoríme o krvácaní do mozgu, čiže hemoragickej mŕtvici (cievnej mozgovej príhode). Obidva prípady dokážu spôsobiť ochrnutie, ktoré môže byť trvalé, kómu či dokonca smrť. Ako vysoký krvný tlak spôsobuje mozgovú príhodu? Hypertenzia vystavuje cievy neustálemu stresu. Je to podobné ako s pneumatikou, ktorá sa príliš nahusťuje a raz jednoducho praskne. Príliš veľká sila vo vnútri cievy poškodzuje cievne steny, a tým sa stávajú slabšie. Okrem toho vysoký krvný tlak akceleruje proces aterosklerózy s tvorbou aterosklerotických plátov na vnútornej výstelke artérií, na ktoré veľmi často nasadajú krvné zrazeniny. Mŕtvicou sú najviac ohrození starší ľudia a tí, ktorí už prežili mozgovú porážku.

Mozgová porážka nastane, keď v krvnom riečisku privádzajúcom do mozgu kyslík a živiny, praskne cievka, alebo sa upchá krvnou zrazeninou, či inou čiastočkou. Zastavenie prívodu krvi zabráni okysličovaniu postihnutej časti mozgu. Bez kyslíka nervové bunky v danej časti prestávajú fungovať a do niekoľkých minút odumierajú. Nasleduje porucha hybnosti (tŕpnutie alebo oslabenie končatín), mimických a očných svalov, problémy s artikuláciou, nemožnosť vysloviť želané slovo, rozprávanie „odveci“, v ťažších prípadoch porucha vedomia alebo dokonca smrť v závislosti od toho, ktorá časť mozgu a v akom rozsahu bola poškodená.

Dlhotrvajúca a neliečená hypertenzia vedie postupne k zlyhaniu obličiek, ktoré si následne vyžaduje liečbu dialýzou alebo transplantáciu. Na druhej strane, aj samotné ochorenia obličiek na podklade iných diagnóz môžu spôsobiť vysoký krvný tlak – v takom prípade hovoríme o tzv. sekundárnej hypertenzii (vzniká v dôsledku iného vážneho ochorenia), pretože obličky sú významným regulátorom hodnôt krvného tlaku. Sekundárnu hypertenziu spôsobuje aj zúženie tepien privádzajúcich krv do obličiek, čo sa v odbornej praxi nazýva stenóza renálnej artérie. Keď sú obličky vystavené nízkemu prietoku krvi, správajú sa tak, akoby k tomu došlo v dôsledku dehydratácie. Reagujú teda uvoľnením hormónov, ktoré stimulujú telo k zadržiavaniu sodíka a vody. Cievy sa potom plnia tekutinou a krvný tlak stúpa. Zúženie jednej alebo oboch obličkových tepien je najčastejšie spôsobené aterosklerózou alebo kôrnatením tepien. Ide o ten istý proces, ktorý vedie k infarktom a mozgovým príhodám.

Poškodenie periférnych artérií

Lekári sa každodenne stretávajú vo svojich ambulanciách s pacientmi trpiacimi upchatím ciev v oblasti dolných končatín, ktoré spôsobujú bolesti pri chôdzi, čo vidíme v podobe prerušovaného krívania. Treba si uvedomiť, že bez rýchleho odborného zásahu môže úplné uzavretie tepny viesť ku gangréne, čiže odumretiu tkaniva.

Hypertenzia je spoluzodpovedná aj za iný život ohrozujúci stav – ruptúru hrudnej alebo brušnej aorty s vysokým rizikom vnútorného krvácania.

Poškodenie očí

Vysoký krvný tlak sa taktiež podpisuje na poškodení krvných ciev v oku, odborne sa tento stav nazýva retinopatia. Zvýšený krvný tlak dlhodobo ovplyvní nielen veľké cievy, ale aj drobné cievky sietnice, pretože dochádza k ich sťahovaniu, keďže majú obmedzený prietok krvi, a tak i prísun výživných látok. Sietnica je vrstva tkaniva nachádzajúca sa v zadnej časti oka, pričom táto vrstva transformuje svetlo na nervové signály, ktoré sa potom posielajú do mozgu. Keď je krvný tlak príliš vysoký, steny sietnicových ciev zhrubnú. Môže to spôsobiť zúženie priesvitu ciev a následné obmedzenie prítoku krvi do sietnice. Dôsledkom takýchto ťažkostí existuje reálne riziko zhoršenia videnia, skrátka strácame zrak. Vyšetrením očí sa dajú odhaliť takisto iné závažné ochorenia. Cievy v oku sú totiž jediné cievy, ktoré sú pozorovateľné voľným okom. S pomocou medicínskych prístrojov očný lekár odhalí, či sú zasiahnuté aterosklerózou alebo sa na nich podpísala hypertenzia. Oftalmológ teda vie poskytnúť dôležité informácie pri diagnostike a posudzovaní zdravotného stavu pacienta. Očný lekár použije pri vyšetrenie sietnice oftalmoskop, ktorí presvetľuje a kontroluje zadnú časť oka – tzv. očné pozadie , či nejaví známky zúženia krvných ciev, alebo či z ciev neuniká tekutina.

Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mm/Hg a diastolického o 5 mm/Hg, pritom znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod až o 20 percent, riziko koronárnych príhod o 20 percent, riziko cievnych mozgových príhod o 35 percent, riziko srdcového zlyhávania o 40 percent a celkovú úmrtnosť o 10 až 15 percent.

Liečba hypertenzie

V boji proti hypertenzii zastáva prvé miesto zmena životného štýlu. Dostatok pohybu, kvalitná strava obsahujúca veľa ovocia a zeleniny, redukcia telesnej hmotnosti, skoncovanie s fajčením a zníženie stresu, sú prvé kroky, ktoré treba urobiť.

Nefarmakologická

Pre účinné dosahovanie kontroly hypertenzie je potrebné dodržiavať liečbu a zmeniť životosprávu. Spomedzi mnohých vecí ktoré napomáhajú pri liečbe hypertenzie, sú najdôležitejšie zmena stravovania a zvýšenie fyzickej aktivity.

Strava:

 • zníženie príjmu soli (je vhodné obmedziť príjem kuchynskej soli na menej ako jednu kávovú lyžičku denne)
 • obmedzenie príjmu mastných a vyprážaných jedál (rýchle občerstvenia, zemiakové lupienky, hranolky, údeniny a pod.)
 • zvýšenie príjmu ovocia a zeleniny
 • abstinencia alkoholu

Životný štýl:

 • pravidelné fyzické cvičenie – aspoň 30 minút aktivity ako beh, cyklistika, plávanie ale aj iné športy 4 – 5× do týždňa majú pozitívny prínos pre pacientov s vysokým krvným tlakom vďaku zníženiu telesnej hmotnosti ale aj spomaleniu srdcovej frekvencie
 • chudnutie – zníženie hmotnosti o 8 kg prináša zníženie systolického tlaku o 8,5 mmHg a diastolického o 6,5 mmHg
 • vyhýbanie sa stresovým situáciám – počas stresu telo vyplavuje do krvného obehu adrenalín, ktorý spôsobuje zrýchlenie srdcovej frekvencie, zúženie ciev a zvýšenie krvného tlaku
 • nefajčenie
 • pravidelné meranie krvného tlaku a komunikácia s ošetrujúcim lekárom

Zdravie na tanieri

Strava dokáže veľmi účinkovať na krvný tlak. Neprospieva mu nič mastné, ťažké a slané. Extra pozornosť vyvoláva soľ, pretože obsahuje sodík. Denne by mal človek prijať 2 300 miligramov soli, no Slováci si jej doprajú oveľa viac. V jedálničku sú vítané ovocie, zelenina, celozrnné potraviny a tie s nízkym obsahom tukov. Plus jedlá s vysokou hodnotou horčíka, vápnika a antioxidantov. Pozitívne účinky majú rovnako probiotické baktérie nachádzajúce sa v jogurte a iných fermentovaných výrobkoch.

Stop cigaretám, alkohol s mierou

Je dokázané, že keď sa človek zriekne cigariet, krvný tlak na krátko poklesne. Skoncovanie s cigaretami má množstvo výhod, pretože utlmené chuťové poháriky, nútia jedlo viac soliť a príjem sodíka je omnoho vyšší. Malá dávka alkoholu môže mať na krvný tlak priaznivý účinok, nekontrolovateľné nadmerné pitie má presne opačný efekt.

Bez stresu a v pohode

Stres dokáže zvýšiť krvný tlak, či už krátkodobo alebo dlhodobo. Spolu s rozčúlením u väčšiny ľudí majú za následok, že tlak rýchlo vyletí do vysokých hodnôt. Odborne sa tento stav nazýva situačná hypertenzia. Akútne zvýšenie tlaku pociťujú pri strese aj tí, ktorí sa na neho liečia a užívajú lieky. Tie tlak síce udržia pod kontrolou, no napriek tomu sa pri strese prudko zvýši. Pri rýchlom životnom tempe je mimoriadne dôležité, nájsť si čas na relax. Možností je veľa, pomôže hudba, meditácie, šport, čítanie či prechádzky v prírode.

Kávičkári

V priemere 3 kávy denne nezaškodia, viac už predstavuje nebezpečenstvo. Veľa ľudí žije v domnienke, že káva má negatívny vplyv na srdce a cievy, keďže zvyšuje tlak krvi. Áno, je to tak, ale iba pri nízkych koncentráciách, pretože v tých vyšších sa kofeín vstrebáva rýchlejšie, rozširuje cievy, a tak sa krvný tlak nezvyšuje. Zvýšenie krvného tlaku môže byť viditeľné napríklad u ľudí, ktorí pijú kávu z času na čas. Ich telo totiž nie je na kávu zvyknuté. U zdravých ľudí s normálnym tlakom krvi priemerná konzumácia kávy na dennej báze krvný tlak neovplyvní.

Energia v plechovke, výbuch tlaku

Samostatnou kapitolou sú energetické nápoje. Obsahujú nadmerné dávky kofeínu, ďalšie stimulanty ako je taurín, zvyšujú krvný tlak a riziko nepravidelného srdcového tepu. Lekári zistili, že dokážu zdvihnúť horný tlak krvi až o 3,5 bodov a poškodiť srdce. Pitie energetických nápojov spôsobuje predĺženie tzv. QT intervalu, čo je porucha elektrickej činnosti srdca, ktorá má za následok náhle arytmie. Človeka následne trápi nepravidelný pulz, ktorý môže mať fatálne následky.

Málo spánku, vysoký tlak

Spánkové problémy stoja za akútnymi aj chronickými poruchami s krvným tlakom. Ľudia, ktorí majú noci bez pokojného spánku sa častejšie prejedajú, priberajú a sú v strese. Ak sa k tomu pripočíta únava a psychická nepohoda, výsledkom je jasná hypertenzia.

Farmakologická liečba

Je to liečba pomocou liekov na znižovanie krvného tlaku. Rozlišuje sa liečba podľa mechanizmu účinku jednotlivých liečiv ale aj podľa toho či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne. Iba jedno liečivo na kontrolu hypertenzie väčšinou nestačí. preto sa podľa odporúčaní ESC/ESH z roku 2018 odporúča liečba fixnou dvojkombináciou alebo trojkombináciou.

 • Monoterapia

  Užívanie jedného liečiva – monoterapia umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len u obmedzeného počtu pacientov – je úspešná asi u 20 – 40 % z nich. Preto sa užívanie jednej účinnej látky odporúča len pre úzku skupinu pacientov s nízkym kardiovaskulárnym rizikom, alebo vo veľmi vysokom veku.

 • Kombinovaná liečba

  Lieky sa často kombinujú, aby sa posilnil ich účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Ideálne je, ak sú lieky prispôsobované pacientovi „na mieru“ – podľa výskytu ďalších ochorení a ostatných faktorov. Liečba artériovej hypertenzie musí byť dlhodobá, väčšinou je celoživotná. Moderným prístupom v liečbe je používanie tzv. fixných kombinácií – je to spojenie dvoch alebo troch liečiv do jednej tablety, čím sa znižuje množstvo tabliet ktoré musí pacient užívať, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby. Vzťah medzi dobrou adherenciou a mortalitou je jednoznačný – dobrá adherencia zlepšuje efektivitu liečby až o 45 % (čiže takmer polovicu).

Včasná diagnostika zlepšuje kvalitu života

Liečba a kontrola vysokého krvného tlaku významne obmedzujú pridruženie iných diagnóz. Zníženie systolického tlaku iba o 2 mmHg znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod až o 10 %, zatiaľ čo komplexná antihypertenzívna liečba je všeobecne spojená s významným znížením výskytu cievnej mozgovej príhody o 35 – 40 %. Zmierniť výskyt infarktu myokardu sa potvrdilo u 20 – 25 % a o viac ako 50 % sa znížil výskyt srdcového zlyhania. Existujú aj argumenty o tom, že liečba a kontrola vysokého krvného tlaku pomáha obmedzovať poškodenia jednotlivých orgánov. Okrem týchto prínosov, kedy máme menej pacientov s invaliditou a menej ich umiera v dôsledku neliečenej hypertenzie, je potrebné brať do úvahy aj ekonomické zaťaženie, ktoré stále narastá. Včasná detekcia a liečba hypertenzie je preto rozhodujúca pre zlepšenie prognózy a kvality života, čo je cieľ, ktorý je možné dosiahnuť vďaka dostupným terapiám.

Hypertenzia sa dá liečiť

Hypertenzia sa nedá úplne vyliečiť, dá sa len kontrolovať. Liečba tohto ochorenia je dlhodobá, väčšinou celoživotná. Keď pacient dosiahne vďaka liečbe úpravu hodnôt krvného tlaku na cieľové hodnoty, je to znak účinnosti liečby, ale v žiadnom prípade to neznamená, že by mal prestať. Ak prestane užívať svoje lieky, jeho tlak sa vráti na pôvodné hodnoty prípadne stúpne ešte viac. Aj jednorazové vynechanie dávky môže spôsobiť veľké výkyvy v tlaku, vedúce ku komplikáciám.

Dodržiavanie liečby, odborne nazývané adherencia, je veľmi dôležitým faktorom v liečbe hypertenzie. Nízka adherencia prináša negatívne zdravotné dôsledky, ako je napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií, čo celosvetovo predstavuje ročné výdavky viac než sto miliárd dolárov. Naopak, poctivý prístup k liečbe znižuje riziko úmrtí zo všetkých príčin o viac než 40 percent.

Hypertenzia je nielen slovenský, ale celosvetový problém, ktorý denne spôsobuje viac ako 20 tisíc úmrtí. Na Slovensku je hypertenzia, spolu s inými KVO, dlhodobo dôvodom najväčšieho počtu hospitalizácií (viac ako 15 %) a úmrtí (viac ako 48 %) a preto je nedodržiavanie liečby veľmi nebezpečné a môže mať tie najvážnejšie dôsledky. Dávno neplatí, že hypertenzia sa týka len starších ľudí. Naopak stále častejšie sa vyskytuje aj v mladších vekových skupinách a to najmä u mužov vo veku 35 – 50 rokov.

Keď je potrebné užívať lieky, môže lekár ich dávky držať na minimálnych hodnotách v prípade, ak je pacient uvedomelý a skutočne prešiel zmenou tempa. Úspechom v liečbe je disciplína, pozitívny vzťah medzi lekárom a pacientom a dodržiavanie dlhodobého užívania liekov.

Viac informácií nájdete aj na stránke OZ Únia pre zdravšie srdce.


Správu dodala Andrea Hinková z Accelerate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *