Kategórie
Humanistická pomoc

Boli sme vyhodení z domu

Ja a sestra.

Rodina sa počíta (Úsmev ako dar)

Milí priatelia,

Táňa študuje na Prešovskej univerzite v treťom ročníku. Od ma­lička za­ží­vala vo svo­jej rodine na Spiši peklo. Alko­hol a jeho následky zničili celú rodinu. Napriek tomu urobila všetko pre to, aby jej mladší sú­ro­denci Anička a Radko neskon­čili v detskom domove.

Je im náhradnou mamou a sestrou v jednej osobe. Ako mo­men­tálne žijú a prečo vám dnes urgentne píšeme, sa dozviete v krát­kom videu.

Mali ste možnosť vidieť, že Táňa ako obdi­vu­hod­ný človek za po­moci našej orga­ni­zácie a dobro­din­cov vytvo­rila v tak mladom veku sku­točný domov.

Byt, v ktorom momentálne bývajú v Spišskej Novej Vsi je ich domovom už tretí rok. No hrozí, že stratia tento bez­peč­ný prístav.

Táňa je na dennom štúdiu na vysokej škole a popri štúdiu a sta­rostli­vosti o celú rodinu nezvláda ešte niekde pracovať, súrodenci ešte nemôžu, sú rovnako študenti na strednej a základnej škole. Školské šti­pen­dium a občasná brigáda ich ako rodinu ledva uživí.

Na úhradu nájmu bytu už neostáva. V nasle­du­jú­cich me­sia­coch budeme spo­loč­ne s Táňou zápasiť o to, aby nestra­tili opäť domov.

Bolo by viac ako smutné, aby teraz, po toľkých rokoch trápenia a náj­denia pokoja, museli jej mladší súro­denci smerovať za brány inšti­túcií, preč z mi­lu­júcej rodiny.

A tak vás všetkých, milí priatelia, prosíme o pomoc pre Táňu a jej oje­di­nelú rodinu.

Pomôžete nám udržať ich domov domovom? Môžete tak urobiť priamo cez tento odkaz:

Chcem ihneď pomôcť

V mene Táni a jej súrodencov vám ďa­ku­jeme.

Prajeme aj my vám, aby ste nikdy nestra­tili svoj domov.

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *