Kategórie
Tlačové správy

Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur

Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi.

Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Ten­to­raz Ministerstvo inves­tí­cií, re­gio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR prostred­níctvom dvoch výziev v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko podporí malé projekty v prihra­nič­ných regiónoch za vyše 5 mi­lió­nov eur.

Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi.

Rozvoj turizmu a cestovného ruchu cez zvyšovanie potenciálu prihraničia patrí k prioritám ministerstva inves­tí­cií v progra­mo­vej oblasti. Na výzvu s názvom Kultúra a cestovný ruch v rámci špe­ci­fic­kého cieľa posilniť úlohu kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospo­dár­skeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie, ktorú vyhlásil Fond malých projektov, vyčlenilo viac ako 2 mil. eur. Zameraná je na rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov. Cieľom je znižovať negatívne vplyvy sezónnosti cestovného ruchu a ne­rov­no­mer­ného geo­gra­fického pokrytia.

„Z výzvy budú podporené neinvestičné aj investičné aktivity. Výsledkom bude zvýšená ponuka turistických atraktivít, ako aj počet a kva­li­ta služieb v cestov­nom ruchu v cez­hra­nič­nom regióne. Turistické destinácie budú lepšie propagované, a to aj prostred­níctvom posilnených cez­hra­nič­ných väzieb, spoločných produktov a inovatívnych riešení. K re­le­van­tným typom akcií patria podujatia zamerané na zachovanie a obnovu kultúrneho a prí­rod­ného dedičstva či na spo­lu­prácu a výmenu skúseností pri vytváraní a pro­pa­gácii komplexných produktov cestovného ruchu,“ priblížil minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie Richard Raši.

Cieľovými skupinami sú obyvatelia a návštevníci prihraničného regiónu, ako aj jednotlivé zložky verejného sektora, mimo­vládne neziskové organizácie a inštitúcie pôsobiace v kultúre a cestovnom ruchu. Rozpočet jedného malého projektu môže byť maxi­málne 62 500 eur s tým, že príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) bude naj­me­nej 5 000 eur a najviac 50 000 eur.

V druhej výzve s názvom Miestne iniciatívy so špe­ci­fic­kých cieľom budovať vzájomnú dôveru, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“, na ktorú je vyčle­ne­ných vyše 3 mil. eur, sa priorita kladie na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov. Aktivity sa budú realizovať prostredníctvom nástroja people-to-people. Ich cieľom je vytvárať podmienky na vzájomné stretávanie sa a spoločné trávenie času obyvateľov všetkých vekových kategórií, predovšetkým prostredníctvom voľnočasových a vzdelávacích aktivít. Mali by byť dostupné pre široký okruh ľudí a inštitúcií na menšom geografickom území.

„Prínosom malého projektu pre konkrétnych ľudí žijúcich v prihraničných regiónoch je nadobudnutie povedomia o kultúre a zručnostiach susediacich regiónov, znižovanie jazykovej bariéry, získavanie užitočných informácií a kontaktov, ako aj športové vyžitie a zábava. V rámci tejto priority sú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na aktivity, nesmie však predstavovať významnú časť rozpočtu projektu. V regiónoch aj cent má hodnotu eura,“ poznamenal štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.

Výsledkom podporených aktivít budú užšie osobné a pracovné vzťahy medzi obyvateľmi prihraničných regiónov, čo prispeje k budovaniu vzájomnej dôvery a tolerancie na oboch stranách hranice. Cieľovými skupinami sú opäť obyvatelia a návštev­níci pri­hra­nič­ného regiónu, jednotlivé zložky verejného sektora a mi­mo­vládne neziskové organizácie. Pod­po­rené budú akcie za­me­rané na upevňovanie existujúcich partnerstiev, sietí a cez­hra­nič­ných štruktúr vrátane činností zameraných na voľ­no­ča­sové a záujmové aktivity. Rozpočet jedného projektu nemôže presiahnuť sumu 37 500 eur. Príspevok z EFRR je mi­ni­mál­ne 5 000 eur a ma­xi­mál­ne 30 000 eur.

Výzvy vyhlásil v týchto dňoch Euroregión Bílé – Biele Karpaty ako správca Fondu malých projektov z programu Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027 a uzavreté budú 31. mája 2024 o 14.00 h. Maximálna doba realizácie malého projektu z obidvoch výziev je 12 mesiacov. Pre žiadateľov na slovenskej strane v meste Trenčín, Žilina a Trnava a na českej strane v meste Zlín, Ostrava a Brno sa uskutočnia semináre k výzvam a možno sa na ne prihlásiť na odkaze Semináře pro žadatele. Bližšie informácie o výzvach sú uverejnené na webovej stránke Euroregiónu Bílé Biele Karpaty.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *