Kategórie
Tlačové správy

Ponuka zánovných áut na slovenskom trhu rapídne rastie, sú mladšie a majú nižší nájazd

Zánovné automobily, ktoré zastupujú ne­dostat­ko­vé nové vo­zid­lá, sa na slo­ven­skom trhu po­nú­kajú za 33 500 eur. Naj­viac ich je od zna­čiek Hyundai a Ško­da.

Skupina AURES Holdings

Slovenský sekundárny trh minulý rok po­nú­kol spolu 36 118 zá­nov­ných auto­mo­bi­lov, teda o 35 % viac ako v roku 2022. Zá­nov­né autá pritom zastu­pujú stále ne­dostat­kové nové vo­zid­lá a vďaka ich okam­ži­tej dostup­nosti, cene až o 40 % nižšej než úplne nové, nízkemu veku a ná­jaz­du na ta­cho­metri, patria medzi obľú­be­nú alter­na­tívu slo­ven­ských zá­kaz­ní­kov.

V Poľsku ich ponuka taktiež narástla, no v Česku naopak klesla. Vyply­nulo to z kon­ti­nu­ál­ne­ho sle­do­va­nia trhu, ktorý ana­ly­zuje medzi­ná­rod­ná sku­pina AURES Holdings, do kto­rej patria po­boč­ky AAA AUTO a Mo­to­tech­na na Slo­ven­sku.

„Predošlé roky sme boli svedkami rastúceho záujmu o zá­nov­né auto­mo­bily, ktoré nahrá­dzajú stále dra­že­júce nové vo­zid­lá. Spolu s na­rasta­jú­cim do­py­tom na slo­ven­skom trhu rastie aj po­nuka týchto vo­zi­diel. Záu­jem­co­via o menej dostupné a drahé nové vozidlá si mo­men­tálne môžu vybrať z veľ­kej ponuky zá­nov­ných áut, a tým pádom touto kúpou aj ušetriť svoje fi­nan­čné prostriedky,“ vysvet­ľuje Karolína Topolová, ge­ne­rál­na ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva sku­piny AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa značky Moto­techna.

Tá od svojho znovuobnovenia v roku 2012 pre­dala na Slo­ven­sku a v Česku vyše sto­dvadsať­tisíc zá­nov­ných auto­mo­bi­lov.

Celý slovenský trh ponúkol v minulom roku 36 811 zá­nov­ných auto­mo­bilov (vek do 5 rokov a ná­jazd do 50-tisíc km), teda až o 35 % viac ako v roku 2022. V po­rov­naní s rokom 2021 je nárast tiež vyšší, a to o takmer 30 %. Zatiaľ, čo ponuka na tu­zem­skom trhu a v Poľsku narastá, v su­sed­nom Česku klesá. V Poľsku bolo vlani v po­nuke medzi­ročne o 10,9 % viac zá­nov­ných áut. V Česku po­nu­ka klesla medzi­ročne o 4,3 %.

Ceny zánovných automobilov na všetkých sle­do­va­ných trhoch me­dzi­ročne opäť na­rástli. Na Slo­ven­sku z 28 000 eur na 33 500 eur, v Česku stredná hodnota ceny vzrástla z 26 433 eur (650 000 Kč) v roku 2022 na 27 854 eur (684 950 Kč) v roku 2023 a v Poľsku cena stúpla z 24 684 eur (116 700 PLN) na 27 775 eur (128 900 PLN). Zá­nov­né auto­mo­bily mali na Slo­ven­sku naj­čas­tej­šie na ta­cho­metri približne 19 000 km a vek dva roky.

Zo zánovných vozidiel bolo v mi­nu­lo­roč­nej slo­ven­skej ponuke 45 % v ben­zí­no­vom pre­ve­dení a 32 % v diese­lo­vom. Ponuka elek­tro­mo­bilov me­dzi­ročne na­rástla o 57 % na 1 176 kusov. V prí­pade hybrid­ných auto­mo­bi­lov ponuka klesla o 50 % na 788 kusov.

„Nárast ponuky elektromobilov je pozitívnym trendom stre­do­európ­skeho trhu. Naprieč krajinami, kde pôsobíme, výrazne narástol dopyt po tomto type áut, pre­tože zákaz­níci musia pre dlho­dobý rast cien palív hľadať alter­na­tívy k tra­dič­ným pohonom,“ komentuje situáciu Karolína Topolová.

Čo sa týka Poľska, tam bolo najviac zánovných áut v po­nu­ke tiež na ben­zín (61 %) a rov­nako tak aj v Česku (60 %).

Na Slovensku sa v ponuke objavilo najviac modelov Hyundai i30, potom Škoda Octavia a Škoda Fabia. Naj­viac zá­nov­ných áut v českej ponuke tvorili Ško­dovky s mo­delmi – Fabia, Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq a Superb. V Poľsku boli na prvých priečkach Toyoty – Corolla, Yaris a C-HR. Naj­čas­tej­šie po­nú­ka­ným elek­tro­mo­bi­lom na Slo­ven­sku bola Tesla model 3, v Česku Škoda Enyaq a v Poľsku Nissan Leaf.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *