Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň zdravia 2024

Otvorené dvere poradní zdravia a aktivity re­gio­nál­nych úradov ve­rej­ného zdra­vot­níctva.

Svetový deň zdravia

Svetový deň zdravia (každoročne 7. apríla) je význam­nou oslavou zdravia, ktorá nám pri­po­mí­na, že zdravie nie je samo­zrej­mosť a je potrebné po­die­ľať sa na jeho ochrane a udržia­va­ní.

Pri tejto príležitosti regionálne úrady ve­rej­ného zdra­vot­níctva od 8. 4. do 30. 4. 2024 orga­ni­zujú dni otvo­re­ných dverí v po­rad­niach zdravia a ďal­šie akti­vity pre ve­rej­nosť.

Pozrite si aktivity dostupné vo va­šom re­gió­ne. [1]

Termín návštevy poradne si môžete dohodnúť jed­no­du­cho, vyplne­ním kon­taktného for­mu­lá­ra do po­radne zdravia.


[1] Upozorňujeme, že rozsah regionálnych akti­vít sa môže zmeniť vzhľa­dom na vopred ne­pred­ví­da­né okol­nosti.

Autor: Úrad verejného zdravotníctva SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *