Kategórie
Tlačové správy

Prvý hackathon roka 2024 je tu

Talentované IT tímy hľadajú ino­va­tív­ne rie­še­nia pre re­gistre kul­túr­nych sub­jek­tov.

Hackathon

Brány pre inovatívne riešenia IT nadšencov a od­bor­ní­kov sa opäť otvorili. Ministerstvo inves­tí­cií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) v spo­lu­práci s Campus Cowork pokračuje v  rea­li­zá­cii hackathonov z Plánu obnovy a odol­nosti SR.

Dvojdňové podujatie v bratislavskom Binariu od­štarto­valo 12. apríla 2024, a tento­raz je za­me­ra­né na pomoc Ministerstvu kultúry SR. Až 11 šikovných IT tímov z ce­lého Slovenska hľadá riešenia ako naj­efek­tív­nej­šie nastaviť, ino­vo­vať a aktu­ali­zo­vať registre kultúrnych subjektov.

„Hackathony dávajú jedinečnú príležitosť kreatívnym študentom a odborníkom či IT nadšencom prinášať inovatívne riešenia v oblasti digitalizácie, ktoré pomôžu ministerstvám a ostatným orgánom štátnej správy, obciam aj VÚC, a v konečnom dôsledku zlepšia život občanov. Najnovší hackathon je zameraný na hľa­da­nie spôsobu, ako vytvoriť a na pra­vi­del­nej báze aktu­ali­zo­vať registre všetkých subjektov z prostredia kultúrneho a krea­tív­neho priemyslu. Teší ma, že pri tomto type podujatí pomáhame nielen s hľa­da­ním inovatívnych riešení pre di­gi­ta­li­zá­ciu štátnej správy, ale tiež, že víťazné nápady pomáhame pretaviť do rea­lity,“ vyhlásil štátny tajomník ministerstva investícií Ivan Ivančin.

Vlastníkom témy hackathonu „Registre kultúrnych subjektov“ je Ministerstvo kultúry SR, ktoré v súčasnosti nedisponuje registrom všetkých existujúcich právnických osôb v danej  oblasti. Sťažuje to prijímanie opatrení, ako sa ukázalo napríklad po tom, čo celý svet, vrátane Slovenska, zachvátila pandémia COVID-19. Ministerstvo vtedy potrebovalo adresne smerovať štátnu pomoc, avšak nedisponovalo kompletným zoznamom oprávnených subjektov. Nejaké registre pre kul­túrne subjekty už existujú, no nie sú kompletné, iné majú nízku naplnenosť a niektoré, ako napríklad pre sektor architektúry, dizajnu a herného priemyslu, neexistujú vôbec.

Cieľom hackathonu, ktorý je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, je zabezpečiť, aby Ministerstvo kultúry a následne aj ďalšie inštitúcie verejnej správy mohli vykonávať informované rozhodnutia a prijímať špecifické opatrenia na základe kvalitných dát a analýz.

Ministerstvo kultúry SR je jedným z piatich úspešných žiadateľov minuloročnej výzvy, pre ktorých MIRRI SR počas roka 2024 organizuje hackathony. Po tomto hackathone budú nasledovať podujatia pre Ban­sko­bystrický samo­správny kraj, Úrad pre ve­rej­né obsta­rá­va­nie, mesto Prešov a napokon Košický samo­správny kraj. Vývoj víťazných digitálnych riešení podporíme z plánu obnovy dohromady sumou 500-tisíc eur bez DPH.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *