Kategórie
Tlačové správy

Členstvo v NATO je aj po rokoch základným pilierom našej bezpečnosti

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k 20. vý­ro­čiu vstupu Slovenska do NATO.

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO)

Slovensko sa 29. marca 2004 stalo členom Se­ve­ro­atlan­tickej aliancie (NATO), dnes si tak pri­po­mí­na­me už 20. vý­ro­čie tohto význam­né­ho oka­mi­hu.

Počas dlhých rokov nám NATO podľa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) za­ru­ču­je bez­peč­nosť, za čo musíme byť vďační, napriek tomu, že sme neustále svedkami pod­ko­pá­va­nia nášho za­hra­nič­no­po­li­tic­kého ukot­ve­nia.

NATO je pre nás základným pilierom bezpečnosti. Potvrdila to aj ne­pri­ja­teľ­ná agresia Ruska na Ukra­jine. Hoci sa nás vojna dotýka na vý­chod­nej hranici, vďaka dáždniku NATO a prin­cí­pu jeden za všet­kých, všetci za jed­ného, sme v bez­pečí. Žiaľ, vládni pred­sta­vi­te­lia na čele s Ficom, Dankom a Pellegrinim opa­ko­va­ne útočia na našich spojencov a pod­ko­pá­va­jú dôveru v Alianciu. Tieto kroky sú ne­zod­po­ved­né. Žiadna iná alter­na­tíva pre Slo­ven­sko totiž neexistuje. Členstvo v NATO, ako aj bezpečnosť, ktorú nám posky­tuje, musíme preto abso­lútne chrániť,“ povedal pred­se­da SaS Branislav Gröhling.

Podľa tímlídra SaS pre obranu Juraja Krúpu sa po 20 rokoch potvrdila správnosť roz­hod­nu­tia vstú­piť do Se­ve­ro­atlan­tickej aliancie.

„Sme hrdými členmi elitného klubu, ktorý nám posky­tu­je záruky bez­peč­nosti. Vďaka tomu vďačíme za mier a sta­bi­li­tu, ktoré sú pred­po­kla­dom sociálneho a eko­no­mic­kého rozvoja. Rozhodnutie vstúpiť do NATO bolo nielen správne, ale aj pre­zie­ravé,“ uzavrel Juraj Krúpa s tým, že aké­koľ­vek snahy o spo­chyb­ňo­va­nie, prí­padne o vystú­pe­nie z Aliancie budeme ako strana SaS naďalej odmietať.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *