Kategórie
Tlačové správy

Pre neprijateľné kroky Ficovej vlády nám hrozí strata miliárd eur z eurofondov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ohro­ze­ným euro­fon­dom aj zdrojom z Plánu obnovy.

Na Slovensku panuje všeobecný dojem, že Robert Fico vlád­nu­tie zvláda, no pravda je podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) taká, že to robí babrácky a ama­térsky.

Fico veľmi dobre vedel, že Úrad špeciálnej prokuratúry zohráva významnú úlohu ako orgán, ktorý je účinný v boji proti ko­rup­cii, čo je aj kľú­čo­vá časť Plánu obnovy. No ani to ho nezastavilo. Ohrozené pritom nie sú len peniaze z Plánu obnovy, ale aj ostatné euro­fondy. Listov od Eu­róp­skej komisie totiž existuje viac.

„Nespochybňujem, že z po­li­tic­kého hľa­diska bolo možné špeciálnu pro­ku­ra­tú­ru zrušiť, ale dalo sa to urobiť aj tak, aby neboli ohrozené euro­fondy ani Plán obnovy. Európska komisia sa jasne pýtala, že keď bude zrušená, aký bude me­cha­nizmus pre ochranu fi­nan­čných záujmov Európskej únie. Teraz ne­existuje žiadny, pre­tože to, čo robili špeciálni prokurátori, zostalo vo vzdu­cho­prázdne,“ po­ve­da­la poslan­kyňa NR SR za SaS Mária Kolíková s tým, že úplne logicky komisiu zaujíma, kto sa korupcii, orga­ni­zo­va­nému zločinu aj ochrane fi­nan­čných záujmov EÚ venuje.

„Ak k nám majú tiecť peniaze z Plánu obnovy aj euro­fondy, komisia chce mať jed­no­du­cho istotu, že tie peniaze ne­bu­dú korupčne ohro­ze­né,“ dodala.

K tomu, že budeme mať Úrad špeciálnej prokuratúry, sme sa pritom podľa jej slov za­via­za­li nie­len v rámci EÚ, ale máme aj medzi­ná­rod­né záväzky.

„Európskej komisii nestačí argument, že vyjde slnko, pýta sa na to, kde sa títo odborníci stratili. Zjavne odpovede nedostala, pričom aj ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor aj minister spra­vodli­vosti vedeli, že keď špe­ciálnu pro­ku­ra­túru takýmto spô­so­bom zrušia, ohrozia peniaze z únie,“ povedala Mária Kolíková.

Dialo sa to podľa nej v Maďarsku aj v Poľsku, kde je jasne vidieť, akých peňazí sa konanie krajín týkalo.

„Komisia nám pritom vyčíta nielen zrušenie špe­ciál­nej pro­ku­ra­túry, ale celú hanebnú trestnú novelu,“ dodala s tým, že môžeme tak prísť o pe­nia­ze na ihriská, školy, ne­moc­nice.

„Celý rozvoj Slovenska závisí od euro­fondov. Fico ohrozuje súčasnosť aj budúcnosť našej krajiny,“ dodala.

Podľa poslankyne NR SR za SaS Janky Bittó Cigánikovej Fico humpľuje krajinu a ženie ju do bankrotu.

„V prípade, že príde k pozastaveniu fi­nan­cií z Plánu obnovy, ohro­ze­né sú všetky projekty nemocníc, ktoré boli určené na výstavbu nových alebo re­kon­štruk­ciu starých, a rov­na­ko aj na ich vy­ba­ve­nie,“ po­ve­da­la.

Plán obnovy považuje za jedinečnú príležitosť pre výstavbu nových lôžok, nových ambulancií, nového vybavenia v cel­ko­vej hod­note 1,5 miliardy eur, pričom niektoré nemocnice už pod­pí­sali zmluvy v sume približne miliardy eur.

„Ak budú financie pozastavené, zaplatíme si to z roz­počtu,“ vysvet­lila Janka Bittó Cigániková s tým, že politik nemá jedno vlastné euro. Všetko, čo rozdáva, sú naše peniaze.

Plán obnovy je podľa jej slov náročný koncept, spája reformy a in­ves­tí­cie.

„Málokto si ale uvedomuje, že ak sa nesplnia úlohy na strane Trestného zákona, ohrozí sa tým aj dostupnosť zdravotnej sta­rostli­vosti, nie sú to odde­le­né nádoby,“ dodala Janka Bittó Cigániková.

„To, čo sa momentálne deje na Slovensku, je nielen absolútny rozklad právneho štátu, ale pokus o zmenu režimu z de­mo­kra­cie na auto­kra­ciu. V Európskej únii si to všímajú a aj patrične reagujú,“ povedal posla­nec NR SR za SaS Juraj Krúpa s tým, že to je ochrana EÚ pred tým, čo sa na Slovensku deje.

„Korupcia a rozkrádanie sa tu začínajú roz­ši­ro­vať tak, ako sme boli zvyknutí počas pre­doš­lých Ficových vlád,“ pozna­me­nal.

Aj rušenie NAKA má podľa neho medzi­ná­rodný rozmer, pre­tože ide o orga­ni­zo­va­ný zločin, vyšetro­va­nie kto­rého chce vládna garnitúra oslabiť len preto, aby sa zachrá­nili pred spra­vodli­vosťou.

Vyjadrenia Fica na adresu Ukrajiny Juraj Krúpa vníma len ako vy­po­čí­ta­vosť.

„Toto je ďalší pokus o podlezenie podvodov, ktoré robia, len aby obmäkčili Európsku úniu a ne­prišli sme o všetky euro­fondy. Pevne verím, že ľudia postupne začnú otvárať oči a chápať, ako koalícia zavádza, klame a obracia jej názor podľa potreby,“ dodal na záver s tým, že krajinu humpľujú rovnako, ako to robili v mi­nu­losti.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *