Kategórie
Tlačové správy

Spôsobuje NAFLD hypertenziu alebo naopak?

Vedci hľadajú odpoveď.

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je v sú­čas­nosti po­va­žo­va­ná za mul­ti­systé­mové ochorenie, ktoré má významnú spojitosť so zvý­še­ným rizikom širokého spektra ne­pe­če­ňo­vých komplikácií, vrátane kardio­vasku­lár­nych ochorení (KVO).

Za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov KVO je považovaná hyper­ten­zia, pričom naj­novšie zistenia nazna­čujú, že zvýšený krvný tlak by mohol pred­po­ve­dať vznik NAFLD. Iné výskumy zase uvádzajú, že prítomnosť a zá­važ­nosť NAFLD koreluje s výskytom hyper­ten­zie. Tieto nové dôkazy pritom spoločne naznačujú existenciu možného oboj­smer­ného vzťahu medzi vysokým krvným tlakom a NAFLD. [1]

Pozrime sa teda pri príležitosti Svetového dňa hy­per­ten­zie, ktorý si pri­po­mí­na­me 17. mája, bližšie na dostupné štúdie, ktoré sa venujú tejto téme.

NAFLD a kardiovaskulárne ochorenia

NAFLD je najčastejším chronickým ochorením pečene v zá­pad­ných krajinách a posti­huje približne 25 % dospelej populácie. Keďže sa často spája s ďalšími metabolickými komorbiditami, ako sú obezita, cukrovka druhého typu alebo dyslipidémia, je všeobecne po­va­žo­va­ná za he­pa­tálny prejav meta­bo­lického syndrómu. [2]

Okrem potenciálu spôsobovať ochorenia a úmrtia súvisiace s pečeňou, súvisí NAFLD aj so sub­kli­nickými a kli­nickými kardio­vasku­lár­nymi ocho­re­niami (KVO). Čoraz viac dôkazov pritom naznačuje, že pacienti s NAFLD čelia značnému riziku vzniku hypertenzie, ischemickej choroby srdca, kardio­my­o­pa­tie a srdco­vých arytmií, ktoré vedú k zvýšenej kar­dio­vasku­lár­nej chorobnosti a úmrtnosti. [2]

Prirodzený priebeh NAFLD je variabilný a u prevažnej väčšiny pacientov nedôjde k progresii od jednoduchej steatózy do fibrózy a konečného štádia ochorenia pečene. Avšak pacienti s progresívnymi formami NAFLD vrátane nealkoholovej stea­to­he­pa­ti­tídy (NASH) a/alebo pokročilej fibrózy, ako aj pacienti s NAFLD so súbežným diabetom 1. typu čelia naj­vyššiemu riziku KVO. [2]

I keď väčšina pacientov má miernu steatózu, približne 20 – 30 % prípadov sa vyvinie do NASH s progresívnou fibrózou, a z nich zhruba 20% pokročí k cirhóze so zvýšeným rizikom he­pa­to­ce­lu­lár­neho karci­nómu. Medzi rizikové faktory spojené s progresiou NAFLD patria genetické zmeny, zvyšujúci sa vek, zápal, črevná dysbióza a metabolické ab­nor­ma­lity, ako sú inzu­lí­nová rezistencia a hy­perinzu­li­né­mia. [2]

Celosvetová prevalencia NAFLD sa odhaduje na približne 30 %, zatiaľ čo celosvetová prevalencia NASH sa pohybuje okolo 3 až 5 %. V európskych krajinách NAFLD postihuje približne jedného z troch členov celkovej populácie, pričom prevalencia rastie smerom od južnej po severnú Európu. [2]

Kardiovaskulárne ochorenia sa nevyhýbajú ani štíhlym ľuďom s NAFLD

Odborníci pritom upozorňujú, že výskyt KVO medzi štíhlymi pacientmi s NAFLD a ostatnými pacientmi s NAFLD je porovnateľný a pre­vencia kar­dio­vasku­lár­nych ochorení je teda potrebná v prí­pade oboch skupín. [3]

NAFLD súvisí so zvýšeným rizikom výskytu pre­hy­per­ten­zie a hy­per­ten­zie

Najčastejším modifikovateľným rizikovým faktorom KVO je artériová hypertenzia. Podľa súčasných odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je približne 54 % všetkých mozgových príhod a 47 % všetkých prípadov ischemickej choroby srdca priamym dôsledkom vysokého krvného tlaku. Okrem toho zvyšuje riziko vzniku a progresie srdcového zlyhávania, periférnej artériovej okluzívnej choroby a srdcových arytmií, najmä fibrilácie predsiení. [2]

Medzi pacientmi s NAFLD sa prevalencia artériovej hypertenzie pohybuje od 40 do 70 % a podľa najnovších výsledkov NAFLD výrazne súvisí so zvýšeným rizikom výskytu prehypertenzie a hypertenzie. [2]

Rôzne štúdie – rôzne výsledky, vzťah tam však je

Výskumníci, ktorí sa zamerali na hľadanie súvislosti medzi hypertenziou a NAFLD, analyzovali uve­rej­ne­né štúdie. Iden­ti­fi­ko­vali pritom 26 publi­ko­va­ných počas desiatich rokov, ktoré buď konštatovali, že hypertenzia môže nezávisle prispievať k rozvoju NAFLD alebo že NAFLD sa považuje za rizikový faktor hypertenzie. Štrnásť štúdií preukázalo, že hypertenzia je rizikovým faktorom NAFLD, desať štúdií identifikovalo NAFLD ako rizikový faktor hypertenzie a dve štúdie uvádzali obojsmerný vzťah. [4]

Všetky tieto nové zistenia naznačili potenciálnu vzájomnú príčinnú súvislosť medzi NAFLD a hypertenziou a tiež existenciu komplexného a vzájomne prepojeného biologického základu, ktorý spája reguláciu krvného tlaku s metabolickými a histologickými podmienkami v pečeni. [4]

Objasnenie vzťahu je dôležité aj pre liečbu a prevenciu

V súvislosti s obrovským počtom pacientov s NALFD a hypertenziou na celom svete je objasnenie ich vzťahu dôležité pre predikciu rizika, primárnu prevenciu a skúmanie terapeutických režimov týchto dvoch ochorení. [1]

Vzhľadom na úzku súvislosť medzi NAFLD a hypertenziou by sa tiež mala podľa odborníkov venovať veľká pozornosť prekrývajúcim sa prístupom k ich liečbe. V súčasnosti pritom oba základné prístupy zahŕňajú úpravu životného štýlu, vrátane zdravej vyváženej stravy, zníženia hmotnosti a pravidelnej fyzickej aktivity. [5]

V súvislosti s hypertenziou je dôležité aj pravidelné meranie krvného tlaku, ktorého optimálna hodnota je 120/80 mmHg. V prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, mali by ste ísť k lekárovi.

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

Voľnopredajný liek Essentiale 300 mg

Pečeni postihnutej NAFLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnite po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.


Zdroje:

[1] Bidirectional Association between Hypertension and NAFLD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies

[2] NAFLD and cardiovascular diseases: a clinical review

[3] Risk of cardiovascular disease in lean patients with nonalcoholic fatty liver disease

[4] The association between hypertension and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): literature evidence and systems biology analysis

[5] Nonalcoholic Fatty Liver Disease – An Emerging Driver of Hypertension


Správu dodala Andrea Hinková z agen­tú­ry Acce­le­rate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *