Kategórie
Tlačové správy

Na podporu zdravotníckych zariadení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti smeruje takmer 6 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR vyhlá­silo 5. apríla 2024 výzvu s názvom Podpora v oblasti kyber­ne­tickej a in­for­mač­nej bez­peč­nosti na re­gio­nál­nej úrovni – zdra­vot­nícke za­ria­de­nia v sume 5 900 000 eur z Programu Slovensko 2021 – 2027.

Cieľom je prostredníctvom ne­ná­vrat­ného fi­nan­čného príspevku pod­po­riť projekty na zvý­še­nie úrovne kyber­ne­tickej a in­for­mač­nej bez­peč­nosti (KIB).

„S nárastom pripojených zdravotníckych zariadení a internetu vecí sa zvyšuje riziko zneužitia a kybernetických útokov. Útočníci môžu využiť zraniteľnosti v týchto zariadeniach na preniknutie do sieťového prostredia a môžu tak napríklad narušiť priebeh operácií či ošetrení pacientov. Investícia do kybernetickej bezpečnosti prináša zvýšenú ochranu nielen osobných údajov, ale aj zdravia našich občanov a zároveň tak chceme priniesť väčšiu istotu, že ich citlivé údaje o zdravotnom stave sú v bezpečí a že nemocnice sú riadne pripravené na kybernetické útoky,“ vyhlásil štátny tajomník Ivan Ivančin.

Výzva umožní realizovať projekty najmä oblastiach ako je organizácia KIB, riadenie rizík KIB, personálna bezpečnosť, riadenie prístupov, riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami, bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí či hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie. Patrí sem aj ochrana proti škodlivému kódu, sieťová a komunikačná bezpečnosť, akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov, zazna­me­ná­va­nie udalostí a mo­ni­to­ro­va­nie, riešenie ky­ber­ne­tických bez­peč­nostných inci­den­tov či kryp­to­gra­fické opatrenia. Peniaze z výzvy môžu byť použité aj na kontinuitu prevádzky, financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa uskutoční v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia alebo prefinancovanie aj pravidelne sa opakujúcich a legislatívou vyžadovaných činností činnosti, ako je napríklad každo­ročná aktualizácia analýzy rizík, inven­ta­ri­zá­cia aktív, kla­si­fi­kácia infor­mač­ných systémov, audit, riadenie súladu a kon­trol­né čin­nosti.

„Chceme priniesť zvýšenie ochrany citlivých údajov pacientov, čo je významné z hľadiska súkromia a dôvernosti. Slepé miesta v bezpečnosti informačných systémov v zdravotníckom sektore môžu predstavovať značné riziká pre občanov, vrátane možnosti krádeže iden­ti­fi­ká­to­rov, zneužitia zdravotných údajov alebo výpadkov zdra­vot­níckych služieb,“ dodal štátny tajomník Ivančin.

Podpora bude primárne poskytovaná pre tie oblasti, kde žiadateľ identifikuje najvyššiu mieru rizika a najvyššie dopady, prípadne kde má najvyššiu mieru nesúladu s legislatívnymi požiadavkami. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Šta­tis­tickým úradom SR v zmysle zákona o roz­poč­to­vých pra­vid­lách verejnej správy, ktoré sú zároveň posky­to­va­teľmi zdravotnej sta­rostli­vosti a Ope­račné stredisko záchrannej zdra­vot­nej služby Slo­ven­skej republiky.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke Program Slovensko 2021 – 2027.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *