Kategórie
Tlačové správy

Michal Kľučár posilňuje ONE FAMILY OFFICE na Slovensku na pozícii associated partnera

Michal Kľučár posilňuje na pozícii associated partnera slo­ven­ský tím ONE FAMILY OFFICE.

Michal Kľučár
Michal Kľučár.

Pod vedením partnerov Jaroslava Havla, Davida Ne­ve­se­lé­ho a Petra Bálinta je Michal Kľučár spolu s associated partnerom Štěpánom Štarhom priamo zod­po­ved­ný za ve­de­nie ONE FAMILY OFFICE na Slo­ven­sku.

Na slovenský trh priniesol začiatkom roka 2024 inovatívny multi family office nový rozmer v oblasti pro­fe­sio­nál­nej správy a ochrany majetku. Pre bonitné rodiny a jed­not­liv­cov za­bez­pe­čuje kom­plexné po­ra­den­ské služby s me­dzi­ná­rod­ným presahom a maxi­mál­nym klientskym kom­for­tom. ONE FAMILY OFFICE vznikol v spo­lu­práci s naj­väčšou česko-slovenskou advo­kát­skou kan­ce­lá­riou HAVEL & PARTNERS. Združený majetok zakla­da­te­ľov, partnerov a ob­me­dze­ného okruhu obchodných priateľov, ktorí sa podieľajú na plat­forme ONE FAMILY OFFICE, do­sa­ho­val k 1. 1. 2024 hod­notu 350 mil. $. Spojením s ďalšími pred­bežne do­hod­nu­tými partnermi by počas roka 2024 mal dosiahnuť miliardu $, ktorá je nevyhnutná pre dlho­dobé úspešné pô­so­be­nie na me­dzi­ná­rod­nom trhu.

Celý tím tvorí 15 špičkových investičných pro­fe­sio­ná­lov s mi­mo­riad­nymi skú­se­nosťami zo zahra­ni­čia (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, Erste Bank Austria Creditanstalt), aj z naj­väč­ších česko-slovenských finančných skupín či tzv. Veľ­kej štvorky, vrátane 4 partnerov, ktorých majetok tvorí základ ONE FAMILY OFFICE. Investičný tím pod­po­ru­je tím skupiny pre privátnych klientov advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorý sa skladá z pri­bližne 50 právnych, daňových a účtov­ných poradcov s vý­ni­moč­ným know-how v oblasti služieb správy a ochrany majetku.

„Michal Kľučár prináša do ONE FAMILY OFFICE viac ako 15 rokov manažérskych skúseností na po­zí­cii špičkového ekonóma. Našim obchodným partnerom je schopný poskytnúť výni­močné analytické zázemie a vy­u­ží­vať pre nich naj­lepšie infor­má­cie ohľadom investičných prí­le­ži­tostí. Iden­ti­fi­kuje a po­su­dzuje konkrétne obchodné príležitosti zod­po­ve­da­júce ich aktuálnej stratégii či mo­men­tál­nym potrebám a re­a­li­zuje investičné zámery,“ hovorí o za­po­jení Kľučára Jaroslav Havel, partner ONE FAMILY OFFICE a tiež riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Od roku 2008 bol Michal Kľučár súčasťou úzkeho interného tímu pre fúzie a akvizície, ktorý realizoval celý rad strategických akvizícií, na základe ktorých vznikla skupina Energetický a prů­myslový holding (EPH, 2022 EBITDA 4 mld. €). Zároveň pôsobil ako člen senior manažmentu na pozíciách člena pred­sta­ven­stva, finančného riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa na Slo­vensku, v Poľsku a vo Švaj­čiarsku v spo­loč­nostiach s ku­mu­la­tívnou EBITDA pre­sa­hu­jú­cou 1 mld. €, pre­važne v oblasti energetiky a infra­štruk­túry. Je absol­ventom Vysokej školy eko­no­mickej a ČVUT v Prahe.

Slovenský tím ONE FAMILY OFFICE

Slovenský tím momentálne tvoria 4 seniorní investiční profesionáli, partner Peter Bálint pôsobiaci v Dubaji a na Slovensku, associated partner Michal Kľučár pôsobiaci v Bra­tislave a Brne, senior wealth manažér Jakub Vrbovský pôsobiaci v Prahe a Zürichu, investičný manažér Jan Hladký pôsobiaci v Prahe a osem seniorných poradcov – právnikov a daniarov advokátskej kancelárie Havel & Partners vedených v Bra­tislave partnerom Štěpánom Štarhom. V Bra­tislave, kde má advokátska kancelária mimo­riadne rozsiahlu klientelu na Slovensku, vrátane podstatnej časti naj­bo­hat­ších Slovákov podľa časopisu Forbes, v pod­statnom rozsahu pôsobí aj spo­lu­zakla­da­teľ One Family Office Jaroslav Havel spolu s partnerom Davidom Neveselým.

Medzinárodný dosah

ONE FAMILY OFFICE prináša komplexné právne poradenstvo a sú­vi­siace daňové služby slovenským i českým klientom pri me­dzi­ná­rod­ných investíciách zod­po­ve­da­jú­cich rozsahu služieb najúspeš­nej­ších medzi­ná­rod­ných právnických firiem a naj­kom­plex­nej­šej medzi­ná­rodnej podpore dostupnej pre české a slo­venské advokátske kancelárie. Klienti majú prístup k me­dzi­ná­rod­ným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostred­níctvom viac ako 90-tisíc právnikov v pri­bližne 160 krajinách sveta. Tento typ služieb je poskytovaný v 12 jazykoch a experti spo­lu­pra­cu­jú­ceho tímu klientom asistovali v takmer 110 krajinách sveta v kooperácii s poprednými medzi­ná­rod­nými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike aj Austrálii.

„Pri zostavovaní nášho unikátneho investičného tímu sme prihliadali na náš základný záujem, a to je diver­zi­fi­kácia majetku ako partnerov multi family office, tak našich obchodných partnerov, mimo Slovensko a Česko. Dosiahli sme to v spo­lu­práci s elitnými finančnými odborníkmi v kľú­čo­vých svetových finančných centrách ako je New York, Silicone Valley, Londýn, Frankfurt, Zürich, Viedeň, Dubaj, Singapur a Hong­kong. Prostred­níctvom ONE FAMILY OFFICE chceme pred­sta­viť príležitosti, ktoré sú doteraz v našom regióne málo dostupné – najmä v oblasti private equity, venture kapitálu, hedgeových fondov či iných alter­na­tív­nych investícií,“ dodáva Jaroslav Havel.

Štruktúra ONE FAMILY OFFICE v zahraničí investuje a plánuje investovať do akcií, dlhopisov, ale aj do špičkových hedgeových fondov, private equity fondov a venture kapitálových fondov, najmä v USA a na globálnych trhoch. Taktiež do in­di­vi­du­ál­nych privátnych dealov v oblasti venture kapitálu, growth equity, IPO na za­hra­nič­ných burzách, či do ne­hnuteľ­nostných fondov alebo individuálnych nehnuteľností. Spolu s ria­dia­cim partnerom HAVEL & PARTNERS Jaroslavom Havlom sú ďalšími partnermi ONE FAMILY OFFICE David Neveselý, partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS; riaditeľka investičnej spoločnosti Verdi Capital Kateřina Zychová, ktorá má mno­ho­ročné skúsenosti s prácou pre veľké investičné banky na newyorskej Wall Street a v londýnskom City, a Peter Bálint, ktorý prichádza z naj­väč­šieho slovenského single family office.

Inšpiráciou pre založenie ONE FAMILY OFFICE boli najmä zásady Warrena Buffetta a Charlieho Mungera zo spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorí sú považovaní za naj­lep­ších investorov od 2. sve­to­vej vojny. Koncept vychádza aj z prin­cí­pov Raye Dalia, ktorý vybudoval spoločnosť Bridgewater, jednu z naj­význam­nej­ších súkromných spo­loč­ností v Spo­je­ných štátoch ame­rických.


Autorka: Veronika Brezovská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *