Kategórie
Tlačové správy

Ste SAD?

Neustále zlá nálada, strata záujmu o bežné denné akti­vi­ty, pod­ráž­de­nosť, pocity zúfalstva, viny a bez­význam­nosti, letargia a ospa­losť počas dňa, dlhší spánok ako zvy­čajne a ťaž­kosti s ranným vstá­va­ním, chuť na uhľo­hydráty a následné pri­be­ra­nie či strata chuti na sex.

Všetky tieto symptómy sa spájajú s takzva­ným SAD syndró­mom, čo je skratka anglického názvu Seasonal affective disorder, v slo­ven­čine známym ako sezónne pod­mie­nená depresia.

SAD sa niekedy označuje aj ako „zimná depresia“, pre­tože jeho symptómy sú zvy­čajne výraz­nej­šie a váž­nej­šie práve počas zimy. Sú však aj ľudia, u kto­rých sa príznaky obja­vu­jú v lete a, na­o­pak, v zime sa cítia lepšie.

U niektorých ľudí sú tieto symptómy vážnejšie a môžu mať vážny dopad na ich kaž­do­den­né akti­vity.

Čo spôsobuje SAD

Presná príčina SAD nie je úplne jasná, no zvyčajne ho dávajú do sú­vislosti s ne­dosta­toč­ným vysta­ve­ním slneč­nému svetlu počas kratších jesen­ných a zim­ných dní. Podľa hlavnej teórie môže ne­dosta­tok slnečného svetla brániť v správnom fun­go­va­ní časti mozgu nazývanej hypo­ta­la­mus.

To môže ovplyvňovať tvorbu melatonínu, hormónu, ktorý spô­so­buje, že sa cítite ospalí, pričom u ľudí so SAD ho môže telo pro­du­ko­vať viac, ako je nor­málne. Zasiahnuť to môže aj pro­duk­ciu séro­to­nínu, hor­mónu, ktorý ovplyvňuje náladu, apetít a spánok. Nedostatok slnečného svetla môže viesť k nižším hladinám sérotonínu, čo súvisí s pocitmi depresie. Ovplyvňuje aj vnútorné hodiny ľudského tela, teda takzvaný cirkadiálny rytmus. Keďže telo využíva slnečné svetlo na na­ča­so­vanie rôznych dôležitých funkcií, ako napríklad, kedy sa človek budí, menej svetla počas zimy môže tieto vnútorné hodiny narušiť a viesť k príznakom SAD.

Podľa odborníkov je tiež možné, že niektorí ľudia sú k SAD náchylnejší v dôsledku svojich génov, keďže niektoré prípady sa zjavne pre­ná­šajú v ro­di­nách.

Ako vysvetľuje doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., pred­nostka Psy­chiatrickej kli­niky LFUk a UNB a hlavná odborníčka MZ SR pre psy­chiatriu pri MZ SR, „príčina depre­sív­nych porúch nie je jed­no­značne objasnená“.

„Vzniká porucha na úrovni chemických poslov, ne­uro­me­diá­to­rov v mozgu. Prečo však vzniká, zostáva ne­zod­po­ve­daná otázka. Vše­o­becne sa pred­po­kladá spo­ločný podiel bio­lo­gických, psy­cho­lo­gických a so­ciál­nych faktorov. Pri SAD je medzi nimi aj ne­dosta­tok slneč­ného svetla,“ vyjadrila sa.

Na Slovensku sa podľa docentky Izákovej poruchy nálady naj­čas­tej­šie obja­vujú v jarných a je­sen­ných mesiacoch.

„Na jar sú nároky na organizmus vysoké z hľa­diska na­štar­to­va­nia sa po zime, na jeseň sa zase pri­spô­so­bu­jeme zmene počasia, chýba nám slnko,“ upresnila.

Možná liečba

V súvislosti so SAD sú dostupné rôzne spôsoby liečby, pričom ten naj­vhod­nejší by vám mal od­po­ru­čiť váš lekár. Pomôcť by však mohli zmeny životného štýlu, vrátane čo naj­častej­šieho pobytu na slnku, pra­vi­del­ného cvi­če­nia a ma­na­žo­va­nia stresu. Ďalšou mož­nosťou je svetelná terapia, pri ktorej špeciálna lampa simuluje vystavenie slnečnému svetlu. V prí­pade odbornej pomoci sú k dispo­zícii aj tera­pe­u­tické sedenia, a tiež anti­depre­síva.

Kedy navštíviť lekára

V prípade, že si myslíte, že trpíte SAD, syndróm nepriaz­nivo ovplyv­ňuje vaše kaž­do­denné po­vin­nosti a ne­do­ká­žete ho primerane zvládať sami, mali by ste zvážiť návštevu lekára. Ten sa vás opýta na náladu, životný štýl, stra­vo­vacie návyky a spánok, a tiež to, či pozorujete nejaké zmeny správania a myšlienok v sú­vislosti s roč­nými obdo­biami. Následne vám môže odporučiť vhodný postup alebo vás tiež poslať k od­bor­ní­kovi na du­ševné zdravie.

Docentka Izáková odporúča vyhľadať lekára, „keď sú príznaky také inten­zívne, že ne­ga­tívne ovplyv­ňujú fun­go­vanie chorého“.

„Ďalšou charakteristikou podľa nej je, že ťažkosti nemajú súvislosť s vy­vo­lá­va­jú­cou príčinou. Aj keď sa v živote človeka niečo negatívne deje, depresívne ťažkosti sú inten­zív­nejšie či dlhšie trvajúce ako by sa dalo oča­ká­vať a ak sa problém vyrieši, aj tak trvajú ďalej,“ spresnila.

Pomoc z prírody

Liečivé huby
Liečivé huby.

Podobné stavy však nie sú špeciálnym neduhom moderných ľudí a krátke zimné dni negatívne ovplyv­ňo­vali aj našich predkov, ktorí si po­má­hali rôznymi bylinkami. Tradičná medicína na ce­lom svete pozná rôzne prípravky na po­sil­ne­nie orga­nizmu počas dlhej zimy, zlepšenie prekrvenia a pre­hria­tie tela, či lepší spánok a psy­chickú pohodu.

Príroda nám poskytuje pomoc aj pri tomto probléme a rie­še­nia v po­dobe liečivých rastlín sú známe od ne­pa­mäti. Skôr, než navštívime lekára, je vhodné poradiť sa o výbere vhodných výživových doplnkov s obsahom extraktov z lie­či­vých rastlín, naj­lep­šie v le­kárni. Rastlinné prípravky sa pritom využívajú v ľu­do­vom lie­či­teľ­stve a mnohé z nich sú aj súčasťou liekov.

Prípravky z rastlinnej ríše neodmieta ani docentka Izáková.

„Aj niektoré fytopreparáty majú antidepresívny po­ten­ciál. Via­ceré z nich prešli aj kompli­ko­va­ným výskumom ich účin­nosti a bez­peč­nosti. Sama ich v liečbe depresie u svojich pacientov využívam. Nie­kedy sú to štarto­va­cie lieky pre pa­cientov, ktorí liečbu anti­de­pre­sí­vami odmie­tajú z dô­vodu, že podľa nich ide o che­mické látky a k rastlin­ným pre­pa­rá­tom majú dôveru. Ino­kedy ich účin­nosť postačí a pacient ostáva iba na tejto liečbe,“ vyjadrila sa s tým, že možné sú aj kom­bi­ná­cie.

Medzi „upokojujúce“ rastliny patria napríklad valeriána lekárska, škorica, ľubovník bod­ko­vaný, ale „napríklad aj silica z le­van­du­le, šafran a ďal­šie“.

Pozrime sa teda, čím sa možno inšpirovať v tomto smere.

Jamieson (Ľubovník bodkovaný)
Jamieson (Ľubovník bodkovaný)

V našich zemepisných šírkach sa často využíva Ľu­bov­ník bod­ko­va­ný. Extrakt z vňate tejto byliny prispieva k ochrane pred stresom, k potla­če­niu depresie a úzkosti, ner­vo­zity a vy­čer­pa­nia. Zlepšuje pocit duševnej pohody a rov­no­váhy. Pomáha takisto pri tráviacich ťažkostiach.

Upokojenie, uvoľnenie organizmu a na­vo­de­nie fy­zio­lo­gic­kého spánku pri­ná­ša aj Va­le­riána lekárska ako mo­no­kom­po­nen­tný prípravok.

Jamieson (Valerian Valériane)

Valeriánu obsahuje aj prípravok Relax a spánok od spo­loč­nosti Jamieson, ktorý okrem valeriány obsahuje aj kocúrnik oby­čajný, chmeľ oby­čajný a múčenku pleťovú, ktoré prispie­vajú a po­sil­ňujú účinok valeriány.

V indickej medicíne má silné zastú­pe­nie Ashwagandha.

Jamieson (Ashwagandha)
Jamieson (Ashwagandha)

Táto unikátna rastlina, známa aj ako indický ženšen, zvyšuje kon­centrá­ciu, pamäť a pozná­va­cie funkcie; a uvoľ­ňuje napätie a stres. Priaznivo ovplyvňuje prirodzený spánok, zvyšuje energiu a vi­ta­litu, zvyšuje odolnosť proti stresu a zlep­šuje pamäť. Pôsobí ako silný anti­oxi­dant, udržiava zdravú pokožku a po­máha pri re­ge­ne­rácii svalov. Účinne pod­po­ruje trá­ve­nie, fyzickú výdrž a po­ten­ciu. Har­mo­ni­zuje kar­dio­vasku­lárny, endokrinný a ner­vový systém.

Sibírsky ženšen, Kórejský ženšen

Ženšen je prírodný rastlinný extrakt, používaný po stá­ro­čia na za­cho­va­nie telesnej a du­šev­nej rov­no­váhy v orga­nizme, pomáha zvy­šo­vať vita­litu a po­sil­ňuje výdrž a cel­kovú fyzickú kon­dí­ciu, aj imu­nitu. Priaznivo ovplyv­ňuje stres a únavu.

Maca

Jamieson (Maca)
Jamieson (Maca)

Maca je peruánsky koreň s účinkami podobnými žen­še­nom a ashwa­gandhe.

Jamieson Mushroom Complex

Jamieson (Mushroom Complex)
Jamieson (Mushroom Complex)

Prirodzená podpora imunitného systému, nor­mál­nej hla­di­ny choleste­rolu a obnova energie pomocou prípravku s obsahom húb reiši, koralovca, ryšavca, čagy a šiitake, ako aj extraktom z cesnaku.

„Spoločnosť Jamieson používa pri výrobe svojich produktov výlučne rastlinné zdroje z pre­ve­re­ných, eko­lo­gic­kých a ob­no­vi­teľ­ných zdrojov, ktoré sú kontro­lo­vané až 360 rôznymi skúškami totožnosti, čistoty atď. Na iden­ti­fi­ká­ciu surovín využíva testovací program TRU-ID®, ktorý iden­ti­fi­kuje rastlinné materiály na základe ich genetickej zhody so štan­dar­dom. Na prestížnej uni­ver­zite v ka­nad­skom Guelphe, kde túto metódu vyvinuli, majú takýchto štandardov DNA viac ako 180-tisíc od viac ako 45-tisíc druhov rastlín a mikro­or­ga­nizmov,“ hovorí Zdeněk Nouzovský, PharmDr., R&D tím Jamieson, odborný zástupca pre Slo­ven­sko.

Do svojich výživových doplnkov dáva spoločnosť Jamieson štan­dar­di­zo­va­né rastlinné extrakty z rastlin­ných ma­te­riálov od svojich spo­ľahli­vých do­dá­va­te­ľov. Štan­dar­di­zá­cia extraktov zaručuje jed­notný obsah účin­ných látok v každej kapsule, tablete alebo kvapke roztoku daného výži­vo­vé­ho doplnku.


Accelerate

Článok dodala Andrea Hinková z agen­túry Accelerate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *