Kategórie
Tlačové správy

Platenie mobilmi zažíva boom

Je to už každá piata úhrada v ob­cho­doch.

Home Credit

Čoraz viac Slovákov platí v obchodoch za na­kú­pe­ný tovar mobilmi, a tento trend neustále narastá. Kým ešte pred troma rokmi tvorili úhrady prostred­níc­tvom mobilných te­le­fó­nov len 5 percent z cel­ko­vého objemu platieb pri ter­mi­ná­loch v pre­daj­niach, v sú­čas­nej dobe je to už viac ako 20 per­cent. Ide až o štvor­ná­sob­ný nárast.

Ako ďalej vyplýva z údajov spoločnosti Home Credit, trend di­gi­ta­li­zá­cie badať aj v cel­ko­vom počte nárastu virtu­ál­nych pla­tob­ných kariet. Tie ľudia využívajú čoraz viac, hoci vlastnia aj klasické debetné či kreditné karty.

Pohodlná platba smartfónom bez toho, aby bolo nutné vyťahovať z pe­ňa­ženky plastovú pla­tobnú kartu, je stále po­pu­lár­nej­ším spôsobom platenia pri po­klad­niach. NFC platby, teda bez­kon­tak­tné platby mobilom, prebiehajú veľmi jed­no­ducho, pričom si stačí v obchode telefón odomknúť napríklad pomocou odtlačku prsta, priložiť ho k ter­mi­nálu a platba je čochvíľa zrealizovaná. Ako ukázali dáta spoločnosti Home Credit, ešte pred troma rokmi tvorili platby mobilmi len 5 percent z cel­ko­vého objemu úhrad pri ter­mi­ná­loch v obchodoch, na konci minulého roku to už bolo 21 percent.

Keď sa pozrieme na to, čo zákazníci za uplynulý rok najčastej­šie ku­po­vali v ka­men­ných obchodoch na splátky, tak na prvom mieste to boli s veľkým náskokom mobilné telefóny a príslu­šen­stvo k nim (takmer 60 %), potom práčky a umý­vačky (12 %) a na treťom mieste televízory (11 %). V prípade e-shopov bolo nákupné správanie sa klientov spoločnosti Home Credit v pod­state iden­tické.

„Už dlhšie registrujeme čoraz väčší záujem o mo­der­né tech­no­ló­gie aj v oblasti spotre­bi­teľ­ského fi­nan­co­va­nia. Samo­zrejme, patrí sem aj stále po­pu­lár­nej­šia platba smartfónmi, kde sme zaznamenali medzi­ročný nárast objemu transakcií mobilom až o 36 percent. Na druhej strane badáme, že objem nákupov uhradených u obchodníkov fyzickou kartou klesol medzi­ročne o štvrtinu,“ približuje najnovšie trendy spotre­bi­teľ­ského správania sa Marek Tomčík, riaditeľ divízie obchodu zo spo­loč­nosti Home Credit.

Trend digitalizácie badať aj v prípade, medzi Slovákmi stále viac využí­va­ných virtu­ál­nych platobných kariet. Zatiaľ čo ešte v prvej polovici roku 2021 tvorili virtuálne platobné karty len nepatrné množstvo, oproti fyzickým platobným kartám, z celkového počtu vydaných platobných kariet, teraz už je situácia úplne iná. V sú­čas­nej dobe je tu podľa údajov spoločnosti Home Credit pomer 17 percent virtuálnych a 83 per­cent fyzických platobných kariet.

„Samozrejme, množstvo ľudí vlastní popri virtuálnych kartách aj plastové, no omnoho viac v bežnom živote vy­u­ží­vajú práve tie di­gi­ta­li­zo­va­né a kla­sické karty majú jed­no­ducho ulo­žené v pe­ňa­žen­kách. V kaž­dom prí­pade, počty virtuálnych kariet z roka na rok rastú, čo sa aj oča­ká­valo. Z našich dát vyplýva, že vydaných virtuálnych kariet medzi­ročne pribudlo až o 143 percent,“ hovorí Marek Tomčík a dodáva: „Na zvýšený záujem ľudí o pla­te­nie mobilnými za­ria­de­niami rea­gu­jeme aj tak, že dve základné metódy platieb – Google Pay a Apple Pay, budeme tento rok rozširovať na ho­dinky s Garmin Pay a taktiež v rámci Xiaomi Pay.“

Virtuálna karta vložená do mobilnej peňaženky sa dá využívať rovnako ako plastová, no je ešte bezpečnejšia, keďže vďaka za­bez­pe­če­nej aplikácii nemôže dôjsť k jej odcudzeniu. Virtuálnu kartu vám napríklad nikto nemôže ukradnúť s pe­ňa­žen­kou ako v prí­pade fyzickej karty.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *