Kategórie
Tlačové správy

„Zelený“ úspech BILLA

Vďaka efektívnej spotrebe elektriny až o štvrtinu zní­ži­la uhlí­ko­vú stopu svojej centrály.

Sieť supermarketov BILLA sa spojila so slo­ven­skou fir­mou FUERGY a uro­bila ďalší krok, kto­rým prispieva k ochrane ži­vot­ného prostredia. Vo svojej centrále v Bra­tislave BILLA ešte pred ro­kom na­inšta­lo­vala mo­der­nú tech­no­ló­giu, ktorá vďaka účelnej spotrebe elektriny výrazne zní­žila uhlí­kovú stopu budovy – až o 25 %. Ušetrilo sa zhruba 73 ton emisií skle­ní­ko­vých plynov. Spo­loč­nosť BILLA tak po­kra­čuje vo svojom cieli zvy­šo­vania ener­ge­tickej efek­tív­nosti. Za­vá­dza­ním „ze­le­ných“ ino­vácií zni­žuje svoju en­vi­ron­men­tálnu záťaž a zá­ro­veň aktívne prispieva k de­kar­bo­ni­zácii slo­ven­skej ener­ge­tiky.

Spoločnosť BILLA nadviazala v auguste 2022 spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou FUERGY, s kto­rou za­čiat­kom mi­nu­lého roka zre­ali­zo­vala pilotný projekt smart ba­té­rio­vého úlo­žiska energie brAIn vo svojej centrále a pri­ľahlej pre­dajni na Baj­kal­skej ulici v Bra­tislave. Za prvý rok fun­go­vania pri­nieslo úlo­žisko s ka­pa­ci­tou 108 kWh vy­ni­ka­júce výsledky.

„Budova našej centrály ušetrila takmer 73 ton emisií skle­ní­ko­vých plynov, čo pred­sta­vuje zní­ženie uhlí­ko­vej stopy zo spotreby elektrickej energie o pri­bližne 25 %. Sa­mot­ná uhlí­ko­vá stopa in­šta­lo­va­ného úlo­žiska má iba 13,2 ton emisií, čo je vý­bor­né číslo. Úlo­žisko si tak svoj uhlí­kový dlh už úspešne spla­tilo a dnes pro­du­kuje čisté úspory emisií,“ vysvet­lila Albena Georgieva, COO BILLA Slo­ven­sko.

Úlohou úložiska brAIn je efektívne posúvanie spotreby elektrickej energie v čase. Systém spo­loč­nosti FUERGY neustále sle­duje spotrebu energie v pre­vádz­ke, voľnú ka­pa­citu ba­té­rií a potreby celej elektri­zač­nej sústavy.

„Ak to spotreba prevádzky dovoľuje a systém zistí pre­by­tok elek­tric­kej energie v sústave, batérie sa nabijú pre­by­toč­nou energiou. V prí­pade ne­dostatku ener­gie v sieti systém, naopak, zastaví čer­pa­nie zo siete a vy­u­ži­je usklad­nenú elek­trinu. Po­mo­cou úlo­žiska tak budova pomáha beze­misne sta­bi­li­zo­vať elektrickú sieť a účinne pred­chádza potrebe vy­u­ží­va­nia fo­síl­nych palív, ako sú ropa a zemný plyn,“ uviedol Radoslav Štompf, CEO FUERGY.

Vďaka plne autonómnemu fungovaniu úlo­žiska na základe on­line dát a po­kro­či­lých algo­rit­mov systém vy­hod­no­cuje aj budúci vývoj spotreby pre­vádz­ky či potreby siete. Uvoľ­ne­ním ka­pa­city ba­té­rií sa tak vie na tieto si­tu­ácie pri­pra­viť a ešte efek­tív­nej­šie prispievať k sta­bi­li­zácii siete.

Ekologické aj ekonomické riešenie

Vďaka využívaniu moderného batériového úložiska BILLA tiež pomáha elektrickej sieti, za čo získava finančnú odmenu. In­ves­tí­cia do tejto „zelenej“ tech­no­lógie od spo­loč­nosti FUERGY by sa jej tak mala vrátiť do pia­tich rokov. Vý­rob­com uvá­dzaná život­nosť po­u­ži­tých ne­hor­ľa­vých LiFePO4 batérií a ostat­ných elek­tro­kom­po­nen­tov je pri­tom 15 rokov. Po uply­nutí tohto ter­mínu môže byť úlo­žisko vy­u­ží­vané napríklad ako zá­lož­ný zdroj energie.

Používaním batériového úložiska vylepšuje spoločnosť BILLA svoje ESG skóre, teda hod­no­te­nie v oblasti spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti a eko­lo­gickej udrža­teľ­nosti. Batériové úlo­žiská sú mimo­riadne per­spek­tív­nou a dô­le­žitou sú­čas­ťou pre­chodu na udrža­teľ­nú ener­ge­tiku, pre­tože sa dokážu účinne vyspo­ria­da­vať s ne­pra­vi­del­nou výrobou ob­no­vi­teľ­ných zdrojov energie.

„S najmodernejšou technológiou na usklad­ňo­va­nie ener­gie do­ká­že­me pre našich zá­kaz­ní­kov vytvoriť bez­pečné miesto, kde si môžu nakúpiť kva­litné pro­duk­ty s ešte menším vplyvom na ži­vot­né prostredie,“ po­ve­dala Albena Georgieva.

BILLA chráni prírodu

Ekologickým cieľom spoločnosti BILLA je do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhli­či­tého o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť kli­ma­tickú neu­tra­litu. Medzi ďalšie opatrenia BILLA tak patrí vy­u­ží­vanie od­pa­do­vého tepla z chla­denia potravín na vy­ku­ro­va­nie pre­dajní či zni­žo­va­nie počtu kotolní na fo­sílne palivá. Ostatné ko­tol­ne BILLA mo­der­ni­zuje, čím v nich zni­žuje spotrebu zem­ného plynu až o 40 %. Na strechu svojej slo­ven­skej centrály spo­loč­nosť už pred nie­koľ­kými rokmi na­inšta­lo­vala foto­ter­mický systém, ktorý vďaka energii zo Slnka zá­so­buje túto bu­dovu a pri­ľahlý super­mar­ket teplou vodou. V pre­daj­niach a skla­doch BILLA po­u­žíva LED osvet­le­nie a špe­ciálne chla­dia­ce vitríny, ktoré do ovzdu­šia vy­púš­ťa­jú o tre­tinu menej oxidu uhli­či­tého. Na pre­daj­nej ploche spo­loč­nosť vy­u­ží­va aj elektro­nické ce­nov­ky či ná­kup­né košíky prioritne vy­ro­bené z re­cyklo­va­ného plastu, na pre­pravu čerstvého tovaru zas po­u­žíva re­cyklo­va­teľné vratné pre­pravky. Okrem toho in­ves­tuje do pod­pory elektro­mo­bi­lity.

„Ochrana životného prostredia nie je pre nás v BILLA len nič ne­ho­vo­ria­cou frázou. Uve­do­mu­jeme si, že naša pla­néta je v ohro­zení, a že každý z nás musí urobiť niečo pre to, aby sme tento stav zvrátili. Preto sa prí­rod­né zdroje sna­ží­me v naj­väč­šej možnej miere chrániť a vy­u­ží­vať efek­tív­ne,“ uviedla Albena Georgieva.

Foto:

Batériové úložisko energie v BILLA
Batériové úložisko energie v BILLA.
Za projekt je v BILLA Slovensko zodpovedný Stanislav Stančík, Energy Team Manager
Za projekt je v BILLA Slo­ven­sko zod­po­ved­ný Sta­nislav Stan­čík, Energy Team Ma­na­ger.
Letecký pohľad na batériové úložisko
Letecký pohľad na ba­té­riové úlo­žisko.
Letecký pohľad na centrálu a predajňu BILLA na Bajkalskej ulici v Bratislave
Letecký pohľad na cen­trálu a pre­daj­ňu BILLA na Baj­kal­skej ulici v Bra­tislave.

Zdroj fotografií: FUERGY.


Autor: Mgr. Marek Kravjar, špe­cia­lista ko­mu­ni­ká­cie BILLA.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *