Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme objektívny a vyvážený prístup v otázke ochrany zvierat

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ochrane zvierat.

Mimovládna organizácia Humánny pokrok vyzvala všet­kých kan­di­dá­tov a kan­di­dátky do Eu­róp­skeho par­la­men­tu, aby sa pod­pí­sali pod tzv. „10 sľubov pre zvie­ratá“.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je jed­no­značne na strane zvierat a na ich ochrane jej záleží, no zdô­raz­ňuje potrebu ra­cio­nál­neho prístupu.

„Sú to práve krajiny Európy, ktoré už dnes majú naj­vyššiu ochranu zvierat na svete aj podľa orga­ni­zá­cií, ktoré sa tejto oblasti venujú. Samo­zrejme, že ochranou zvierat sa musíme naďalej za­o­be­rať, no nie­ktoré z bodov, na podpis ktorých mimo­vládka vyzýva, po­va­žu­jeme za pro­ble­ma­tické,“ vysvetlil líder kan­di­dátky SaS Richard Sulík.

Jednotná európska legislatíva nemusí byť podľa jeho slov pri­me­raná aj pre ho­lan­dské farmy, aj pre ru­mun­ský vidiek.

„Dopady každého návrhu treba posudzovať sa­mo­statne, vrá­tane jeho vplyvu na vyššie spotre­bi­teľ­ské ceny mäsa a ži­vo­číš­nych výrobkov. Návrhy na ochranu zvierat sme v mi­nu­losti pred­lo­žili mno­ho­krát. Pod­pí­sať bianko šek na de­siatky legisla­tív­nych po­žia­da­viek bez do­pa­do­vých analýz by sme však ne­po­va­žo­vali za ko­rek­tný postup voči našim voličom,“ dodal Richard Sulík.

Zároveň upozornil, že napríklad požiadavka, aby kan­di­dáti pomohli ukončiť utrpenie živých zvierat pri pre­pra­ve, už existuje vo forme na­ria­de­nia EÚ, ktoré sa týka práve pra­vi­diel únie na ochranu zvierat počas pre­pravy.

„Zlepšovanie podmienok zvierat pri pre­prave pod­po­ru­jeme, no úplný zákaz exportu živých zvierat po­va­žu­jeme za ne­reálny,“ uviedol.

Súčasťou bodu, ktorý sa týka záväzku o lep­šej sta­rostli­vosti o spo­lo­čen­ské zvieratá, je aj ne­le­gálny obchod, pričom uzne­se­nie, ktoré sa ho týka, už Európsky par­la­ment prijal aj za pod­pory nášho euro­poslanca Eugena Jurzycu. Mimo­vládka vyzýva aj k zá­väzku, že zvo­lený euro­posla­nec bude bojovať za ko­mi­sá­ra/ko­mi­sárku EÚ pre dobré životné pod­mienky zvierat.

„Európska únia má 27 komisárov, ktorých portfólia sa pre­lí­najú alebo negujú. Ko­mi­sá­rov ne­potre­bu­jeme viac, ale menej,“ uzavrel Richard Sulík s tým, že ochrana zvierat sa musí opierať o kva­litné dáta a ob­jek­tívne ana­lýzy, nie o dojmy a emócie.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *