Kategórie
Tlačové správy

Tvrdo odsudzujeme zrušenie výzvy pre mimovládky na ľudskoprávne projekty

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS), ktorá je reakciou na zru­še­nie dotačnej výzvy na pro­jekty v oblasti ľudských práv.

Ministerstvo spravodlivosti rozhodlo o zru­še­ní dotačnej schémy pre mi­mo­vládne orga­ni­zá­cie, ktoré robia projekty v oblasti ľudských práv.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) toto rozhodnutie tvrdo od­su­dzu­je a po­va­žu­je toto konanie rezortu spravodlivosti za bez­pre­ceden­tné, keďže výzva funguje mini­málne od roku 2010. Zvoláme preto spolu s ostat­nými opo­zič­nými stranami mimo­riadny ľudsko­právny výbor, na kto­rom budeme žiadať od mi­nistra Borisa Suska vysvetlenie.

Kedysi bolo v schéme na ľudskoprávne projekty oveľa viac peňazí, teraz ide o 700-tisíc eur.

„Ministerstvo zrušilo výzvu krátko pred rozho­do­va­ním o pro­jek­toch, pričom v ko­mi­sii bol aj človek z rezortu, ktorý sa zúčastňoval na rozhodo­va­ní. Je to výsmech demo­kracii. Projekty mali byť pritom zamerané najmä na zdra­votne postihnutých, sluchovo postihnutých, telesne aj mentálne postihnutých,“ vysvetlila poslan­kyňa NR SR za SaS Mária Kolíková s tým, že takéto projekty nie je možné pred­lo­žiť do inej výzvy.

Štát podľa jej slov úplne rezignoval na zra­ni­teľ­né men­ši­ny a nechce im pomáhať.

„Peniaze majú byť vraj použité na pomoc obetiam. Nemožno ale vyčleniť jednu skupinu ľudí a tej vôbec ne­po­môcť s tým, že uprednostníme inú skupinu, ktorá tiež pomoc potrebuje. Obete majú pritom vlastné schémy a im už ministerstvo podporu dalo,“ uviedla Mária Kolíková.

Vysvetlila, že pre ľudské práva bola zrušená schéma v sume 700-tisíc eur, pričom peniaze na obete boli vyčle­ne­né vo výške 1,6 milióna eur a už sa roz­de­lili, ďalších 450-tisíc eur bolo vyčle­ne­ných pre sub­jekty, ktoré obetiam násilia pomáhajú.

„Ak ide vláda zrušiť 700-tisíc eur pre všetky ľudsko­právne orga­ni­zá­cie, tak ide o priamy zásah do nich,“ doplnila Mária Kolíková.

Poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková je presvedčená, že ide o úmy­selnú likvidáciu namierenú voči mimo­vlád­nym orga­ni­zá­ciám, voči občianskej spo­loč­nosti a voči tomuto silnému pilieru demo­kracie. Cieľ je podľa nej jediný – osla­biť demo­kraciu.

„Vidíme to na predkladaní zákonov v skrá­te­nom legisla­tív­nom konaní či na vytlá­čaní odbornej aj laickej ve­rej­nosti, orga­ni­zá­cií, aj opo­zič­ných poslancov z tvorby legisla­tívy,“ po­ve­da­la a do­da­la, že jedným z nástrojov je zni­če­nie orga­ni­zá­cií cez takéto výzvy, ktoré im pomáhajú, aby fun­go­vali.

Vladimíra Marcinková to považuje za trest za to, že strážia spra­vodli­vosť a právny štát, že upo­zor­ňujú na zly­ha­nia politikov, a to nielen koaličných, ale aj opozičných. Bývalá vláda im však podľa nej kolená pod nohy ne­há­dza­la.

„Mimovládky sú brzdou v spoločnosti, ktorá je veľmi dô­le­ži­tá, pre­tože nám nasta­vuje zrkadlo. Vládna koalícia, ktorá likviduje svojich kritikov a zdravú občiansku ve­rej­nosť, sa pribli­žuje k auto­kracii. Každým jej krokom k tomu sme­ru­je­me. Sme v európskej rodine štátov, v kto­rých sú právny štát a demo­kracia vysokou hodnotou. Ne­do­voľ­me, aby nám Robert Fico zobral slo­bo­du a de­mo­kraciu,“ uviedla Vladimíra Marcinková s tým, že toto všetko sú malé krôčiky, akými to robí.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *