Kategórie
Tlačové správy

V januári si Slováci spoza hraníc doviezli 4 679 osobných áut, väčšinu ojazdených

Pravidelný komentár k dovozu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Skupina AURES Holdings

V januári 2024 si Slováci z cudziny in­di­vi­du­álne do­viezli 4 679 osob­ných auto­mo­bi­lov, pričom drvivá väčšina z nich bola ojaz­de­ných. Keď sa na údaje o do­vo­zoch vozidiel pozrieme po jed­not­li­vých regiónoch, tak najviac ich bolo im­porto­va­ných v Bra­tislav­skom kraji (966), potom v Nitrian­skom kraji (667) a na tre­ťom mieste bol Ži­lin­ský kraj (611). Na dru­hej strane, naj­me­nej sa in­di­vi­du­álne do­viezlo v rámci Trnavského kraja, s poč­tom 443 osob­ných vo­zi­diel, Tren­čian­skeho kraja (472) a Ko­šic­kého kraja (503).

Vyplýva to oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR. Počas celého uply­nu­lého roku sa na Slo­ven­sko z cudziny indi­vi­du­álne doviezlo cel­kovo takmer 62-tisíc osobných áut.

„Nie je až tak prekvapujúce, že v januári sa spoza hraníc in­di­vi­du­álne do­viezlo len pri­bliž­ne 4 700 osob­ných, väčšinou ojaz­de­ných áut, na­koľ­ko boli sviatky a tak­tiež sme mali mrazivé počasie spojené aj so sne­že­ním. Takže dovoz osobných áut bol, samo­zrejme, ovplyv­nený aj týmito faktormi. Na druhej strane však treba po­u­ká­zať na to, že vlani sa do­viezlo za celý rok spoza hraníc takmer 62-tisíc áut, z čoho bolo až takmer 9-tisíc starších ako 15 rokov a ďalších viac ako 10-tisíc vo veku od 10 do 15 rokov. Práve takéto staré autá do­ve­zené na slo­ven­ský trh nezriedka pred­sta­vujú riziko z pohľadu ich tech­nic­kého stavu spo­je­ného spra­vidla s vy­so­kým nájazdom kilo­metrov,“ ko­men­tuje Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje sieť auto­centier AAA AUTO a Mo­to­techna.

Pozri: Podrobné údaje Ministerstva vnútra SR k do­vo­zu jazde­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sko.

Aký je pomer jazdených a nových áut na Slo­ven­sku?

Za celý rok 2023 bolo na Slovensku zare­gistro­va­ných spolu 88 003 nových osob­ných vo­zi­diel. Na dru­hej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO, sa v Slo­ven­skej re­pub­li­ke ročne predá cel­kovo až približne 350 000 ojazde­ných osob­ných auto­mo­bi­lov. Prie­merný vek áut na Slo­ven­sku sa blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *