Kategórie
Tlačové správy

Staňte sa súčasťou obrazových príbehov Jána Rašku

Pozvánka na výstavu Triplum levitatis.

Triplum levitatis

Akademický maliar Ján Raška prichádza do Košíc predstaviť svoju tvorbu na vý­sta­ve s náz­vom Triplum levitatis (Trojitá levitácia), ktorá bude sprístupnená verejnosti v Galérii Alfa v Ka­sár­ňach/Kul­tur­parku od 26. ja­nu­ára do 25. feb­ru­ára 2024.

Spoločne s ním budú vystavovať veľkoplošné maľby Stano Černý a jeho man­žel­ka Daniela Jauregui Servin, ktorí žijú v Mexiku na po­lostrove Jukatán. Súčasťou výstavy budú aj priestorové výtvarné diela ďalších autorov.

Návštevníci uvidia objekty filmového režiséra Martina Šulíka (Záhrada, Muž so za­ja­čími ušami), filmo­vého a di­va­del­ného scéno­grafa Fera Liptáka, výtvar­níčky a vy­so­ko­škol­skej peda­go­gičky na Ka­tedre umenia a kul­túry PdFUK Miroslavy Repiskej a aka­de­mic­kého archi­tekta Martina Knuta.

Ján Raška je maliarom sugestívnych veľkoformátových plátien, ktoré prekva­pu­jú svojou mnoho­vrstev­nos­ťou a na­ra­tív­nos­ťou. Formálne využíva dynamický expresívny realizmus, ktorý podľa autora naj­presved­či­vej­šie napomáha čítať sym­bo­liku figúr a rek­vi­zít, účin­ku­jú­cich v obra­zo­vých príbehoch. Jeho cieľom je vtiahnuť diváka do deja v takej miere, aby sa v ňom našiel a možno si položil tie isté otázky, ako si kladie autor sám.

Vernisáž: 25. januára 2024 o 17.00 h.

Hostia: Martin Šulík, Fero Lipták, Martin Knut a Mirka Repiská.


Autorka: Mgr. Gabriela Mišurová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *