Kategórie
Tlačové správy

Rezortný deň v okrese Sobrance

Kvalitnejšie služby a lepší život občanov pod­po­rí nová výzva za viac ako 800-tisíc eur.

Sobrance – Pokračujeme v návštevách regiónov. Minister inves­tí­cií, re­gio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zá­cie SR Richard Raši sa 10. 4. 2024 spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom stretli s pri­má­tormi a sta­rostami z okresov Sobrance a Snina.

Predstavili im nielen novinky a plány z dielne rezortu, ale diskutovali tiež o naj­pál­či­vej­ších problé­moch, ktoré regióny trápia.

„Svoje sľuby pretavujeme do reality. Intenzívne, takmer každý týždeň navštevujeme v rámci rezortných dní regióny, kde ko­mu­ni­ku­je­me s miestnymi lídrami, konzultujeme s nimi všetky pri­pra­vo­va­né zámery a disku­tu­jeme o výzvach, aby sme im pomohli v budovaní silných samo­správ. A to sa nedá robiť z Bratislavy,“ vyhlásil minister investícií Richard Raši na svojom 12. re­zor­tnom dni v po­radí.

„V najbližších týždňoch plánujeme v rámci im­ple­men­tá­cie Plánu rozvoja okresu Sobrance na rok 2024 v spo­lu­prá­ci s Okresným úradom vyhlá­siť výzvu na pred­kla­da­nie nových žiadostí o poskyt­nu­tie re­gio­nál­neho príspevku v cel­ko­vej sume viac ako 803-tisíc eur,“ prezradil Raši.

Myslíme aj na okresy, ktoré síce už viac nefigurujú na zozname Naj­me­nej rozvi­nu­tých okresov, no nesmieme na ne zabúdať. Minister investícií Richard Raši 10. 4. na re­zor­tnom dni slávnostne pod­pí­sal Výzvu na pred­kla­da­nie žiadostí o poskyt­nu­tie dotácie na pod­poru re­gio­nál­ne­ho rozvoja za viac ako 1,1 mil. eur. Môže byť použitá napríklad na re­konštruk­cie verejných budov, kultúrnych domov, detských ihrísk, amfiteátrov, komunitných centier, parkovísk a ďal­ších. Oprávnenými okresmi sú okrem Sniny, kam poputuje približne jedna tretina alokácie, teda viac ako 300-tisíc eur, aj Brezno a Veľký Krtíš.

„Ako sme pred nedávnom avizovali, nie je fér nazerať na re­gi­ó­ny výlučne z hľa­diska ne­za­mestna­nosti, ktorá definuje, či sa daný okres na­chá­dza alebo ne­na­chá­dza na zozname NRO. Sú tu aj okresy, ako Snina, ktorá síce nepatrí do NRO, ale zaslúži si našu prioritnú pozornosť,“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kaliňák.

Rezort investícií pripravuje aj ďalšie legislatívne zmeny, napríklad v zákone o podpore regionálneho rozvoja či v zákone o pod­po­re naj­me­nej rozvinutých okresov. Dôraz kladie tiež na šetrenie verejných financií. Minister Raši primátorov a sta­rostov v tomto smere informoval o aktu­ál­nom zrušení štátnej akciovky Slovensko IT v Ko­ši­ciach, ktorá pre ne­zod­po­ved­né riadenie skon­čila v 7 mi­lió­no­vej strate.

„Pripravujeme tiež revíziu priorít eurofondov a aj tu ko­mu­ni­ku­je­me so zástup­cami samo­správ, aby sme ďalej znižovali byro­kraciu. Sľúbili sme aj mapu verejných investícií, tá bude spracovaná a pred­sta­ve­ná v máji 2024,“ oznámil komu­nál­nym lídrom minister Raši.

V minulom programovom období bolo z rôznych operačných programov v okrese Snina pod­po­re­ných 135 projektov za cel­kovo 156 mil. eur. V okrese Sobrance bolo pod­po­re­ných 109 projektov v cel­ko­vej zazmluvnenej sume takmer 58 mil. eur, medzi nimi napríklad rekonštrukcia odborných učební Základnej školy Komenského 12 v Sobranciach či pod­po­ra občianskeho združenia Na čiare, ktoré buduje moderné, interaktívne múzeum o slo­ven­sko-ukra­jin­skej hranici v Le­ká­rov­ciach.

V podobne úspešných regionálnych projektoch chce ministerstvo investícií pokračovať aj v novom programovom období. Doposiaľ bolo vyhlásených 114 výziev v objeme takmer 3,6 mld. eur.

„Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme asi 6,3 mld. eur, z čoho až 1,9 mld. eur chceme pre­in­vesto­vať prostred­níc­tvom tzv. Inte­gro­va­ných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v roz­ho­do­va­cej kom­pe­ten­cii územia, teda aj v tej vašej,“ pozna­me­nal šéf rezortu investícií.

Ďalšou plánovanou výzvou, pre ktorej čerpanie je oprávnené aj územie okresov Snina a Sobrance, je Výzva na pred­kla­da­nie žiadostí o ne­ná­vratný finančný príspevok na pod­poru rozvoja re­gio­nál­neho školstva s cel­ko­vou alo­ká­ciou 225 mil. eur. Zapojiť sa môžu materské, základné a stredné školy.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *