Kategórie
Tlačové správy

Slováci na sociálnych sieťach v roku 2023

TikTok je doménou mladých, na Face­book nedá dopustiť staršia ge­ne­rá­cia, YouTube sle­dujú všetci.

  • V minulom roku Slováci strávili na so­ciál­nych sieťach v prie­mere 177 minút denne
  • Iba 4 percentá internetovej po­pu­lá­cie na sie­ťach nie sú
  • Takzvaní boomeri (60 rokov a viac) pre­padli Face­booku a sú na ňom aktívni
  • AI (umelú inteligenciu) využívala približne tre­tina in­ter­ne­to­vej po­pu­lá­cie, pre­važne na tvorbu textov a obrázkov

Slovenskí používatelia internetu trávia na so­ciál­nych sieťach množstvo času – denne v prie­mere takmer tri hodiny. Naj­čas­tej­ším dôvodom, prečo ľudia tieto mas­mé­diá vyu­ží­vajú, je kontakt s pria­teľmi a zá­bava, vyply­nulo z prieskumu AMI Digital Index 2023, ktorý kaž­do­roč­ne mapuje trendy v po­u­ží­vaní so­ciál­nych sietí na Slo­ven­sku.

Slováci sú pravidelnými návštevníkmi sociál­nych mas­mé­dií – denne sa na nie­kto­ré z nich prihlási 83 % ľudí. Naj­obľú­be­nej­šími plat­for­mami sú You­Tube a Face­book, no čoraz viac priaz­niv­cov si z roka na rok získa­vajú aj Instagram, TikTok, Snapchat a LinkedIn. Na po­pu­la­rite tiež na­be­rajú špe­ciálne formáty ako face­bookové a insta­gra­mové reels a stories, no okrem toho na Slo­ven­sko pre­ni­kajú nové sociálne siete, ako napríklad BeReal. Zatiaľ ich však pou­žíva iba malé per­cento ľudí. V prie­mere trávia po­u­ží­va­telia na so­ciál­nych mas­mé­diách 2 hodiny a 57 minút denne, pričom sa na ne pri­pá­jajú zväčša zo smart­fó­nov.

Najčastejším dôvodom, prečo Slováci na so­ciálne siete chodia, je udržia­va­nie kon­tak­tu s pria­teľmi, nasle­do­vané vyhľa­dá­va­ním zábavy a in­for­mácií.

„Aj keď v porovnaní s rokom 2022 ich po­pu­la­rita klesla, vo vše­o­bec­nosti sú naj­obľú­be­nej­ším for­má­tom na so­ciál­nych mas­mé­diách stále foto­grafie. Ľudia tiež sta­bilne vyhľa­dá­vajú krátke videá a textové príspevky, ale nárast sme v našom prieskume zazna­me­nali pri dlhých videách. Môže to súvisieť s postup­ným poklesom záujmu ľudí o kla­sickú tele­víziu a s pre­su­nom audio­vi­zu­ál­neho obsahu na in­ter­net,“ vysvetlil Peter Chalmovský, riaditeľ AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLO­VAKIA.

A hoci niektoré sociálne masmédiá sprostredkúvajú aj predaj výrobkov, väčšina slo­ven­ských po­u­ží­va­teľov túto mož­nosť nevyužíva.

Prudký nástup AI (umelej inte­li­gen­cie)

Prieskum meral aj využívanie nového fenoménu – ume­lej inte­li­gen­cie, ktorá prav­de­po­dobne zmení mnohé oblasti pra­cov­ného i spo­lo­čen­ského života. Nielen vo svete, ale aj na Slo­ven­sku začalo AI krátko po jej sprístup­není širokej ve­rej­nosti – 30. no­vem­bra 2022 – pou­ží­vať veľké množstvo ľudí. V mi­nu­lom roku ju na tvorbu textov a če­to­vanie využilo až 34 % Slovákov a na tvorbu obrázkov každý štvrtý Slovák s prístupom na in­ter­net.

„Využívanie umelej inteligencie bolo v jej úvodnom roku ťahané mla­dou ge­ne­rá­ciou Z, no je cel­kom jed­no­znač­né, že jej vy­u­ží­vanie rastie a rásť bude aj medzi staršími ge­ne­rá­ciami, ktoré na pri­jatie novinky potre­bujú nejaký čas,“ pred­po­kladá Chalmovský.

Seniori preberajú Facebook

Platí, že čím mladší používatelia, tým viac času na so­ciál­nych mas­mé­diách trávia. Ge­ne­rácia Z, teda mladí ľudia vo veku 15 až 26 rokov, po­u­ží­vajú so­ciál­ne siete až 220 minút denne. Sledujú najmä videá na You­Tube a za­u­jí­majú sa o rôzne typy obsahov na Insta­grame. Zhruba tri štvrtiny mladých po­u­ží­vajú aj Snapchat a TikTok.

„Je prirodzené, že práve mladí ľudia najrýchlejšie reagujú na nové trendy v oblasti sociálnych sietí. Ide o bežnú súčasť ich života, ktorá neustále prináša nové podnety a ino­vácie. Ge­ne­rácia Z na so­ciál­nych mas­mé­diách ko­mu­ni­kuje s pria­teľmi a vyhľa­dáva najmä krátke, dy­na­mické videá a fo­to­grafie,“ povedal Chalmovský.

Na opačnej strane stojí generácia takzvaných boomerov, teda ľudí vo veku 60 rokov a vyššom. Ich naj­obľú­be­nej­šou sociálnou sieťou je Face­book, až 87 % z nich tam má účet, denne ho po­u­ží­vajú takmer tri štvrtiny z nich a tak­mer každý piaty slovenský senior naň aj aktívne prispieva komentárom či reakciou. Vyhľa­dá­vajú najmä textové príspevky a Face­book im slúži ako zdroj informácií.

„Aj kvôli obsahu, o ktorý sa zaujímajú, sú starší ľudia zra­ni­teľ­nejší voči rôznym dezin­for­má­ciám, ktoré sa Face­bookom šíria. Na tejto sieti trávia navyše trávia veľa času – v prie­mere až 161 minút denne,“ uviedol Chalmovský.

Ostatné dve generácie používateľov sociálnych sietí – ge­ne­rá­cia X (43 – 58 rokov) a mi­le­niáli (27 – 42 rokov) – sú si podobné. Obe po­u­ží­vajú najmä Face­book a You­Tube, menej už Insta­gram. Pre­ze­rajú si najmä foto­grafie, čítajú textové príspevky a ne­po­hrdnú ani zábavou vo forme krátkych videí.

Príloha:

Prístup na sociálne siete (2023)
Prístup na sociálne siete (2023).
Sociálne masmédiá a televízia (porovnanie)
Sociálne masmédiá a te­le­ví­zia (po­rov­na­nie).
Ktoré sociálne siete sú obľúbené?
Ktoré sociálne siete sú obľú­bené?
Prečo používatelia chodia na sociálne siete?
Prečo používatelia chodia na so­ciál­ne siete?
Na sieťach – denne (2023)
Na sieťach – denne (2023).
Umelá inteligencia – využitie (2023)
Umelá inteligencia – využitie (2023).

Prieskum pre AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA realizovala v roku 2023 agentúra STEM/MARK na vzorke 1 008 res­pon­den­tov starších ako 15 rokov, formou in­ter­ne­to­vého dotazníka.

AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA poskytuje služby ko­mu­ni­kač­ného mar­ke­tingu na slo­ven­skom trhu už 24 rokov a je zakla­da­jú­cim členom aso­ciá­cie PR agentúr na Slo­ven­sku. Patrí do naj­väčšej me­dzi­ná­rod­nej siete agentúr Edelman a je integrálnou súčasťou skupiny AMI COMMU­NI­CA­TIONS GROUP – agentúr pô­so­bia­cich aj v Česku a Bul­harsku.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *