Kategórie
Tlačové správy

Silnejší bude aj región pod Tatrami

Do okresov Liptovský Mikuláš a Ru­žom­be­rok mieri vyše 30 miliónov eur, o kto­rých použití rozhodnú sami.

Liptovský Mikuláš – Návštevy v regiónoch pokračujú. Minister investícií, regio­nál­neho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie Richard Raši so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom sa dnes stretli s primátormi a starostami z okresov Liptovský Mikuláš a Ru­žom­be­rok.

Diskutovali nielen o problémoch, ktoré región pod Tatrami trápia, ale najmä o rie­še­niach, ktoré bude ministerstvo investícií do tunajších okresov prinášať.

„Tak ako sme povedali, minimálne jeden deň v týždni trávime v regiónoch na stret­nu­tiach s tými, ktorí riadia naše mestá a obce. Práve oni majú hlavnú zod­po­ved­nosť voči kvalite života občanov vo svojich samo­sprá­vach. Zaviazali sme sa, že budeme ich silným partnerom, ktorý ne­pri­dáva kom­pe­ten­cie bez diskusie a bez peňazí,“ povedal minister investícií Richard Raši.

Jednou z nosných tém bola aj nedávno schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá výrazne rozviaže samo­sprá­vam ruky.

„Táto novela zákona je o tom, aby sa peniaze, ktoré v re­gió­noch sú, či už sú to peniaze európske alebo štátne či financie miest a obcí, vedeli použiť na to, na čo sa primátori a sta­rosto­via na základe mandátov rozhodnú. Teda na zvý­še­nie kvality života oby­va­te­ľov. Teší ma, že sme získali sto­per­cen­tnú pod­poru aj primátorov a sta­rostov z okresov Liptovský Mikuláš a Ru­žom­be­rok,“ pozna­me­nal Raši.

V minulom programovom období sa v okrese Liptovský Mikuláš podporilo 306 projektov za vyše 208 miliónov eur a v okrese Ru­žom­be­rok to bolo 205 projektov za takmer 290 miliónov eur. Medzi nimi napríklad moder­ni­zácia odbor­ného vzde­lá­va­nia na SOŠ lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku či zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Ru­žom­berku.

Samozrejmosťou je aj podpora pod­tatran­ského regiónu z nových euro­fondov.

„Nemôžu byť použité tak, ako si to pred­sta­vo­vala bývalá vláda, ale tak, ako ich chcú použiť primátori, sta­rosto­via a ob­ča­nia regiónov Slovenska. V mi­nu­lom programovom období bolo v týchto dvoch okresoch použitých približne 500 miliónov eur z euro­fondov a máme ambíciu, aby to aj v novom progra­mo­vom období bola rovnaká, ak nie ešte vyššia suma,“ podotkol šéf rezortu investícií.

Doposiaľ bolo uverejnených 108 výziev na pred­kla­da­nie pro­jek­tov v objeme takmer 3,5 miliardy eur. Pre okresy Liptovský Mikuláš a Ru­žom­be­rok sú to výzvy, ako napríklad výzva na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infra­štruk­túry v obciach a mestách s alokáciou takmer 69 miliónov eur či ešte v tomto roku plánovaná výzva na podporu cyklo­do­pravy za 100 miliónov eur.

Spolu sú v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme približne 6,3 mld. eur, z čoho až 1,9 mld. eur by malo byť pre­in­ves­to­va­ných prostred­níctvom tzv. Integro­va­ných územných investícií (IÚI), kde výber projektov je v rozho­do­va­cej kom­pe­ten­cii územia.

„Toto územie bude môcť prostredníctvom Udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš samo rozho­do­vať o alo­kácii 30,5 milióna eur. Môžem potvrdiť, že čerpanie nových euro­fondov, aj tých v rozho­do­va­cej kom­pe­ten­cii území, bude výrazne jed­no­duch­šie,“ skonšta­to­val Raši.

Podtatranský región aktívne podporujú aj programy cez­hra­nič­nej spo­lu­práce Interreg. Na priority tohto územia je z Interreg-u Poľsko – Slo­ven­sko vyčle­ne­ných 166 miliónov eur a pre Slo­ven­sko – Česko je to 107 miliónov eur.

„Rezortné dni sú pre nás dôležité aj z toho hľadiska, že sú akousi odbornou opo­nen­tú­rou toho, čo navrhu­jeme, alebo čo pri­pra­vu­jeme. Dnes sme získali z ďalšieho regiónu silný mandát na to, akým spô­so­bom budeme s regiónmi spo­lu­pra­co­vať pri veľkej inven­túre euro­fondov a tiež podporu pre dve veľmi dôležité veci. Prvou je nastavene fondu na pred­pro­jek­tovú prípravu, vďaka ktorému samo­správy budú môcť získavať pod­poru na projektové doku­men­tácie a bavili sme sa aj o tom, akým spôsobom chceme zaviesť do praxe národný plán budovania vodo­vodov a ka­na­li­zácií,“ doplnil štátny tajomník Michal Kaliňák.

„Chcem potvrdiť, že sme jednomyseľne podporili snahu Vlády SR, ale najmä ministerstva investícií, no­ve­li­zo­vať zákon o ve­rej­nom obsta­rá­vaní, ktorý nám pomôže prekonať obrovské problémy. Nie­koľko­me­sačné až ročné čakania na rôzne kontroly, mnohé nezmy­selné korekcie či úče­lové námietky a po­dobne. Som rád, že debata bola veľmi kon­štruk­tívna. Jasne sme si povedali, čo treba robiť a našli po­ro­zu­me­nie,“ uzavrel primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *