Kategórie
Tlačové správy

Na pozíciu counsel v HAVEL & PARTNERS postupujú Pavel Ondrák a Petr Vohnický

Jiří Nečas pôsobí najnovšie na po­zí­cii Legal Tech­no­lo­gist.

Úvod roka je v advokátskej kan­ce­lá­rii HAVEL & PARTNERS tra­dične spätý s in­ter­ným po­vy­šo­va­ním. Od 1. ja­nu­ára 2024 sa na se­nior­nej­šie pozície posúva celkom 15 právnikov a práv­ni­čiek. Na úrovni counsel naj­nov­šie pôsobia Pavel Ondrák a Petr Vohnický a kan­ce­lá­ria tiež prvý­krát obsa­dzuje pozíciu Legal Tech­no­lo­gist, ktorú zastáva Jiří Nečas.

„Aj v novom roku pokračujeme v nastavenom smerovaní internej perso­nál­nej po­li­ti­ky, kedy umož­ňu­jeme mimo­riadne rýchly kariérny rast všetkým kole­gy­niam a ko­le­gom, ktorí preukazujú výni­močné skú­se­nosti vo svojich odboroch práva a dlho­dobo majú skvelé pracovné výsledky,“ hovorí k vlne po­vy­šo­vania v kan­ce­lárii riadiaci partner Jaroslav Havel.

„Na personálnej úrovni zároveň reagujeme na me­niace sa aktuálne potreby našich klientov. Dlho­dobo zazna­me­ná­vame zvý­šený dopyt po po­ra­den­stve súvi­sia­com s di­gi­ta­li­zá­ciou, elektro­ni­zá­ciou a no­vými tech­no­ló­giami, naj­novšie sme preto zaviedli pozíciu experta na právnu di­gi­ta­li­záciu, ktorý má za úlohu riadiť a im­ple­men­tovať inovatívne digitálne procesy a tech­no­lógie tak, aby sme maxi­málne efektívne v tejto oblasti mohli pod­po­rovať našich klientov. Rovnako tak bude koordinovať tech­no­lo­gický rozvoj aj interne v našej kancelárii,“ dopĺňa.

Nový counsel Pavel Ondrák doteraz pôsobil v kancelárii ako senior advokát. Špe­cia­li­zuje sa na oblasť fúzií a akvi­zícií, korporátneho práva, obchodného práva a tiež na oblasť práva verejného obsta­rá­vania. V rámci svojej praxe v HAVEL & PARTNERS sa sústredí predo­všetkým na rie­šenie komplexných projektov, vrátane predajov a akvizícií problémových aktív (distressed assets), vytváranie joint-venture štruktúr a reštruk­tu­ra­li­zácie spoločností a pod­ni­kov. V rámci svojej činnosti sa podieľa taktiež na zastu­po­vaní významných klientov v sporoch v oblastiach obchodného práva, vrátane sporov medzi spoločníkmi. Pavel má tiež skúsenosti s posky­to­va­ním právnych služieb v sú­vis­losti s ve­rej­ným obsta­rá­va­ním a ude­ľo­va­ním koncesií.

Petr Vohnický sa na úroveň counsel posúva z pozície vedúceho advokáta a je popredným odborníkom HAVEL & PARTNERS na súdne spory a kon­kurzné konanie. Petr sa vo svojej práci sústredí predo­všetkým na zastu­po­va­nie klientov v kom­plex­ných kauzách vyžadujúcich právnu expertízu aj porozumenie komplikovaným technickým aspektom. Petr poskytoval poradenstvo predo­všetkým klientom pôsobiacim v bankovom sektore, informačných tech­no­ló­giách, tele­ko­mu­ni­ká­ciách, doprave, strojárstve a sta­veb­níctve. V mi­nu­losti Petr riešil niekoľko profilových pasívnych sporov pre po­predné české banky či množstvo sporov z nekalej súťaže. Petr má tiež skúsenosti s právom hospodárskej súťaže vrátane štátnej pomoci. Aktuálne sa podieľa na rie­šení niekoľkých sporov zo súkromného vymáhania práva hospodárskej súťaže pred českými aj zahraničnými súdmi.

Nový expert kancelárie na právnu digitalizáciu Jiří Nečas sa dlho­dobo špe­cia­li­zuje na pre­po­jenie právnych znalostí s mo­der­nými tech­no­ló­giami. Z pozície senior advokáta sa doteraz podieľal okrem iného na vývoji aplikácií auto­ma­ti­zu­jú­cich prípravu právnej dokumentácie alebo využívajúcich umelú inteligenciu na vy­ko­ná­vanie právnych rešerší. Na novej pozícii sa bude naďalej zameriavať na im­ple­men­táciu inovačných právnych technológií a digitálnych nástrojov, aby optimalizoval právne procesy, zvyšoval efektivitu práce a posky­toval klientom kancelárie inovatívne a efektívne právne služby.

Vedenie kancelárie HAVEL & PARTNERS k 1. januáru 2024 povýšilo ďalších 12 právnikov a práv­ničiek. Naj­novšie sa vedúcimi advokátmi a advokátkami stali Pavel Amler, Josef Bouchal, Pavla Kaufmannová, Jan Králíček a Marián Minárik. A na po­zí­ciu seniorných advokátov a advo­ká­tok sa posunuli Arbër Balliu, Ondřej Dostál, Tomáš Chmelka, Michal Kandráč, Kamil Kovaříček, Jozef Krkošek a Ivona Zurynková Hladíková.


Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS s kanceláriami v Prahe, Brne, Bratislave, Plzni, Olomouci a Ostrave je s tímom 350 právnikov a daňových poradcov, približne 200 advokátov a celkom 500 spolupracovníkov najväčšou nezávislou právnickou firmou v strednej Európe. Medzi našich klientov patria najmä veľké medzinárodné spoločnosti, najvýznamnejšie české a slovenské spoločnosti, vrátane strategických štátnych podnikov a orgánov verejnej správy, ale aj stredné podniky, individuálni podnikatelia a investori. Je medzi nimi aj približne 150 z 500 najväčších svetových spoločností podľa publikácie Fortune 500, takmer 50 spoločností zaradených do rebríčka najväčších českých spoločností Czech Top 100 a 20 slovenských spoločnosti z TOP 100. Kancelária má v súčasnej dobe celkom 2 500 klientov. Máme naj­kom­plex­nejšiu medzi­národnú podporu dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie. Poskytujeme právne a daňové poradenstvo v 12 svetových jazykoch, asistovali sme našim klientom v takmer 110 krajinách sveta. Až 70 % našich prípadov obsahuje medzi­ná­rodný prvok. Úzko spolu­pra­cu­jeme s poprednými medzi­ná­rod­nými právnickými firmami v Európe, Ázii, Severnej Amerike, Afrike i Austrálii. Naši klienti majú vďaka tomu prístup k medzi­ná­rod­ným aj lokálnym znalostiam a odbornosti prostredníctvom viac ako 90-tisíc právnikov v približne 160 krajinách sveta. HAVEL & PARTNERS je najúspešnejšou kanceláriou s najkomplexnejšími službami v Česku aj na Slovensku podľa celkového súčtu všetkých nominácií a titulov v rámci doterajších ročníkov súťaže Právnická firma roka. Kancelária sa päťkrát za predošlých sedem rokov stala absolútnym víťazom tejto súťaže, kedy získala hlavné ocenenie Právnická firma roka pre domácu kanceláriu (2015, 2017, 2018, 2020, 2021). Kancelária sa radí vo všetkých odborových kategóriách medzi najviac odporúčanými právnymi firmami. Je tiež niekoľkonásobným držiteľom ceny Právnická firma roka za najlepšie klientske služby v Česku (2015, 2016, 2019, 2020, 2021) a na Slovensku (2020, 2021). Najlepšou právnickou firmou pôsobiacou v Česku bola kancelária HAVEL & PARTNERS vyhlásená prestížnymi globálnymi ratingovými agentúrami Chambers and Partners (2020, 2021) a Who’s Who Legal (2018 – 2021). Prestížne medzinárodné ratingové agentúry EMIS DealWatch a Mergermarket zaraďujú HAVEL & PARTNERS už od roku 2010 na popredné priečky podľa počtu realizovaných transakcií v Česku. Podľa počtu realizovaných transakcií je tiež top kanceláriou v regióne východnej Európy podľa zahraničného rebríčka Refinitiv (2019). Na základe výročných cien magazínu Acquisition International sa kancelária stala pre rok 2019 právnickou firmou roka v oblasti M&A v strednej Európe.

Havel & Partners

Autorka: Veronika Brezovská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *