Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme nových podpredsedov

Garantujeme, že zostaneme pravicovou stranou.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k jej novému pred­sed­níctvu.

Sloboda a Solidarita
Sloboda a Solidarita: Predstavili sme nových podpredsedov.
Zľava: Marián Viskupič, Mária Kolíková, Branislav Gröhling, Janka Bittó Cigániková a Juraj Droba.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude vždy o voličov bojovať slušne a zostane poctivou pravicovou stranou, ktorá bude zárukou zdravého rozvoja našej krajiny. Nikdy ne­po­nú­ka­la vzletné frázy, ale konkrétny program, ktorý by spravil zo Slo­ven­ska krajinu, kde sa oplatí pracovať, pod­ni­kať a žiť.

V tomto nastavení bude pokračovať aj nové, dnes pred­sta­vené vedenie SaS. Pod­pred­sed­níč­kami strany sú Janka Bittó Ciganiková a Mária Kolíková, pod­pred­se­dami Marián Viskupič a Juraj Droba.

„Vieme, že ekonomiku treba tvoriť, nie dojiť tak, ako to teraz robí vláda ďalšími daňami, ktoré zaplatia ľudia. Fico chce peniaze ľuďom brať a roz­de­ľo­vať ich. My v SaS chceme, aby mali, naopak, v pe­ňa­žen­kách peňazí viac. Každý človek, ktorý pracuje alebo podniká, je hnacím motorom eko­no­miky, vláda ho nemôže trestať vyššími daňami a brať mu stále viac peňazí. Najmä, keď vláda rozhadzuje formou zvýšenia si platov či novým mi­nister­stvom pre Andreja Danka,“ povedal pred­seda SaS Branislav Gröhling.

Ficova politika je podľa jeho slov o tom, aby na Slo­ven­sku vytvoril masu ľudí, ktorí sami neprežijú a budú závislí od štátu a od dávok.

„My chceme, aby sa ľudia mali dobre, aby bola väčšia miera slobody, aby mali ľudia dosť pra­cov­ných možností a aby im štát nebral z vreciek stále viac peňazí,“ vysvetlil s tým, že vedenie SaS sa od jej hodnôt nikdy neodkloní a vždy bude pra­co­vať na vytvá­raní správnej mož­nosti pre vo­li­čov.

Rovnako je pre nás kľúčová aj ochrana demo­kra­cie a práv­neho štátu, Slovensko sa totiž podľa pod­pred­sed­níčky strany Márie Kolíkovej zmieta v roz­pol­te­nom boji o spra­vodli­vosť.

„Koalícia sa preklamala cez parlamentné voľby a cez strach a ne­ná­visť aj cez tie pre­zi­den­tské. O to viac je potrebné, aby sme statočne bojovali o všetky hodnoty demo­kra­cie a práv­neho štátu. O tie hod­noty, ktoré zastáva aj Ivan Korčok,“ povedala.

Náš boj sa podľa jej slov nikdy neskončí a nikdy sa nevzdáme.

„Boj proti korupcii je kľúčový na očistu slo­ven­skej spo­loč­nosti,“ dodala.

Dlhé roky sú pre nás prioritou aj zdravotníctvo či ochrana práv menšín a práv žien. Ako upo­zor­nila pod­pred­sed­níčka SaS Janka Bittó Cigániková, do zdra­vot­níctva dávame násobne viac peňazí ako pred rokmi, no na kva­lite sa to vôbec neodráža.

„Budeme preto neustále tlačiť na to, aby ľudia konečne dostali za svoje peniaze lepšiu zdravotnú sta­rostli­vosť. V tomto sme vý­ni­moč­ní, ľudia majú služby, ktoré im štát posky­tuje, vlastniť,“ povedala.

Janka Bitto Cigániková rovnako garantuje, že SaS zostane stranou, ktorá nerozdáva cudzie peniaze.

Hovorí sa tomu pravicová. Politik nemá jediné vlastné euro, všetko, čo rozdá, musí zarobiť niekto iný. Mnohí politici berú ľuďom peniaze cez dane, čím im berú vytvo­rené hod­noty, a tým pádom znižujú ich motiváciu ďalej ich vytvárať. Deň, keď si to ľudia uve­do­mia, bude dňom, keď sa Slo­ven­sko vydá na cestu vyššej životnej úrovne,“ po­ve­da­la a do­da­la, že SaS bude zá­ro­veň aj naďalej hlasom seba­ve­do­mých a vo svojich rozhod­nu­tiach slo­bod­ných žien, ako aj hlasom slobody samotnej.

Koalíciu s inými stranami Janka Bittó Cigániková odmieta a sľú­bi­la, že kým bude pod­pred­sed­níč­kou, strana bude vždy jasne čita­teľ­ná a pra­vi­co­vá.

SaS je súčasťou života Mariána Viskupiča už 15 rokov, keďže je jej za­kla­da­jú­cim členom. Jeho úlohou v tíme je dôraz na eko­no­mický pilier.

„Budeme aj naďalej presadzovať štíhly efektívne fungujúci štát, nízke dane, čo naj­vyš­šiu eko­no­mickú slobodu tvorcov hodnôt, fun­gu­júce a udrža­teľ­né ve­rej­né finan­cie,“ po­ve­dal.

Ak totiž podľa neho funguje ekonomika, ak generuje dostatok zdrojov pre sa­mot­ných tvorcov hodnôt, generuje aj dostatok príjmov pre štát.

„Úlohou štátu je rozumne hospodáriť s pe­niazmi ľudí, pre­tože ve­rej­né fi­nan­cie nie sú ničím iným, ako peniazmi, ktorých sa vo forme daní, odvodov a poplat­kov museli vzdať občania a firmy,“ doplnil Marián Viskupič.

Slovensko podľa jeho slov stojí pred výzvou prijať zásadné eko­no­mické re­for­my. Treba znížiť dane, znížiť a zjed­no­du­šiť odvody, odbúrať bariéry v pod­ni­kaní a ob­me­dziť byro­kraciu.

Aby sa ľuďom opäť oplatilo tvoriť hodnoty,“ dodal s tým, že našou úlohou v opo­zí­cii je nasta­vo­vať zrkadlo vláde a pri­ná­šať rie­še­nia, ktorých máme na konte už množstvo.

Nevyhnutnosťou je však aj naša jasná za­hra­nič­no­po­li­tická orien­tá­cia, tú garantuje posledný pod­pred­se­da strany Juraj Droba. Našou abso­lút­nou prioritou je podľa jeho slov členstvo v EÚ aj v NATO. Z toho v žiadnom prípade ne­ustú­pime.

„Súčasná doba je vyšpičkovaná, vnútro­po­li­ticky aj za­hra­nič­no­po­li­ticky. Vojna na na­šej východnej hranici je silným varovným mementom, pre ktoré budeme naše hodnoty vždy zastávať. Musíme byť plno­hod­not­ným členom EÚ aj NATO a plniť si všetky naše povin­nosti,“ povedal Juraj Droba.

Zároveň bude aj hlasom komunálnej a re­gio­nál­nej po­li­ti­ky, keďže je už sedem rokov pred­se­dom Bra­tislav­ského kraja.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *