Kategórie
Humanistická pomoc

Darujte 2 % z dane Nadácii Ekopolis

Venujte nám 2% z vašej dane. My ich pou­ži­je­me na zmyslu­plné pro­jekty v lo­kál­nych ko­mu­ni­tách na Slo­ven­sku.

Venujte svoje 2 % prírode

Už 30 rokov podporujeme projekty orga­ni­zá­cií a ob­ča­nov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe ži­vot­ného prostredia a za­cho­vaní prí­rod­ného a kul­túr­neho dedičstva. Sme naj­star­šou envi­ron­men­tál­nou nadáciou na Slo­ven­sku. Aj tento rok sa uchá­dza­me o vašu dôveru a pod­poru prostred­níc­tvom 2 % z vašej dane z príjmu. Ak ste pria­te­ľom ži­vot­ného prostredia, Nadácia Ekopolis je vhodným pri­jí­ma­te­ľom vašich 2 %.

Čo plánujeme urobiť s vašimi 2 %?

Sadíme budúcnosť

Od jesene 2021 realizujeme program Sadíme budúcnosť, v rámci ktorého pod­po­ru­jeme lokálne ko­mu­nity v ich snahe zlep­šo­vať ži­vot­né prostredie. Pod­po­ru­jeme verejné výsadby funkčnej zelene a stromov na miestach, kde je to potrebné a zá­ro­veň ich následnú sta­rostli­vosť. Tieto komunity naj­lepšie vedia, čo je pre danú lo­ka­litu potrebné. Samy plánujú, rea­li­zu­jú i za­bez­pe­čujú následnú sta­rostli­vosť stromom. My im pomá­hame získať odborný pohľad a ďalšiu pomoc pri rea­li­zácii výsad­bo­vých pro­jek­tov. Výsadba stromov a kva­lit­nej­šia zeleň nie je uni­ver­zál­nou a ani jedinou cestou k udrža­teľ­nej budúc­nosti. Výsadbu stromov však po­va­žu­jeme za kon­krétny a uži­točný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odol­nej­šou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikro­klímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zá­ro­veň zadržiava vodu. Každý strom vytvára pod­mienky pre život iných rastlín, živo­čí­chov, húb a mikro­orga­nizmov. Každý strom je sú­čas­ťou eko­systému dô­le­ži­tého aj pre náš život.

Údaje o nadácii:

Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00631736
Právna forma: nadácia

Postup, ako poukázať 2 % pre našu nadáciu náj­de­te na od­ka­ze Pou­ká­za­nie 2 % z dane. Všetky potrebné tlačivá sú k dispo­zí­cii na od­ka­ze Tla­či­vá na po­u­ká­za­nie 2 % z dane.

2 % príspevky sme v minulých rokoch pou­ži­li na pod­po­ru pro­jek­tov vo via­ce­rých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov kor­po­rát­nych partnerov sme fi­nan­co­vali vytvá­ra­nie nových ve­rej­ných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabud­nu­té pamiatky, Živé chodníky, pro­jek­tu Cesta Železnej opony, pro­pa­gá­ciu cyklistiky formou pro­jek­tu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od in­di­vi­du­ál­nych darcov sme roz­de­lili cez Fond aktívnych občanov. Umož­nili rea­li­záciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a po­sil­ňo­va­nie hlasu občanov vo ve­rej­nej diskusii.

Ďakujeme, že nám dôverujete a po­u­ka­zu­je­te osobné či kor­po­rátne 2 % dane práve Nadácii Ekopolis.


Zdroj: Nadácia Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *