Kategórie
Tlačové správy

Sme zásadne proti kvótam a pokutám za neprijatie ilegálnych migrantov

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorou sme re­a­go­va­li na schvá­le­nie reformy európskej migračnej a azy­lo­vej politiky.

Európsky parlament včera schválil povinné kvóty týkajúce sa pre­roz­de­ľo­va­nia ne­le­gál­nych migrantov. Strana Sloboda a So­li­da­rita (SaS) je zásadne proti kvótam aj proti pokutám, ktoré nám za ne­prev­za­tie utečencov hrozia.

Migráciu ako takú neodmietame, vie byť totiž aj prospešná, čo sme dokázali v prípade ľudí z Ukrajiny, no nelegálna migrácia je úplne rozdielna. Len občania Slovenska a po­li­ti­ci by mali rozhodovať o tom, kto by sa mal u nás zdržiavať, a nie bruselskí úradníci.

Ako pripomenul líder kandidátky SaS do eurovolieb Richard Sulík, migračná kríza sa začala v roku 2015, vtedy do Európy prúdili tisíce, možno de­sať­ti­sí­ce ľudí me­sačne.

„Čakalo sa na riešenie EÚ alebo Nemecka, kam prúdilo su­ve­rén­ne naj­viac nelegálnych migrantov. Angela Merkelová tak koncom augusta 2015 vyhlásila, že to zvládneme, a tak pozvala do Európy všetkých, ktorí sem chceli prísť za lepším životom,“ vysvetlil Richard Sulík s tým, že hrádza sa týmto pretrhla a do únie začali prúdiť státisíce ľudí mesačne.

V roku 2007 sa vtedajší premiér Robert Fico vzdal v Li­sa­bon­skej zmluve práva veta v oblasti migrácie. Odvtedy povinné kvóty viac nemôžeme vetovať. Fico bol vtedy podľa Richarda Sulíka horlivým Európanom a chcel byť v Európe tým naj­vzor­nej­ším, súhlasil so všet­kým, čo z Bru­selu prišlo.

„Včerajším dňom nám boli kvóty vnútené, musíme prijať takmer percento ľudí, ktorí ilegálne prichádzajú do Eu­rópy. Ak kvóty nenaplníme, budeme platiť 20-tisíc eur za jedného neodobratého migranta. S migráciou problém nemáme, Ukrajincom sme pomáhali, ako sme vedeli, ale toto je cesta za lepším životom, pretože nelegálnych migrantov láka napríklad štedrý sociálny systém v Nemecku,“ povedal Richard Sulík.

Hlasovanie prešlo tesnou väčšinou, náš europoslanec Eugen Jurzyca bol proti. Richard Sulík upozornil aj na to, že cesta do Európy je mimo­riadne nebezpečná, veľa ľudí počas plavby v Stre­do­zem­nom mori zahynie, čo znamená, že teraz, keď migranti vedia, že ich Európa príjme, obetí bude mno­ho­ná­sobne viac.

Jediným riešením, ktoré SaS dlhodobo pre­sa­dzu­je, je vytvo­re­nie azylových centier mimo EÚ, ideálne na pobreží Severnej Afriky.

„Každý človek, ktorý si myslí, že má nárok na azyl, v centre oňho požiada, a keď ho dostane, bude bezpečne prepravený do kra­jiny, ktorá mu azyl udelila. Ak ho nedostane, vráti sa tam, odkiaľ prišiel,“ vysvetlil systém fungovania Richard Sulík a dodal, že toto je jediné poctivé a správne riešenie, ktoré by významne šetrilo ľudské životy.

Schválenie povinných kvót navyše považuje aj za pozvánku pre pre­vá­dza­čov.

„Fakt, že Robert Fico sa v roku 2007 vzdal za Slovensko práva veta v oblasti migrácie, považujem za histo­rickú chybu,“ dodal s tým, že azylové konanie ne­od­mie­tame, sme viazaní medzi­ná­rod­nými doho­vormi, no právo na ile­gálnu migráciu jedno­ducho neexistuje.

„Nikto ma nemôže podozrievať z toho, že mám problém s migráciou. Po vy­puk­nutí vojny som na ukra­jin­skej hranici strávila niekoľko dní a po­má­hala množstvu žien a detí, ktoré utekali. Orga­ni­zo­vali sme odvoz, ubytovanie, prácu, zdravotnú pomoc, a to aj spolu s Richardom Sulíkom. Ale ako bojovníčka za práva žien a lepšie zdravotníctvo nemôžem súhlasiť s prevzatím ne­kontro­lo­va­teľ­ného rizika na na­šich občanov,“ povedala kan­di­dátka SaS do euro­volieb Janka Bittó Cigániková.

Poukázala na to, že ženy na ukrajinskej hranici mali doklady a vždy sa nimi vedeli preukázať, no zo Se­ver­nej Afriky a z Blízkeho východu prichádzajú v drvivej väčšine mladí muži len s te­le­fón­mi.

„Faktom je, že napríklad Nemecko, ktoré otvorilo migrantom brány dokorán, čelí vážnym bez­peč­nos­tným problé­mom, najmä pokiaľ ide o se­xu­álne zločiny. Dva roky dozadu boli v hlá­se­ných prípadoch znásilnení a se­xu­ál­nych útokov v Ne­mecku nad­merne medzi páchateľmi zastúpení žiadatelia o azyl,“ uviedla Janka Bittó Cigániková.

Ako na záver dodala, pomoc migrantom neodmieta, no musí mať istotu, že to bude pre Slo­vá­kov a najmä pre slo­ven­ské ženy bezpečné, a že máme pri­pra­ve­né rie­še­nia pre zdra­votný a so­ciálny systém.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *