Kategórie
Tlačové správy

Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Stručne: Pomoc pri splácaní hypoték.

Pre všetky formy pomoci platí: Úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. ame­rická hypo­téka, ale ani úver za­bez­pe­čený záložným právom k tu­zem­skej nehnu­teľ­nosti, ktorého účelom je pred­časné spla­te­nie pre­došlej hypo­téky, z ktorej si daňovník fi­nan­co­val napríklad kúpu bytu, teda tzv. re­fi­nan­co­vanie.

Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na da­ňový bonus (ďalej aj DB), ani na príspevok na zvý­še­nú splátku úveru na bý­va­nie.

Daňový bonus, prípadne príspevok na zvýšenú splátku je možné uplatniť si len na:
– jeden úver na bývanie definovaný podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bý­va­nie,
– jednu nehnuteľnosť určenú na bý­va­nie (byt, dom).

Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála.

Pre lepšiu čitateľnosť z tabuľky kliknite na „zobra­ziť v no­vom okne“, kde sa tabuľka zobrazí v roz­me­roch 1 920 × 760 bodov.

Poznámky k tabuľke:

Ak má dlžník za rok 2023 nárok na DB na zapla­te­né úroky aj na DB zo zvý­še­nia zapla­te­nej splátky, vyplatí sa len jeden DB, ten, ktorý si zvolí (ten, ktorý je pre neho vý­hod­nejší).

PMM = Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospo­dár­stve Slo­ven­skej re­pub­liky zistená Šta­tistic­kým úradom Slo­ven­skej re­pub­liky za sle­do­vaný rok.

(*) = Ak táto podmienka nie je splnená, zisťuje sa aj priemerný mesačný príjem za posled­ných šesť kalen­dár­nych mesiacov pred­chá­dza­jú­cich ka­len­dár­nemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok.

Spoludlžník – ak je pri úvere spoludlžník, pod­mienku veku pri DB na zapla­tené úroky musí spĺňať aj spolu­dlžník. Pod­mienka príjmu sa skúma tak, že sa spočíta prie­merný mesačný príjem dlžníka a spo­lu­dlžníka za po­su­dzo­vaný rok a tento súčet musí byť do výšky 2-ná­sobku uve­de­nej hranice.

Viac na seminároch a webinároch, vaša mzdová účtovníčka, či účtovník sa na ne môžu prihlásiť na mojej stránke www.relia.sk.

Pozri: Facebook.


Autor: Jozef Mihál.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *