Kategórie
Humanizmus

ZOO Bratislava ponúka nezabudnuteľné valentínske zážitky

Rande so žirafami, lamami, ťa­va­mi či di­viakmi!

ZOO Bratislava ponúka nevšedné roman­tické zá­žit­ky pre všet­kých mi­lov­ní­kov zvierat, ktorí hľadajú ori­gi­nálny spôsob, ako osláviť Valen­tína.

Zážitkový program – Rande so žirafou (ZOO Bratislava)
Zážitkový program – Rande so ži­ra­fou.

Rande so žirafami, lamami, diviakmi či ťavami. Ponuka zá­žit­ko­vých programov je pestrá. Pre tých, ktorí túžia po uni­kát­nej skú­se­nosti, je v po­nu­ke prehliadka zoologickej záhrady z konského chrbta, dostupná ako darček pre dvoch. Úžasná prí­le­ži­tosť pre páry, ktoré si chcú užiť spoločné chvíle s ne­za­bud­nu­teľ­ným výhľa­dom na pa­no­rámu Bratislavy.

Navyše, milovníci prírody môžu zažiť zoo aj z po­zí­cie cho­va­te­ľa lám či žiráf, čím získajú vzácny pohľad do ži­vota týchto nád­her­ných tvorov. Pre špor­tové duše sa v ZOO Bratislava pri­pra­vuje bene­fičný beh Orungutan run, ktorý sa usku­toční na jar, 27. apríla 2024. Disciplíny sú prispô­so­bené pre dospe­lých i deti, a už teraz je možné zakúpiť štartovné.

Pre tých, ktorí ocenia pokojnejšie chvíle v prí­ro­de, po­nú­ka zoo ročnú, cenovo výhodnú per­ma­nen­tku do zoo­lo­gickej záhrady, ideálny darček pre mi­lov­ní­kov pre­chá­dzok a zvierat. Každý milovník zvierat sa môže stať sym­bo­lickým adop­tív­nym ro­di­čom niektorého z oby­va­te­ľov zoo a prispieť tak k jeho sta­rostli­vosti.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku ZOO BratislavaZOO Shop.

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *