Kategórie
Tlačové správy

Nákup na splátky pre podnikateľov

Ďalšia novinka od Home Creditu.

Home Credit

Spoločnosť Home Credit najnovšie vychádza v ústrety men­ším fir­mám a pod­ni­ka­te­ľom, ktorí si chcú kúpiť tovar na splátky v ka­men­ných obchodoch. Takúto možnosť budú mať po no­vom právnické osoby a SZČO, ktoré si môžu tovar zaobstarať prostred­níc­tvom bezúče­lo­vého ne­zaiste­ného úveru, a to až do výšky 10-tisíc eur.

Možnosť nákupu tovaru na splátky aj pre firmy či samo­statne zá­rob­ko­vo činné osoby pri­chá­dza ako ďalšia služba od Home Creditu pre pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku. Naj­nov­šie si takto môžu kúpiť napríklad drahšie vy­ba­ve­nie či tech­niku do svojej firmy, na ktoré mo­men­tál­ne nemajú k dispo­zí­cii celú sumu, a to formou bezúče­lo­vej pôžičky. Ide o pružný finančný produkt, na­koľ­ko si takto môžu požičať od 150 až do 10 000 eur a so splat­nosťou v roz­me­dzí od 6 do 48 mesiacov.

„Naše produktové portfólio sme o túto finančnú službu pre pod­ni­ka­te­ľov roz­ší­rili na základe ich reálneho dopytu o takýto produkt. Nedávny prieskum medzi zá­kaz­ník­mi nám navyše ukázal, že 26 % pod­ni­ka­te­ľov z oslo­ve­nej cieľovej skupiny využilo v pre­došlých dvoch rokoch nejaký typ úveru na pod­ni­ka­nie, z toho bolo 42 % spotre­bi­teľ­ských úverov. Za ďalšie – 22 % opý­ta­ných sa vyjadrilo, že už si pre svoje pod­ni­ka­nie kúpili tovar na splátky cez kamenný obchod alebo e-shop. Ďalších 38 % o tom uva­žo­valo,“ uvádza Marek Tomčík, obchodný ria­di­teľ Home Credit ČR a SR.

V súčasnej dobe už môžu menšie firmy a živ­nos­tníci na­ku­po­vať prostred­níc­tvom Home Creditu tovar na splátky napríklad v pre­daj­niach spo­ločností Sconto, iStores, iSTYLE. Čoskoro by to mala byť aj IKEA a ďalšie obchody.

Viac informácií nájdete na stránke Nákup na splátky pre pod­ni­ka­te­ľov.

Home Credit na začiatku októbra minulého roku ohlásil vstup na slo­ven­ský trh s fi­nan­čnými pro­duk­tmi pre malých pod­ni­ka­te­ľov. Začal posky­to­vať fle­xi­bil­nú pôžičku určenú pre­do­všet­kým na pre­vádz­kové fi­nan­co­va­nie živnostníkov do výšky 20-tisíc eur. Ide o ne­úče­lový úver, a rov­nako ako v prí­pade pôžičky pre bež­ných spotre­bi­te­ľov, ponúka fle­xi­bi­li­tu v splá­caní.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *