Kategórie
Tlačové správy

Bývalý Tatramat oslavuje 20 rokov pod hlavičkou koncernu STIEBEL ELTRON

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia oslávi tento rok 20. vý­ro­čie svojho pô­so­be­nia v Poprade. Okrem roz­ši­ro­va­nia a mo­der­ni­zácie výrobných kapacít či areálu plá­nuje zvy­šo­vať objem produkcie tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a zá­sob­ní­ko­vých ohrie­va­čov vody.

Výroba v areáli spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia v Poprade má bezmála 180-ročnú históriu, pričom výroba ohrievačov vody a tepelných čerpadiel bola do jari 2020 známa pod obchodným menom TATRAMAT – Ohrie­va­če vody, s.r.o. Jej dejiny siahajú až do po­lo­vice 19. sto­ro­čia, kedy rodinná dielňa Carla Augusta Scholtza najprv vyrábala klince a če­sadlá pre do­by­tok a kone, potom pocínovaný a po­zin­ko­vaný tovar pre do­mác­nosť a neskôr sudy, bubny na asfalt či smaltované a hli­ní­kové nádoby. Elektrickými spotrebičmi sa začala firma zaoberať v druhej polovici minulého storočia. V roku 1974 dostal podnik názov TATRAMAT a za so­cia­lizmu sa preslávil produkciou bielej techniky, špeciálne práčok. Po re­vo­lúcii ′89 ho vedenie spriva­ti­zo­valo a do výroby automatických práčok vstúpil americký Whirlpool. Divíziu elektrických ohrievačov vody prevzal v roku 2004 nemecký koncern STIEBEL ELTRON, ktorý tento rok oslávi jubilejné 100. vý­ro­čie svojho vzniku.

„Práve vďaka silnému nadnárodnému partnerovi sme mohli dôstojne čeliť kon­ku­ren­cii a pružne reagovať na trendy a špecifiká doby. Úprava sortimentu a upriamenie sa na výrobu tepelných čerpadiel bolo dôležitým, ba až kľúčovým rozhodnutím,“ hovorí konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia Peter Štrbian.

Doterajšie podnikanie pod Tatrami sa nemeckému gigantovi vyplatilo, veď len za posledných šesť rokov dokázala spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia zdvojnásobiť svoje tržby na viac ako 52 miliónov eur. V investíciách, ktoré sa opierajú o hodnoty a víziu zakladateľa Theodora Stiebela, preto plánuje pokračovať. Vlani v rámci prvej vlny inovovania otvorila v areáli závodu v Poprade-Ma­te­jov­ciach novú výrobnú halu. Na ploche vyše 2 000 metrov štvorcových od septembra vyrába plechové dielce na produkciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody, ktoré ďalej putujú do celého sveta. Okrem vzniku nového auto­ma­ti­zo­va­né­ho skladu sa počíta aj s rozšírením prie­my­sel­ného parku s cieľom zvýšenia výrobných kapacít a objemu výroby až o 97 %. Celková investícia nemeckej firmy spojená so zaobstaraním nových tech­no­lógií či strojných zariadení by mala presiahnuť čiastku 26 miliónov eur. Vďaka investičnému stimulu od Ministerstva hospo­dár­stva SR vo výške 4,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov pribudnú v Prešovskom kraji a jeho okolí desiatky nových pracovných miest.

STIEBEL ELTRON Slovakia sa v súčasnosti špecializuje na výrobu zásobníkových ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chla­de­nie. Okrem toho vyrába kom­po­nenty a zostavy pre materský závod skupiny v Holzmindene či smaltované kotlíky pre fabriku v Eschwege. Primárnym trhom pre firmu a jej zariadenia s vysokou energetickou účinnosťou naďalej zostáva Nemecko, kde má na vývoj predaja tepelných čerpadiel vplyv aj politika pre­sa­dzo­va­nia zelených tech­no­lógií.

„Zvýšený rast dopytu po tepelných čerpadlách v Európe je pre nás veľkou výzvou. Práve modernizácia, optimalizácia a zefektívnenie výroby nám majú zabezpečiť produkciu výrobkov a za­ria­dení so zod­po­ve­da­jú­cou kvalitou a vyššou pridanou hodnotou,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia Peter Štrbian s tým, že vlani vyrobili v Poprade de­sať­ti­síce kusov tepelných čerpadiel, pričom v najbližších rokoch plánujú toto číslo ešte výrazne navýšiť.

Od prebiehajúcej expanzie si tak sľubuje signifikantný nárast tržieb, ktoré v roku 2023 dosiahli úroveň 74 miliónov eur.

Počas uplynulých dvoch dekád sa STIEBEL ELTRON Slovakia zaradil k najväčším zamestnávateľom v Poprade, v regióne aj na severe Slovenska. Aj napriek faktu, že nájsť kvalifikovaných pracovníkov a pracovníkov na pozíciách operátorov výroby, konštruktérov či procesných inžinierov v potrebnej kvalite a kvan­ti­te je čoraz ťažšie, firma od roku 2004 navýšila počet zamestnancov o vyše 39 percent. Jej nesporný prínos preto vlani vyzdvihol aj primátor mesta Poprad Anton Danko:

„Mimoriadne oceňujem inovatívnosť a kvalitu výroby v závode aj permanentné zavádzanie zelených tech­no­ló­gií do vý­rob­ného procesu. Toto je totiž naša bu­dúcnosť.“

Foto:

STIEBEL ELTRON Slovakia
STIEBEL ELTRON Slovakia.
Ohrievače (výroba)
Ohrievače (výroba).
Vo výrobe
Vo výrobe.
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody SHP-A 220 Plus
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody SHP-A 220 Plus.
Hydraulický regulovaný nástenný ohrievač vody (výrobca Stiebel Eltron)
Hydra­u­lický re­gu­lo­va­ný nástenný oh­rie­vač vody (vý­rob­ca Stiebel Eltron).

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *