Kategórie
Tlačové správy

Slováci stále pomerne zriedkavo siahajú po závete či po zúžení BSM

Pritom im to môže pomôcť vyhnúť sa súdnym sporom.

SUBIN & Partners

Slováci stále pomerne málo využívajú závet či zúženie, prípadne zrušenie bez­po­die­lo­vé­ho spo­lu­vlastníctva man­že­lov (BSM), hoci im to v prí­pade rozvodu alebo dedenia môže pomôcť vyhnúť sa sia­ho­dlhým súdnym sporom.

V minulom roku bolo do Notárskeho centrálneho registra závetov za­e­vi­do­va­ných 8 721 registrácií (pričom jeden človek môže zaevidovať aj viacero listín). [1] Pokiaľ ide o BSM, jeho zúženie, výhrady k jeho vzniku, alebo, naopak, rozšírenie, v Notárskom centrálnom registri listín pribudlo vlani 1 650 takýchto dokumentov. Okrem toho, že tieto úkony môžu priniesť viac jasnosti do ma­jet­ko­vých pomerov v ro­dine, sú tiež dôležitým nástrojom na ochranu vlastníctva rodinných podnikov, ktoré tvoria na 60 % až 80 % z cel­ko­vé­ho počtu slovenských malých a stredných podnikov. [2] Upo­zor­ňuje na to konzultačná spoločnosť Subin & Partners, ktorá sa venuje ochrane rodinného majetku, s tým, že slovenská legislatíva viac efek­tív­nych mož­ností rodinným podnikom zatiaľ ne­po­nú­ka.

Zúženie alebo zrušenie bez­po­die­lo­vého spo­lu­vlastníctva manželov

Keď dvaja ľudia vstupujú do manželského zväzku, štandardne pristupujú aj k bez­po­die­lo­vému spo­lu­vlastníctvu man­že­lov, takzvanému BSM. Súčasťou BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo na­do­bu­dol niektorý z manželov počas trvania man­želstva (s vý­nim­kou darov, dedičstva, pred­me­tov osobnej spotreby či vecí na­do­bud­nu­tých rešti­tú­ciou). Nie každé man­želstvo však vyjde, a ak sa man­želia pri roz­vo­de vopred ne­do­hod­nú na ma­jet­ko­vom vyrov­naní, vyspo­ria­da­nie a s tým spojené súdne po­jed­ná­va­nia môžu trvať roky. Okrem toho, že rozvod neraz výrazne poznačí vzťahy v celej rodine, často ovplyvní aj chod a vlastníctvo rodinného podniku. V No­tár­skom centrálnom registri listín bolo vlani za­e­vi­do­va­ných 1 650 do­ku­men­tov, týkajúcich sa zúženia BSM, výhrady k jeho vzniku, alebo, naopak, rozšírenia. Rok predtým ich bolo takmer o tisícku viac a tento rok zatiaľ pribudlo do registra vyše 600 listín týkajúcich sa BSM.

„Kým v zahraničí sú bežné predmanželské zmluvy, ktoré môžu pri roz­vo­de problém s ma­jet­ko­vým vyspo­ria­da­ním vyriešiť, slovenské právo tento inštitút nepozná. Avšak, počas manželstva je možné BSM zúžiť alebo zrušiť, pričom dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice a o zru­še­ní BSM môže rozhodnúť len súd. Zúženie či zrušenie BSM je pragmatický krok, ktorý môže mať zásadný význam pre budúcu existenciu rodinnej firmy a jej zamestnancov, na­koľ­ko jed­no­znač­nej­šie vymedzuje vlastnícku štruktúru podniku a jeho riadenia,“ vysvetľuje expert na ochranu rodinného majetku Michal Šubín zo Subin & Partners.

Závet môže zamedziť štiepeniu vlastníctva rodinného majetku

Do fungovania podniku zvyčajne výrazne zasiahne aj smrť zakladateľa firmy. V takýchto prípadoch môže poslúžiť závet, ktorý určí, ako sa majetok firmy rozdelí medzi dedičov. Hoci je závet dôležitým nástrojom na riadenie majetku a dedičstva a pomáha zabezpečiť kontinuitu a stabilitu podnikania aj v prípade zmien, ktoré môžu v rodine nastať, na Slovensku je relatívne málo využívaný. V mi­nu­lom roku bolo do Notárskeho centrálneho registra závetov zaevidovaných 8 721 registrácií (pričom jeden človek môže zaevidovať aj viacero listín). Necelých osemtisíc registrácií ročne pribúdalo aj za ostatných päť rokov. V tomto roku pribudlo zatiaľ vyše 2 000 registrácií.

„V závete môže vlastník firmy určiť, kto bude riadiť a vlastniť firmu po jeho úmrtí. To pomáha predísť nejasnostiam a hádkam medzi oprávnenými dedičmi. Závet môže taktiež stanoviť jasné postupy pre náhradu vedenia v prípade, ak človek zodpovedajúci za riadenie firmy zomrie. Tento dokument, ktorý má, taktiež, štandardne formu notárskej zápisnice, môže takisto obsahovať pokyny alebo obmedzenia týkajúce sa právnych záväzkov firmy, čím sa minimalizuje riziko nežiaducich právnych problémov v budúcnosti. Taktiež môže obsahovať hodnoty a vízie zakladateľa, ktoré by mali byť dodržiavané aj po jeho odchode. To všetko napomáha zachovať kultúru a identitu firmy aj v budúcnosti,“ objasňuje Michal Šubín.

Rodinným firmám by pomohla úprava legislatívy

Na Slovensku je približne 95-tisíc malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú zhruba dve tretiny ľudí. Z nich 60 % – 80 % tvoria práve rodinné podniky. Podľa Subin & Partners by týmto podnikom pomohla flexibilnejšia legislatíva. Aktuálna legislatívna úprava rodinno-právnych vzťahov je pomerne striktná a Slovensko v tejto oblasti nedrží krok s okolitými krajinami. Stačí porovnanie napríklad len s  Českom, kde už od roku 2012 zákon uznáva inštitút zvereneckých a nadačných fondov. Ak by napríklad tieto formy boli etablované aj v našich zákonoch, podľa Subin &&nbp;Partners by to pomohlo pri riešení právnych problémov spojených s ochranou rodinného majetku.


[1] Zdroj: Notárska komora SR.
[2] Zdroj: Slovak Business Agency.

SUBIN & Partners

Spoločnosť SUBIN & Partners založil Michal Šubín, ktorý je odborníkom dlhodobo sa venujúcim aspektom rodinného pod­ni­ka­nia, jeho me­di­ge­ne­rač­ného presunu a proble­ma­tike jeho kom­plexnej správy. V období 2005 – 2014 ako riaditeľ odboru privátneho bankovníctva v Privatbanke a.s. zod­po­ve­dal za vy­bu­do­va­nie segmentu privátneho ban­kov­níctva, tímu privátnych bankárov a cel­ko­vej filo­zo­fie správy majetku. Od 2014 do 2021 pôsobil ako Head of Family Office spoločnosti RSM CZ a SK a ako jeden z prvých na Slo­ven­sku začal aktívne rozvíjať proble­ma­tiku me­dzi­ge­ne­rač­ného transferu a transfor­má­cie pod­ni­ka­nia. Od roku 2021 pôsobí ako Managing Partner SUBIN & PARTNERS, ktorá sa venuje proble­ma­tike ro­din­ného pod­ni­ka­nia a ro­di­ného majetku.

Správu dodala Anna Vojteková z agen­tú­ry NEOPUBLIC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *