Kategórie
Tlačové správy

Apríl v ZOO Bratislava bude výnimočný

Benefičný beh oRUNgutan, Bratislavské mestské dni, ko­men­to­va­né kŕme­nia, no­vin­ka – „Na slo­víčko s…“

ZOO Bratislava

ZOO Bratislava od apríla predĺžila svoje otváracie hodiny do 19.00 h s posledným vstupom do areálu o 18.00 h. Každý víkend sa konajú ko­men­to­va­né kŕmenia, na kto­rých môžu návštevníci spoznať až 23 druhov zvierat. Zoo predstavila novinku „Na slo­víčko s…“, besedu, ktorá ponúka možnosť bližšie sa zozná­miť s vybra­nými živo­číš­nymi druhmi priamo v zoo. Na konci apríla sa konajú významné podujatia: Bratislavské mestské dni a be­ne­fičný beh oRUNgutan 2024.

Novinkou je program nazvaný „Na slo­víčko s…“, beseda o kon­krét­nom živo­číš­nom druhu, spo­jená s kŕme­ním alebo ukážkou auten­tických pre­pa­rá­tov, vhodná pre sku­piny 5 – 30 osôb, ale aj ako doplnok k učivu pre rôzne vekové kate­gó­rie.

Aj tento rok bude ZOO Bratislava súčasťou celo­mestského po­du­ja­tia Bratislavské mestské dni. Počas víkendu 20. – 21. 4. čaká na návštev­ní­kov bohatý program s prí­le­ži­tosťou bližšie spoznať fun­go­vanie zoo. Od 10.00 h do 16.00 h môžu návštevníci navštíviť vzdelávací ostrov so zoológmi, ukážkou pre­pa­rá­tov či ve­te­ri­nár­nych pomôcok. Uvidia aj výstavu ťažkej techniky zoo. V so­botu aj ne­de­ľu sa vo vopred sta­no­vené časy konajú prehliadky v zá­zemí žiráf a no­so­rož­cov. Deti sa môžu povoziť na ko­ní­koch. Súčasťou po­du­jatia je nedeľné diva­del­né pred­sta­venie pre deti VĹČKO TĹČKO.

ZOO Bratislava organizuje 27. apríla unikátny benefičný beh oRUNgutan, cieľom ktorého je získať prostriedky na vy­lep­šenie Pavilónu primátov, domova mláďaťa oran­gu­ta­na su­matrian­skeho a jeho rodičov. Tento ohro­zený druh sa na Slo­ven­sku vysky­tuje len v bra­tislav­skej zoo. Na behu sa môžu zúčastniť rodiny s deťmi, amatérski aj profi bežci. Naj­dlhšie trate ponúknu účastníkom prístup na ne­zvy­čajné miesta v zoo s úchvat­nými výhľadmi na pa­no­rámu Bra­tislavy.

Foto: Mláďa orangutana sumatrianskeho (foto: Jiří Mikoláš)

Mláďa orangutana sumatrianskeho (foto: Jiří Mikoláš)
Mláďa orangutana sumatrianskeho (foto: Jiří Mikoláš)

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *