Kategórie
Knihy

Katalóg biotopov Slovenska

Druhé, rozšírené vydanie.

Katalóg biotopov Slovenska
Katalóg biotopov Slovenska.

Štátna ochrana prírody Slo­ven­skej re­pub­liky (ŠOP SR) vy­da­la kon­com roka 2023 novú publi­ká­ciu o bio­to­poch Slo­ven­ska. Ka­ta­lóg bio­to­pov Slo­ven­ska pred­sta­vuje kom­plex­ný prehľad všet­kých bio­to­pov vysky­tu­jú­cich sa na Slo­ven­sku vrá­tane ich opisu, eko­ló­gie, roz­ší­re­nia a cha­rak­te­ris­tic­kého dru­ho­vého zlo­že­nia.

Katalóg predstavuje klasifikáciu národných biotopov, pričom súčasťou sú aj prevodné tabuľky na iné kla­si­fi­kačné systémy. Na území Slo­ven­ska evi­du­jeme 178 bio­to­pov, z toho 116 za­ra­ďu­jeme k bio­to­pom európskeho významu a 30 je bio­to­pov ná­rod­ného významu. Medzi naj­čas­tej­šie vysky­tu­júce sa bio­topy na na­šom území patria z ne­les­ných najmä nížinné a pod­hor­ské lúky a z les­ných bio­to­pov sú to dubo­vo-hra­bové lesy kar­pat­ské či kvet­naté bu­ko­vé a jed­ľo­vo-bu­ko­vé lesy. Toto druhé re­vi­do­va­né a roz­ší­rené vydanie vyšlo po dvad­sia­tich rokoch na základe spra­co­vania všetkých do­te­raj­ších údajov získa­ných z dlho­do­bého ma­po­va­nia a mo­ni­to­ringu. Okrem novo de­fi­no­va­ného cha­rak­te­ris­tic­kého dru­ho­vého zlo­že­nia bol vytvo­rený aj elek­tro­nický expertný systém, ktorý dokáže zaradiť ana­ly­zo­vaný ve­ge­tačný zápis ku kon­krét­nemu bio­topu na základe vý­počtu po­dob­nosti dru­ho­vého zlo­že­nia s tak­mer 30-ti­sí­co­vou vzorkou ty­pic­kých bio­to­po­vých zápisov. Opisné časti boli doplnené aj o mapy zazna­me­na­ného roz­ší­re­nia, či foto­gra­fie. Vznik a vy­da­nie publi­ká­cie bolo fi­nan­co­vané v rámci rea­li­zá­cie pro­jektu z Ope­rač­ného programu Kva­lita ži­vot­ného prostredia „Mo­ni­to­ring druhov a bio­to­pov európskeho významu v zmysle smer­nice o bio­to­poch a smer­nice o vtákoch“.

Katalóg biotopov Slovenska slúžil počas ostatných dvoch dekád ako veľmi uži­točná publi­ká­cia pri mno­hých čin­nostiach spo­je­ných s ma­po­va­ním stavu prírodných pomerov v našej krajine, pri vy­hla­so­vaní nových chrá­ne­ných území, pri po­su­dzo­vaní vplyvu rôznych akti­vít na prí­rodné prostredie, alebo ako podklad pre ochranu via­ce­rých typov vege­tácie európskeho a ná­rod­ného významu. Počas tohto obdobia bolo poznanie o stave a roz­ší­rení rastlin­ných spo­lo­čen­stiev na území Slovenska výrazne prehĺbené, či už samotným ma­po­va­ním a mo­ni­to­ringom, ale najmä do­kon­če­ním edície Vegetácia Slovenska. Aj z tohto dôvodu dozrel čas na prí­pravu druhého, roz­ší­re­ného a pre­pra­co­va­ného vydania, ktoré odráža tieto nové poznatky a pre­mieta ich do bio­to­po­vej ka­te­górie. Zá­ro­veň sme sa pokú­sili vyriešiť via­ceré problémy, ktoré pri­niesla samotná prax pri ma­po­vaní a následnej kla­si­fi­ká­cii bio­to­pov. Dúfame teda, že táto publi­ká­cia bude slúžiť rov­nako dobre a dlho ako jej pred­chá­dza­júce vydanie.

Katalóg biotopov Slovenska

Vydala Štátna ochrana prírody Slo­ven­skej re­pub­liky. Banská Bystrica, 2023.

ISBN: 978-80-8184-106-4

Katalóg biotopov Slovenska
(druhé, rozšírené vydanie)
Recenzent: prof. Dr. Milan Chytrý, PhD.
Editor: Róbert Šuvada

Zdroj: Katalóg biotopov Slovenska – druhé vydanie


Autor: Štátna ochrana prírody Slo­ven­skej re­publi­ky (ŠOP SR).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *