Kategórie
Tlačové správy

Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov

Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spra­vod­li­vosti SR na zme­nu legisla­tí­vy.

Slovensko má nadmerný počet exekútorov, pričom veľa z nich ne­pra­cuje efektívne. Upo­zor­ňuje na to Aso­ciá­cia slo­ven­ských inkasných spo­ločností (ASINS), ktorá zdru­žuje naj­väčšie a naj­význam­nej­šie inkasné spo­ločnosti a zástupcov dra­žob­ného sektora.

Na súčasný stav má podľa ASINS najmä systém náhodného prideľovania exekútorov, ktorý garantuje prácu a odmenu aj tým, ktorí nemajú snahu vymôcť dlh. ASINS preto vyzýva Ministerstvo spra­vod­li­vosti SR na di­sku­siu a úpravu legislatívy. Asociácia žiada, aby si súkromní veritelia mohli zvoliť exekútora v rámci kraja, aby bol zavedený funkčný systém kontroly exe­kú­to­rov a aby bol u exe­kú­to­rov za­ve­dený vekový cenzus 67 rokov.

Niektorým exekútorom sa vymáhať „nechce“, spoliehajú sa na pau­šál­nu odmenu

Náhodné prideľovanie exekútorov bolo na Slovensku zavedené pred sied­mimi rokmi s cieľom rovno­merne rozdeliť prácu exekútorom, zefektívniť vymáhanie oprávnených nárokov veriteľov a pri­me­rane chrániť dlžníkov. Exekútorom bol zároveň priznaný nárok na pau­šál­ne výdavky v prí­pade, ak bude exekúcia zastavená. Podľa ASINS sa však tento systém premietol do ne­efek­tív­nosti nie­kto­rých exekútorov, najmä pri nižších vymáhaných sumách. Niektorí exekútori tak dosahujú len 40% vy­mo­ži­teľ­nosť v po­rov­naní s efek­tív­nej­šími kolegami v danom kraji. [1] Časť exekútorov totiž nevymáha zverené pohľadávky, zastavuje exekúcie a „vyčkáva“ na vy­faktu­ro­vanie paušálnych výdavkov opráv­ne­nému.

„Súčasný stav nemotivuje niektorých exekútorov vymáhať pohľadávky, nakoľko majú garan­to­vanú odmenu za „svoju prácu“ bez ohľadu na to, či dlh vymôžu. V efek­tív­nosti exekútorov tak vidíme násobné rozdiely. Na to následne doplácajú tak štátne inštitúcie, ktoré majú výpadok príjmov v dôsledku ne­efek­tívne vedených exekúcií, ako aj drobní veritelia, ktorí sa čím ďalej ťažšie dokážu domôcť svojich práv. Týka sa to najmä pohľadávok nižších ako 500 eur, kedy je odmena exekútora z vy­mo­že­nej sumy nižšia ako náhrada paušálnych výdavkov exekútora pri zastavení exekúcie. Nehovoriac o viac­ná­sob­nom uplatňo­vaní paušálnych výdavkov exekútorom pri viacerých exekúciách voči jednému povin­nému,“ vysvet­ľuje Martin Musil, pre­zi­dent ASINS.

Slovensko má priveľa exekútorov

Na nižšiu efektívnosť exekútorov vplýva podľa ASINS aj fakt, že na Slovensku je exekútorov ne­pri­me­rane veľa. Kým v Česku ich pred rokom pôsobilo 154, na Slo­ven­sku bolo v rov­na­kom čase až 250 exekútorov, čo je podľa ASINS pre potreby krajiny nad­di­men­zo­vané. Často totiž ide o malé exekútorské úrady, ktoré nemajú zauto­ma­ti­zo­vané procesy, kapacitne nestíhajú pravidelné lustrácie a v ko­neč­nom dôsledku čakajú na vy­ru­be­nie trov zo zasta­ve­ných exekúcií, ktoré im pokryjú ich náklady. Tento stav má za následok finančnú ujmu a fi­nan­čné straty na strane oprávneného. ASINS preto navrhuje ako jedno z rie­šení, aby sa exekútorom zaviedol vekový cenzus 67 rokov.

„Po dovŕšení veku 67 rokov by zanikol výkon funkcie exekútora, podobne je nastavený vekový cenzus aj u no­tá­rov. Jednak by sa zopti­ma­li­zo­val počet exekútorov, no vytvorilo by to aj tlak na efek­ti­vitu exe­kú­tor­ských úradov,“ hovorí Martin Musil.

Dodáva: „Aktuálna neefektivita totiž spôsobila, že veritelia čím ďalej menej využívajú služby exekútorov, čo jednak zhoršuje vy­mo­ži­teľ­nosť pohľadávok a taktiež to v konečnom dôsledku zhoršuje aj eko­no­mickú situáciu samotných exekútorov.“

Možnosť voľby exekútora, lepšia kontrola a lepšie in­for­mo­va­nie ve­ri­te­ľov

ASINS upozorňuje na problémy súvisiace s náhodným prideľovaním exekúcii a na nízku efektivitu časti exekútorských úradov Ministerstvo spravodlivosti SR už dlho­dobo. Vyzýva preto na stretnutie a na disku­siu o zmene legislatívy. Aby sa práca exekútorov zefektívnila, ASINS za jedno z naj­zá­sad­nej­ších riešení považuje možnosť výberu exekútora pre súkromných veriteľov aspoň v rámci kraja. Takáto úprava by podľa ASINS umožnila lepšiu ochranu majetku veriteľov a pre­dišlo by sa ujmám spô­so­be­ným ne­efek­tív­nymi exe­kú­tormi. Taktiež navrhuje zaviesť funkčný systém kontroly nad čin­nosťou exekútorov a zaviesť jed­notný formát správy exekútorov, ktorý umožní lepšie infor­mo­va­nie ve­ri­te­ľov a zber dát pre Ana­ly­tické centrum Ministerstva spra­vodli­vosti SR.

„Radi by sme zdôraznili, že ASINS nenavrhuje zrušiť systém náhodného prideľovania, ale našou snahou je na základe reálnych skúseností a dát spolu­pra­co­vať na mo­di­fi­kácii súčasného systému tak, aby zabezpečil najefek­tív­nejšiu vy­mo­ži­teľ­nosť práva pre ve­ri­te­ľov a zá­ro­veň pri­me­ra­nú ochranu spotre­bi­te­ľom,“ uzatvára Martin Musil.


O Asociácii slovenských inkasných agentúr (ASINS)

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS)

ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2010. Za­sa­dzu­je sa za etické inkaso na ná­rod­nej aj európskej úrovni a za fé­ro­vú legisla­tí­vu v oblasti správy pohľa­dá­vok. Repre­zen­tuje tiež záujmy ve­ri­te­ľov, ale aj dlžníkov s cieľom nastaviť etické štan­dar­dy vy­má­ha­nia a de­fi­no­va­nia účin­nej­šej a fé­ro­vej legisla­tí­vy pre všetky zúčastnené strany. Cieľom je za­kot­ve­nie tzv. inkas­ného zákona, ktorý by jasne re­gu­lo­val oblasť vy­má­ha­nia nespla­te­ných pohľa­dá­vok. Je aktív­nym členom FENCA (Európskej fe­de­rá­cie ná­rod­ných aso­ciá­cií inkas­ných agentúr) a Re­publi­ko­vej únie za­mestná­va­te­ľov.

[1] Analýza EK2023 – Analýza viac ako 170-tisíc exe­kučných konaní za­ča­tých po 1. 1. 2018, ktorá skú­mala efektívnosť jed­not­li­vých exekučných úradov z pohľadu vy­mo­že­ných finan­čných prostriedkov. Analýzu rea­li­zo­vala nezávislá prieskumná agentúra na pohľa­dáv­kach najmä z ban­ko­vého, finančného a te­le­ko­mu­ni­kač­ného sektora.

Autor: Asociácia slovenských in­kas­ných spo­loč­ností.

Správu dodala Anna Vojteková z agen­tú­ry NEOPUBLIC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *