Kategórie
Tlačové správy

Aj deti a mladiství, ktorí vianočné sviatky trávia s rodinou, sa môžu cítiť osamelo

Napriek tomu, že sú Vianoce označované ako sviatky pokoja či ob­do­bie hoj­nosti, ne­mu­sia nimi nutne byť.

Linka detskej istoty

Možno práve tieto Vianoce budú pre nie­kto­ré rodiny o čosi ná­roč­nej­šie, než boli po mi­nu­lé roky. Zobra­zo­va­nie usmiatych rodín nad pre­hý­ba­jú­cim sa štedro­ve­čer­ným stolom nemusí reflek­to­vať rea­litu v kaž­dej rodine, ale práve naopak, môže vytvárať napätie a ne­re­a­lis­tické oča­ká­vania. V nasle­du­jú­com texte sa od­bor­níci – psy­cho­ló­govia z Linky detskej istoty (ďalej LDI) pokúsia ponúknuť návrhy, ako zvládnuť toto obdobie.

Kvôli čomu je dôležité hľadieť na svia­točné ob­do­bie z rôz­nych perspektív? Čím to je, že práve obdobie, ktoré je po­me­nú­vané ako „čas pokoja“ a zobra­zo­vané idy­licky, môže byť nie­kto­rými ľuďmi vní­mané ako ná­ročné či za­ťa­žu­júce?

„V rodinách sa môže vyskytnúť akýkoľvek dôvod na to, aby sa z via­noč­ných sviatkov stalo ná­roč­nej­šie obdobie než zvy­čajne. Stre­tá­vajú sa via­cerí čle­no­via rodiny, zväčša aj širšej rodiny, trávia spo­ločne viac času, čo môže viesť k stretu ná­zo­rov či ku vzniku kon­flik­tov. Aj preto je dô­le­žité ho­vo­riť o svo­jich potrebách a oča­ká­va­niach s blíz­kymi,“ hovorí Katarína Kožová, psy­cho­lo­gička z Linky detskej istoty.

„Otvorená komunikácia s blízkymi ohľadom vzá­jom­ných oča­ká­vaní, predstáv a potrieb umož­ňuje predísť vzniku ne­do­ro­zu­mení či konfliktov. Kľúčovým je nielen byť vní­ma­vým voči svojim blízkym, ale i voči sebe samému,“ dodáva.

Vianočné sviatky môžu byť intenzívnejšou zá­ťa­žou pre ľudí, ktorí si viac uve­do­mujú svoju osa­me­losť. Navyše nie­kedy s nami pri šted­ro­ve­čer­nom stole nemôžu sedieť tí, ktorých by sme tam radi mali (nech už je dôvod aký­koľ­vek). Lucia Chamutyová, psy­cho­lo­gička z Linky detskej istoty, upo­zor­ňuje, že pocit osa­me­losti sa dotýka i detí a mla­dých ľudí.

„Práve deti a mladí ľudia môžu osamelosť pociťovať vo zvý­še­nej miere, a to i napriek trá­veniu sviatkov so svojimi blízkymi. Spúšťačom môže byť napríklad zvý­šený stres rodičov spô­so­bený spo­lo­čen­ským tlakom mať ‚do­ko­nalé‘ Via­noce, či vše­o­becný zhon spo­jený so sviat­kami. V rámci rodin­ného kruhu sa môžu cítiť nie­kedy ne­po­cho­pení, a preto je dô­le­žité, aby im bol dopriaty aj čas trá­vený s pria­teľ­mi.“

Je prirodzenou ľudskou tendenciou po­rov­ná­vať sa. Práve obdobie ob­da­rú­vania môže pod­ne­co­vať k po­rov­ná­vaniu dar­če­kov, výzdoby inte­riéru, na­pe­če­ných cukro­vi­niek, či vo vše­o­bec­nosti finančnej situácie seba a druhých. Po­rov­ná­vanie môže mať nega­tívny dopad na našu duševnú pohodu (prostred­níc­tvom po­ci­ťo­va­ného napätia, hnevu či bez­ná­deje), na ne­spo­koj­nosť s vlastnou situ­á­ciou či do­konca na vlastné seba­hod­no­te­nie.

Obdobie vianočných sviatkov nemusíme prežiť ne­vyhnutne podľa zau­ží­va­ných zvykov, ale môžeme ich prispô­so­biť je­di­neč­ným potrebám vlastnej rodiny.

Linka detskej istoty prináša niekoľko tipov od od­bor­ní­kov, ako od­po­ve­dať na spo­mí­nané výzvy:

  • Ak potrebujete prestávku či oddych, bez výčitiek si ich doprajte – či už v po­hodlí svojej postele s ob­ľú­be­nou knihou v ruke, alebo na pre­chádzke na čer­stvom vzduchu.
  • Je v poriadku, ak nenapečiete pre celú bytovku – na­miesto toho môžete pozvať susedu na čaj.
  • K pocitu naplnenia či spokojnosti môže viesť aj anga­žo­va­nie sa v dobro­voľ­níckej práci (či už v rámci nejakej orga­ni­zácie, prostred­níc­tvom rôznych zbierok, či len tak pomôcť susedovi pri bež­nej čin­nosti).
  • Doprajte si rozptýlenie od Vianoc – napríklad si môžete pozrieť film, ktorého dej sa odohráva v lete.
  • Aj venovanie sa tvorivej činnosti môže priniesť želané roz­ptý­lenie (nech už ide o čo­koľ­vek).
  • Naplánujte si nejakú príjemnú činnosť na ob­do­bie po Via­no­ciach, na ktorú sa budete tešiť.
  • Osožný môže byť tiež „digitálny detox“, teda vzdia­le­nie sa zo sveta obra­zo­viek a so­ciál­nych sietí, kde druhí pre­zen­tujú na­aran­žo­vané fotky, čo nám môže pomôcť vyhnúť sa po­rov­ná­vaniu.
  • Zameranie sa na vďačnosť znižuje mieru pre­ží­va­ného stresu, zlep­šuje náladu a pod­po­ruje po­zi­tívne vzťahy.
  • Povedzte svojim blízkym, čo môžu začať alebo naopak prestať robiť, aby ste sa cítil lepšie. Je v po­riadku ukončiť roz­ho­vor, v kto­rom sa necítite príjemne. Môžete si to dopredu nacvičiť, prípadne môžete navrhnúť nejakú spo­loč­nú akti­vitu v záujme ukončiť ne­prí­jem­ný roz­ho­vor. Ak je pre vás náročné ko­mu­ni­ko­vať s dru­hými o tom, ako sa cítite, môžete im o tom napísať list.

O svoje prežívanie sa môžu deti a mladiství podeliť anonymne aj na Linke pomoci pre deti a mla­dých na tel. čísle 116 111, ktorá funguje 24/7 bez­platne aj počas celých sviatkov. Psy­cho­lo­gičky a psy­cho­ló­govia LDI sú k dispo­zícii non-stop, vo dne aj v noci a uví­tajú každý tele­fo­nát. Denne funguje aj LDI online poradňa na www.ldi.sk.

Nech tieto Vianoce prinášajú nielen darčeky, ale aj pod­poru a po­ro­zu­menie pre všet­kých, ktorí to budú potre­bo­vať.

Linka detskej istoty

Autorka: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, výkonná ria­di­teľ­ka Linky detskej istoty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *