Kategórie
Tlačové správy

Tepelné čerpadlo vynašiel pred vyše 100 rokmi Slovák

Naša krajina však paradoxne v za­vá­dzaní tejto tech­no­ló­gie zaostáva za zá­pa­dom.

Dopyt po tepelných čerpadlách na Slovensku z roka na rok rastie. Vlani sa ich predaj zvýšil takmer o 90 % a ich kúpa a inšta­lácia je dokonca dotovaná štátom. Stále však ne­do­ká­žeme v za­vá­dzaní tejto tech­no­lógie, ktorá má napo­môcť k ener­ge­tic­kej nezá­vislosti, kon­ku­ro­vať západným krajinám.

Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody SHP-A 220 Plus
Tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody SHP-A 220 Plus.

Upozorňuje na to spoločnosť Stiebel Eltron. Paradoxné pritom je, že vynájdenie tepelného čerpadla sa pripisuje práve Slovákovi, vedcovi Aurelovi Stodolovi. Ten pre túto tech­no­lógiu položil pred vyše 100 rokmi teoretický základ a kon­zul­to­val výrobu vôbec prvého te­pel­ného čer­padla na svete.

Slováci v zavádzaní tepelných čerpa­diel zaostá­vajú

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva dostupný zdroj energie z oko­li­tého prostredia, čím znižuje emisie oxidu uhličitého a po­núka ener­ge­tickú ne­zá­vislosť od fo­síl­nych palív. Na Slo­ven­sku síce záujem o tieto zariadenia vzrástol o tak­mer 90 % a pre­dalo sa 13-tisíc nových kusov, v za­vá­dzaní tejto tech­no­ló­gie sme však v po­rov­naní so zá­pad­nou Európou výrazne pozadu. Napríklad dáta z Ne­mecka uka­zujú, že tepelné čerpadlo tam má už 50 % nových domov, vo Fran­cúzsku vlani nainštalovali viac ako štyri milióny týchto zaria­dení. Lepšie ako Slo­ven­sko je na tom aj susedné Česko.

„Záujem o tepelné čerpadlá vo všeobecnosti rastie aj preto, lebo využívajú obnoviteľnú energiu, ktorá je zadarmo. Či už zo zeme, zo vzduchu alebo z vody, a tú pre­mie­ňa na teplo. Okrem vykurovacieho tepla dokážu tepelné čerpadlá v letných mesiacoch zabezpečiť chladenie a možno ich zároveň využiť aj na ohrev vody. Vhodným technickým riešením spájajúcim viac typov obnoviteľných zdrojov energie je napríklad tepelné čerpadlo v kom­bi­nácii s foto­vol­ti­kou, kde je možné pri správ­nom návrhu využívať tento zdroj tepla a chladu s takmer nulovou uhlíkovou stopou. Okrem eko­lo­gic­kého aspektu je tu však aj eko­no­mický roz­mer – s te­pel­ným čer­pad­lom možno výrazne ušetriť na poplatkoch za energie,“ vysvetľuje Alžbeta Jendrichovská, technická špecialistka spo­loč­nosti Stiebel Eltron.

Princíp tepelného čerpadla vynašiel Slovák Stodola

Hoci sú Slováci v zavádzaní tohto udržateľného riešenia pozadu, vynájdenie tepelného čerpadla sa pripisuje práve Slovákovi, vedcovi Aurelovi Stodolovi. Tepelné čerpadlo mohlo vzniknúť vďaka jeho teoretickému objavu, o ktorý sa delí s fran­cúzskym fyzikom Louisom Gouym – a ktorý je známy ako Gouy-Stodolov zákon. Na tomto princípe bolo následne skonštruované prvé tepelné čerpadlo, ktoré bolo nainšta­lo­vané v roku 1938 na radnici v Zürichu, kde Stodola žil.

„Slovenský profesor Aurel Stodola bol zakladateľom teórie parných a plynových turbín, zaoberal sa tiež premenou tepla na elektrinu a využil aj takzvaný obrátený postup, kde elektricky poháňaná kompresorová stanica vyrábala teplo stláčaním vzduchu nasýteného vodnými parami. Ako expert a kon­zul­tant spo­lu­pra­co­val so spo­loč­nosťou, ktorá sa na vý­robe vôbec prvého tepelného čerpadla na svete podieľala. Hoci vynález tepelného čerpadla je starý už takmer 100 rokov, táto tech­no­ló­gia ani po dlhých rokoch od vy­náj­denia nestratila na svojej aktuálnosti a dnes patrí k efek­tív­nym a vy­hľa­dá­va­ným vyku­ro­vacím a sú­časne chladiacim zariadeniam súčasnosti,“ hovorí Alžbeta Jendrichovská zo Stiebel Eltron.

Zavádzanie tepelných čerpadiel podporuje aj štát

Aby sa udržateľné riešenia a obnoviteľné zdroje energie zavádzali aj na Slovensku vo vyššej miere, majiteľov nehnuteľností sa k tomu snaží motivovať aj štát. Slováci môžu na tento účel čerpať dotácie z národného projektu Zelená domácnostiam. V súvislosti s tepelným čerpadlom im môže štátny príspevok vy­kom­pen­zo­vať až polovicu nákladov spojených s kúpou a inšta­lá­ciou tohto zariadenia. Z projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti dostať príspevok až do výšky 4 370 eur na inšta­láciu tepelného čerpadla do 10 kW. Príspevok môžu dokonca žiadať aj na už inštalované zariadenia.

„Kým v minulosti museli záujemcovia o štátny príspevok požiadať o poukážku vopred a zariadenie muselo byť inštalované do troch mesiacov, po novom môžu o poukážku žiadať aj spätne. Teda aj v prípade, ak si tepelné čerpadlo dali nainštalovať už pred registrovaním žiadosti o poukážku, najskôr od 30. októbra 2023. Prvé poukážky budú v novom infor­mač­nom systéme vydané v prvom štvrť­roku 2024,“ uzatvára Alžbeta Jendrichovská, technická špecialistka spoločnosti Stiebel Eltron.


Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *