Kategórie
Tlačové správy

Nemôžeme dovoliť, aby ovládli Ústavný súd SR

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ve­rej­nému vy­po­ču­tiu kan­di­dá­tov na ústavných sudcov.

Od decembra sme opakovane vyzývali pred­se­du par­la­men­tu Petra Pellegriniho, aby vyhlásil voľbu ústavného sudcu. Ten to však vedome a úmy­selne zdržiaval. Napokon voľbu vyhlásil a vy­po­čutie kan­di­dá­tov bude budúci týždeň v utorok a v stredu. Strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SaS) pristúpi k vy­po­čú­va­niu trans­pa­ren­tne a zod­po­vedne.

„Odmietame akékoľvek snahy koalície o kup­če­nie. Ne­mô­žeme dovoliť, aby vládna garnitúra ovládla aj takú kľúčovú inšti­tú­ciu, akou je Ústavný súd SR,“ po­ve­dal pred­seda SaS Branislav Gröhling.

Ústavný súd je podľa poslankyne NR SR za SaS Márie Kolíkovej kľúčovou inšti­tú­ciou pre ochranu ústav­nosti a de­mo­kra­cie, čo sa už nie­koľ­ko­krát ukázalo. Či išlo o ha­nebnú novelu Trestného zákona, Ficove re­fe­ren­dum alebo re­fe­ren­dum týka­júce sa rodiny.

„Je dôležité, aby bol každý kandidát na ústav­ného sudcu riadne pre­ve­rený na ústav­no­práv­nom výbore. Mala by to byť vo výsledku auto­nómna osoba pri pri­jí­maní roz­hod­nutí,“ po­ve­dala.

Ústavný súd zohráva kľúčovú úlohu aj pri ochrane práv každého jedného z nás, pre­tože za­sa­huje aj do pro­ce­sov, ktoré sa týkajú ko­na­nia sudcov.

„Fico viackrát súd blahorečil, no aj ho kri­ti­zuje, čo zna­me­ná, že si súd robí svoju prácu dobre,“ uviedla Mária Kolíková s tým, že bude dô­le­žité sta­rostli­vo vy­po­ču­tie sle­do­vať.

Poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál vyzval verejnosť, odbornú verejnosť aj masmédiá, aby vypočutie pozorne sledovali. Je totiž podľa jeho slov dôležitým nástrojom na pre­ve­re­nie vhod­nosti kan­di­dá­tov na dô­le­žité ústavné či štátne funkcie.

„Verejným vypočutím sa nám napríklad po­da­rilo zabrá­niť tomu, aby sa stali ústavnými sudcami Fico, Jankovská či Kičura. Nie je to však vše­možný nástroj, pre­tože niekedy prekĺzne nevhodný kan­di­dát, ako je napríklad Maroš Žilinka, no vy­po­ču­tia na ústav­ných sudcov majú veľký význam,“ vysvetlil a dodal, že kan­di­dá­tov je dôle­žité pod­robiť skúške z hľa­diska odbor­nosti, názorov a mo­rál­nej integrity.

Ondrej Dostál zároveň upozornil na to, že vy­po­ču­tia sú naplá­no­vané na utorok a stredu, no šéf par­la­men­tu Pellegrini ohlásil na uto­rok mimo­riadnu schôdzu.

„Ak schôdza bude, je možné, že sa vy­po­ču­tie ne­usku­toční alebo sa bude od­sú­vať. Peter Pellegrini si ne­u­ve­do­muje, aké dôle­žité je obsadiť miesto na Ústav­nom súde SR. Veríme, že sa vy­po­čutie konať bude a kan­di­dáti budú mať mož­nosť obhájiť svoj zámer dostať sa na súd,“ dodal na záver poslanec.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *