Kategórie
Tlačové správy

Darčeky zo zoo potešia a pomáhajú zvieratám

Nakupujete na poslednú chvíľu?

ZOO Bratislava

Zážitkové stretnutia s exotickými zvie­ra­ta­mi, po zoo v sedle, ori­gi­nál­ne via­noč­né ozdoby, k prí­rode pria­teľ­ské ply­šo­vé hračky, per­ma­nen­tky či štar­tovné na beh v zoo. ZOO Bra­tis­lava ponúka nie­koľ­ko za­u­jí­ma­vých tipov na zmyslu­plné dar­čeky.

Nezabudnuteľné zážitky so zvie­ra­tami

Rande so žirafou
Rande so žirafou.

Rande so žirafami, lamami či ťavami. Aj tento rok má zoo vo svo­jej po­nu­ke zážit­kové programy, z kto­rých si vyberie každý milovník zvierat. Uni­kát­nou skú­se­nos­ťou je prehliadka zoo­lo­gickej záhrady z kon­ského chrbta, dostupná ako darček pre dvoch. Zoo je možné zažiť aj z po­zí­cie cho­va­teľa lám či žiráf.

Pozri: Zážitkové programy

Kúsok zo zoo na stromčeku

Vianočná zvieratkovská ozdoba
Vianočná zvieratkovská ozdoba.

Zaveste si na stromček páva, tuleňa, srnku, tučniaka, pa­pa­gája či pla­me­niaka. Ori­gi­nál­ne via­nočné ozdoby v po­dobe zvie­ra­tiek po­nú­ka zoo aj na e-shope. V po­nu­ke sú aj udrža­teľ­né ply­šové hračky vy­ro­bené z re­cyklo­va­ných plastov, napr. fliaš na vodu či bavlnené hračky vytvo­rené pre naj­men­šie deti.

Pozri: Hračky

Beh v zoo

oRUNgutan
Orangutan RUN.

Na jar, 27. apríla 2024, sa bude v ZOO Bratislava konať be­ne­fič­ný beh s disciplí­na­mi pre dospe­lých i deti. Už teraz je možné zakúpiť štar­tovné a po­te­šiť tak ne­jed­ného bežca!

Pozri: ORANGUTAN RUN

Zoo po celý rok

Permanentky ZOO Bratislava
Permanentky ZOO Bratislava.

Pre tých, ktorí milujú prechádzky je skvelým darčekom ročná ce­no­vo vý­hod­ná per­ma­nen­tka do zoo­lo­gic­kej záhrady.

Pozri: Permanentky

Adopcia zvieratka

Symbolická adopcia zvieratiek v zoo
Symbolická adopcia zvieratiek v zoo.

A ak by ste sa do niektorého zo vzácnych obyvateľov zoo doslova za­mi­lo­vali, môžete sa stať sym­bo­licky jeho adop­tív­nym ro­di­čom alebo adopciu da­ro­vať.

Pozri: Adoptujte si zvieratko

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *