Kategórie
Tlačové správy

Spoločnosť Slovensko IT končí

Zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo da­ňo­vých poplat­ní­kov viac ako 10 mi­lió­nov eur.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR Richard Raši 9. 4. 2024 oznámil, že spoločnosť Slovensko IT končí.

Štátna akciovka nie je životaschopná a pre jej ne­zod­po­ved­né riadenie dosiahlo ku­mu­lo­va­nú stratu viac ako 7 miliónov eur. Celkové manko po vyspo­ria­daní všetkých jej záväzkov bude 10 miliónov eur.

„Koncom minulého roka som verejnosť informoval, že štátna akciová spoločnosť Slovensko IT, ktorú založila Veronika Remišová s Igorom Matovičom, je čierna diera. Mala prinášať moderné riešenia pre ľudí, zhltla však milióny eur bez reálneho výsledku. Dnes som tu, aby som vám oznámil, že Slovensko IT končí svoju činnosť,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Šéf rezortu so svojím tímom začal situáciu v spo­loč­nosti mapovať bez­pro­stred­ne po nástupe do úradu.

„Spoločnosť bola bývalým vedením ministerstva pre­zen­to­va­ná ako plne pri­pra­ve­ná na re­ali­záciu zadaných projektov, s prísluš­ným know-how a v dobrej kon­dícii. Po nástupe na mi­nister­stvo som sa dozvedel, že spoločnosť nemá cash­flow, čiže peniaze na účtoch, a to ani na výplaty. Projekty, ktoré dostala od mi­nister­stva zadané, nezvlá­dala sama pri­pra­vo­vať a zákazky dávala externým spoločnostiam. Tým sa popieral základný cieľ vzniku spoločnosti, a to, že štátne IT zákazky nebudú robiť sub­do­dá­va­te­lia, ale štátna spoločnosť,“ pokračoval Raši.

„Pani Remišová opakovane rozprávala, že v mi­nu­lom roku bola spo­loč­nosť v zisku. Buď zámerne klamala, alebo bola zavádzaná. Pre fé­ro­vosť musím povedať, že spoločnosti nepomohol ani úradnícky minister Peter Balík, za kto­rého mi­nistro­va­nia spoločnosť dokonca ani neviedla účtov­níctvo,“ zdô­raz­nil šéf rezortu s tým, že doteraz spoločnosť ne­dispo­nuje riadnou účtovnou závierkou a na náprave uve­de­ného stavu inten­zívne pracuje nový šéf Slovensko IT Tomáš Olexa.

Spoločnosť preto na základe absentujúceho účtov­níctva nevie s ur­či­tosťou de­fi­no­vať hospo­dársky výsledok za rok 2023.

„Je však isté, že strata presiahne 2,8 milióna eur a ku­mu­lo­vaná strata spoločnosti od jej vzniku bude 7 miliónov eur. A bý­valé vedenie spoločnosti vyplatilo v tomto roku rekordnej straty na mi­mo­riad­nych odmenách cez 400-tisíc eur, nad rámec zmluvne dohodnutej varia­bil­nej zložky mzdy,“ prezradil minister investícií.

Obchodná spoločnosť za celú dobu svojej existencie podľa vedenia mi­nister­stva ne­vy­bu­do­vala rele­vantné tech­nické know-how a ani príslušnú orga­ni­začnú štruk­túru na to, aby bola pre štát prínosom a ge­ne­ro­vala zisk. Jed­not­livé zákazky boli spoločnosti zadávané nekoncepčne a inter­nými zdrojmi ne­rea­li­zo­va­teľné, a viedli tak k vy­bu­do­va­niu abso­lút­nej závislosti na sub­do­dá­va­te­ľoch.

„Problémy či porušenia zákona potvrdila aj správa z Naj­vyš­šieho kon­trol­ného úradu SR, kde sa uvádzalo 27 vážnych zistení. Napríklad to, že v tejto spoločnosti po jej vzniku 8 mesiacov chodili zamestnanci do práce, poberali výplatu, ale ministerstvo spoločnosti nezadalo žiadnu prácu ani objednávku,“ vysvetlil Raši.

Príkladom nevydareného projektu je podľa štátneho tajomníka Ivana Ivančina napríklad Grant Manažment:

„Projekt mal byť vytvorený pre potreby ministerstva a bol bývalým vedením prezentovaný ako pripravený na odovzdanie. Realizovaný bol z vlastnej iniciatívy vedenia SK IT, bez ob­jed­návky či zmluvy, údajne preto, aby ne­vy­ťa­žení zamestnanci mali na čom pracovať. Realita po skú­maní novým vedením je taká, že projekt bol realizovaný výhradne dohodármi, nie zamestnancami SK IT, príbeh o využití času zamestnancov teda nesedí. Celková rozpra­co­va­nosť projektu je na úrovni asi 30 %, určite teda nie je pred odovzdaním. Na toto sa vyplytvalo približne 100-tisíc eur, a takto by sme mohli ísť projekt po projekte, medzi ktorými sú aj dôležité projekty ako mo­der­ni­zácia Ústredného portálu verejnej správy, ktorý má zjedno­du­šo­vať občanom život.“

Projekty boli spoločnosti Slovensko IT zadávané nekoncepčne, bez ohľadu na jej reálne schopnosti či nejaký plán jej rozvoja do bu­dúcna.

„Zhrniem to. Všetky vízie o budovaní stavebných kameňov štátneho IT, ktorými sme boli kŕmení pani Remišovou a bývalým manaž­men­tom, neboli naplnené. Naceňovanie projektov a ich riadenie bolo absolútne ne­kom­pe­tentné, produktivita práce zúfalá. Táto firma bola rajom pre dohodárov – bolo ich tam viac ako 90, aktuálny stav je pod 30. Platy v spo­loč­nosti boli vysoko nad­štan­dar­dné a cel­kovo sa vedenie spoločnosti nesprávalo hospodárne, medzi čo patria astronomické odmeny, nákupy naj­drahších iPhonov alebo párty repro­duk­tora a už úplne ne­po­cho­pi­teľné je, prečo si štátna IT spoločnosť nechala vyrobiť svoj vlastný web za takmer 10-tisíc eur u súkromnej IT firmy,“ upozornil Ivančin.

„A jedna pikoška, našla sa aj faktúra na 1 000 eur za bar­bera, ktorý prišiel zamestnancov, ktorí nemali čo robiť, strihať priamo na pra­co­visko, a toto všetko sa platilo z peňazí nás všetkých,“ doplnil minister investícií Raši.

Na obrovský problém s projektom od Slo­ven­sko IT narazil aj Úrad pre ve­rejné obsta­rá­va­nie.

„Projekt e-forms je akousi pupočnou šnúrou medzi Slo­ven­skom a Eu­róp­skou úniou. Slúži na to, aby verejní obsta­rá­va­telia, ako napríklad ne­moc­nice, diaľničiari, školy a každý, kto narába s ve­rej­nými finan­ciami a zadáva zákazky, boli schopní produkovať ozná­me­nia o týchto zákazkách. Hoci pred­chá­dza­júci pred­seda úradu Miroslav Hlivák a ani pod­pred­seda Jaroslav Lexa, ktorý projekt nastavoval, nesignalizovali žiadne problémy s týmto projektom, tie nakoniec prišli a eska­lo­vali. Projekt bol s ťaž­kos­ťami nasadený, ale pre problémy v Slo­ven­sko IT ho nebudeme vedieť prav­de­po­dob­ne udržať, pretože vyžaduje podľa požiadaviek Európskej komisie neustále aktualizácie. Celkom reálne nám hrozí, že od sep­tem­bra tohto roku nebudú verejní obsta­rá­va­te­lia vedieť zasielať oznámenia o zákazkách. Pre Úrad pre ve­rejné obsta­rá­va­nie je to kritická situácia, pretože cez projekt e-forms boli prepojené aj iné, staršie informačné systémy úradu. Reálne hrozí, že nebudeme môcť vykonávať ani svoje iné kompetencie,“ uviedol predseda Úradu pre ve­rejné obsta­rá­va­nie Peter Kubovič.

„Nejde teda iba o Slovensko IT ako také, ale aj o záchranu systému ve­rej­ného obsta­rá­va­nia,“ doplnil minister Raši.

Jediným možným scenárom ďalšieho vývoja spoločnosti, so zre­te­ľom na zod­po­vedný prístup k vy­na­kla­da­niu verejných financií do bu­dúcna, je podľa vedenia ministerstva investícií iba riadené ukon­če­nie jej činnosti.

„Ak to chceme urobiť tak, aby zamestnanci dostali všetky zo zá­kona im prislúchajúce peniaze, a najmä tak, aby sa dokončili euro­pro­jekty a ne­ohro­zilo sa čer­pa­nie, jedinou možnosťou je požiadať vládu SR o do­fi­nan­co­va­nie spoločnosti,“ vysvetlil na záver minister investícií.

Vzhľadom na súčasnú negatívnu finančnú situáciu spoločnosti je, na základe analýzy ministerstva, na pre­kle­nu­tie obdobia do odo­vzdania roz­pra­co­va­ných pro­jek­tov a zá­ro­veň na vyspo­ria­da­nie známych záväzkov, pre­do­všet­kým miezd zamestnancov, ne­vyhnut­ný príspevok do ka­pi­tá­lo­vého fondu spo­loč­nosti vo výške 3,9 mil. eur.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Spoločnosť Slovensko IT končí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *