Kategórie
Tlačové správy

Európska súťaž v štatistike 2024

Súťaž pomôže stredoškolákom od Bra­tis­lavy, cez Ban­skú Bystricu až po Ko­šice roz­poz­nať hoaxy od fak­tov.

SODB 2021

Stredoškolské tímy z vyše 600 stred­ných od­bor­ných škôl a gym­ná­zií majú aj tento školský rok možnosť potvrdiť, že Slo­ven­sko patrí k eu­róp­skej stre­do­škol­skej šta­tis­tickej špičke a po­su­núť tak svoje schop­nosti pri od­li­šo­vaní hoaxov od sku­toč­nosti. Súťažné tímy môžu ich tútori (pe­da­gó­go­via) registrovať do 7. de­cem­bra 2023.

Európska súťaž v štatistike (European statistics com­pe­tition – ESC) je jedi­neč­nou ini­cia­tí­vou Eurostatu (šta­tis­tického úradu Európskej únie) a ná­rod­ných šta­tis­tic­kých úradov EÚ. Prostred­níc­tvom zadaní z praxe učí mladú ge­ne­ráciu vyhľa­dá­vať a po­u­ží­vať ove­rené fakty z ofi­ciál­nych dátových zdrojov. V rámci súťaže majú štu­denti tiež možnosť otestovať svoje inter­pre­tačné a pre­zen­tačné zruč­nosti, a v tvrdej európskej kon­ku­ren­cii aj zaujať medzi­ná­rodnú porotu atrak­tív­nym videom a kre­a­tív­nym pojatím zadanej témy. Pe­da­gó­gom súťaž ponúka zau­jí­mavú alter­na­tívnu formu výučby vrá­tane vyu­žitia reálnych údajov z ofi­ciál­nej národnej a eu­róp­skej šta­tis­tiky.

Možnosť zabojovať o atraktívne finančné ceny v ná­rod­nom kole a o miestenku do eu­róp­skeho finále má aj v tomto roku viac ako 400 stredných odborných škôl a vyše 230 gym­názií naprieč regiónmi Slovenska. Očakáva sa, že podobne ako pri pre­miére Slovenska v súťaži v školskom roku 2022/23 bude kon­ku­ren­cia mimo­riadne veľká. Do ná­rod­ného kola sa pred rokom registrovali desiatky tímov zo všet­kých ôsmich krajov Slovenska, naj­väčší záujem mali školy z Ko­šic­kého, Ban­sko­bystric­kého a Bra­tis­lav­ského kraja. Pri­bližne 60 % zúčastnených tímov postavili na štart gym­náziá a 40 % stredné odborné školy. Via­ceré školy pritom registrovali aj nie­koľko tímov.

Slovenskí stredoškoláci so svojimi učiteľmi matematiky alebo fyziky potvrdili súťaživosť a kre­a­ti­vitu už v slo­ven­skej premiére štatistickej súťaže v mi­nu­lom školskom roku. Hneď v prvej časti národného kola až 52 % súťažiacich tímov získalo v testoch viac ako polo­vicu zo 100 možných bodov. Kreatívne pre­zen­tácie 50 naj­lep­ších tímov viedli k veľmi tesným výsledkom aj v druhej etape národného kola. Slovenské stre­do­škol­ské tímy uspeli napokon aj v eu­róp­skom finále, v tvrdej kon­ku­ren­cii 72 tímov európskych krajín. Až 3 tímy zo Slo­ven­ska sa umiestnili v eu­róp­skej TOP 5 naj­lep­ších, jednej či druhej ka­te­gó­rie. Vďaka kvalite a kre­a­ti­vite video­pre­zen­tácie na tému „Blahobyt“ sa tak v šta­tis­tike krajín Slovenská republika ako jediná spomedzi zúčastnených zaradila do eu­róp­skej špičky v stre­do­škol­skej šta­tis­tike až tri­krát.

Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke Európska súťaž v šta­tis­tike.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sa do druhého ročníka súťaže ESC 2024 môže zapojiť 95 gym­názií a stred­ných odborných škôl.

Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

 • V minulom, prémiovom ročníku sa do súťaže zapojilo 125 stre­do­ško­lá­kov zo škôl kraja. Tímy Bra­tis­lav­ského kraja dosiahli v testoch 57% úspešnosť.
 • Školy Bratislavského kraja zabodovali v ná­rod­nom kole súťaže spo­medzi všetkých regiónov najviac. A dva tímy kraja bo­do­vali v reb­ríčku TOP 5 eu­róp­skeho kola.
 • Najvyššie umiestenie:
  • striebro v národnom kole (2. miesto) v ka­te­gó­rii A + umiestnenie v TOP 5 európskeho kola – Gym­ná­zium Juraja Hronca (tím SEPTIMAGJH, tútorka Silvia Maťašovská),
  • striebro v národnom kole (2. miesto) v ka­te­gó­rii B + umiestnenie v TOP 5 eu­róp­skeho kola – Škola pre mi­mo­riadne nadané deti a gymnázium, Bra­tis­lava (tím BTCMASTERS, tútor Juraj Poljovka).
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gym­ná­zium z Bra­tis­lavy mala v TOP 5 ná­rod­ného kola až dva tímy, oba pod ve­de­ním pe­da­gó­ga Juraja Poljovku.
 • Vysokú 80% úspešnosť v testoch pre­ko­nal aj tím Gym­ná­zia Antona Bernoláka zo Senca, či jeden z tímov Gym­ná­zia Alberta Einsteina v Bra­tis­la­ve.
 • Väčší počet tímov súťažil napríklad zo Stred­nej prie­my­sel­nej školy sta­veb­nej a ge­o­de­tic­kej z Bra­tis­lavy, a tiež z Gym­ná­zia Grösslingová v Bra­tis­lave.
 • Trnavský kraj

  V Trnavskom kraji sa do práve rozbiehajúceho sa ročníka ESC 2024 môže zapojiť 21 gymnázií a 41 stredných odborných škôl.

  Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

  • V minulom, prémiovom ročníku sa do súťaže zapojilo 66 stre­do­ško­lá­kov zo škôl kraja. Tímy Trnavského kraja dosiahli v testoch 60% úspešnosť. Trnavský kraj preto patril medzi tri regióny s naj­vyš­šou úspeš­nosťou v testoch.
  • Najvyššie umiestenie: 3. miesto v národnom kole v ka­te­górii A star­ších stre­do­ško­lákov – Gym­ná­zium Jána Hollého z Trnavy (tím JOHNNY1, tútorka Andrea Bánová).
  • Gymnázium Jána Hollého aktívne repre­zen­to­valo 7 tímov, všetky v testoch získali nad­po­lo­vičný počet bodov.
  • Nadpolovičný počet zo 100 bodov v testoch v pre­doš­lom školskom roku získali aj tri z 10 reálne sú­ťa­žia­cich tímov z Gym­ná­zia Ladislava Dúbravu v Du­naj­skej Strede.

  Nitriansky kraj

  V Nitrianskom kraji sa do práve prebiehajúceho ročníka ESC 2024 môže zapojiť 22 gym­ná­zií a 57 stredných odborných škôl.

  Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

  • V minulom ročníku ESC 2023 sa súťaže zúčastnilo 63 stre­do­ško­lá­kov zo škôl kraja, dosiahli vysokú 63% úspešnosť v testoch. Tímy zo škôl Nitrianskeho kraja tak dosiahli naj­vyššie prie­merné bodové zisky v testo­va­cej etape národného kola.
  • Najvyššie umiestenie v TOP 5 národného kola v ka­te­gó­rii star­ších stre­do­ško­lá­kov (ka­te­gó­ria A) získala Obchodná aka­dé­mia v Le­vi­ciach (tím LUCIALÍVIA, tútorka Renáta Valentíniová).
  • Obchodná akadémia v Leviciach aktívne pri­viedla do súťaže 7 tímov, až 6 z nich malo viac ako 50% úspešnosť.
  • Viac ako 75 zo 100 možných bodov získali v testoch aj všetky tri tímy z Gym­ná­zia Andreja Vrábla z Levíc.
  • Vysoké bodové zisky v testoch zaznamenali aj dva tímy z Gym­ná­zia v Šahách a po jed­nom tíme z Ob­chod­nej aka­dé­mie v Šu­ra­noch, ako aj z Gym­ná­zia H. Selyeho z Ko­márna.

  Trenčiansky kraj

  V Trenčianskom kraji sa do práve prebiehajúceho ročníka ESC 2024 môže zapojiť 52 stredných škôl a gym­názií.

  Úspechy škôl kraja v mi­nu­lom ročníku ESC 2022/2023:

  • V národnom kole súťažilo viac ako 50 stredoškolákov zo škôl kraja. Ich tímy dosiahli v testoch 62% úspešnosť, čo zna­me­nalo druhú naj­vyššiu úspešnosť v rámci regiónov SR.
  • Najvyššie umiestenie v TOP 5 národného kola v ka­te­górii starších stre­do­ško­lá­kov (ka­te­gória A) získalo Gym­ná­zium z Po­važ­skej Bystrice (tím TURBO, tútorka Silvia Závadská).
  • Viac ako polovičnú úspešnosť v testoch dosiahli aj všetky tri tímy z Gym­ná­zia v Dub­nici nad Váhom.
  • Vysokú, viac ako 80% úspešnosť v testoch mali aj oba tímy zo Stred­nej prie­my­sel­nej školy z Dub­nice nad Váhom, ako aj oba tímy zo Spo­je­nej školy sv. Jozefa z No­vého Mesta nad Vá­hom.

  Žilinský kraj

  V Žilinskom kraji sa do práve prebiehajúceho ročníka ESC 2024 môže zapojiť 30 gym­ná­zií a 54 stred­ných odborných škôl.

  Úspechy škôl kraja v mi­nu­lom roč­ní­ku ESC 2022/2023:

  • V minulom ročníku súťaže o umiestnenie v oboch ka­te­gó­riách bo­jo­vala stovka stre­do­ško­lá­kov zo škôl kraja. Cel­ková miera úspešnosti všetkých sú­ťa­žia­cich tímov Žilinského kraja bola 59 %.
  • Najvyššie umiestenie:
   • až dva tímy z Gymnázia v Bytči sa dostali medzi naj­úspeš­nej­ších v rámci výsledkov za SR,
   • víťazstvo v národnom kole (1. miesto) v ka­te­gó­rii star­ších stre­do­ško­lá­kov (ka­te­gó­ria A) + umiestne­nie v eu­róp­skej TOP 5 získalo Gym­ná­zium Bytča (tím JASEJA, tútorka Lenka Jandušíková),
   • umiestnenie v TOP 5 v národnom kole v ka­te­gó­rii mlad­ších stre­do­ško­lá­kov (ka­te­gó­ria B) – Gym­ná­zium, Bytča (tím PRVOČÍSLA, tútorka Lenka Jandušíková).
 • Výrazný úspech zaznamenalo aj päť zo šiestich sú­ťa­žia­cich tímov z Gym­názia v Ru­žom­berku, ktoré dosiahli viac ako 70% úspešnosť v testoch.
 • Veľmi vysokú úspešnosť dosiahol aj tím z Gym­názia Michala Miloslava Hodžu v Lip­tov­skom Mi­ku­láši (úspešnosť nad 90 %).
 • Viac ako polovičnú úspešnosť v testoch zazna­me­nali aj tím Strednej prie­my­sel­nej školy infor­mač­ných tech­no­ló­gií Ignáca Gessaya z Tvrdo­šína, tri tímy Strednej prie­my­sel­nej školy sta­veb­nej zo Ži­liny a tiež tím z Gym­ná­zia Veľká Okružná v Ži­line.
 • Banskobystrický kraj

  V Banskobystrickom kraji si môže súťaž v šta­tis­tike vyskú­šať tento rok 84 stred­ných škôl, z toho 27 gym­názií.

  Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

  • V minulom roku si súťaženie otestovalo viac ako 160 kreatívne nala­de­ných stre­do­ško­lá­kov kraja. Cel­ková miera úspešnosti všetkých súťažiacich tímov kraja bola 43 %.
  • Najvyššie umiestenie: víťazstvo (1. miesto) v ná­rod­nom kole v ka­te­górii mladších stre­do­ško­lákov (ka­te­gória B) získalo Gym­ná­zium Ivana Kraska z Ri­mavskej Soboty (tím ONEMANTEAM, tútorka Svetlana Bednářová).
  • Gymnázium Ivana Kraska v Ri­mav­skej Sobote aktívne repre­zen­to­valo v súťaži 6 tímov, všetky bodovali nad 50 %.
  • Gymnázium Martina Kukučína z Revúcej zastu­po­vali v súťaži tri bodovo úspešné tímy.
  • Viac ako 60 zo 100 možných bodov získal jeden z tímov Stred­nej zdra­vot­níc­kej školy vo Zvo­lene, ako aj dva tímy z Gym­ná­zia Milana Rúfusa v Žiari nad Hro­nom a jeden z troch tímov Evan­je­lic­kého gym­ná­zia z Ti­sovca.

  Košický kraj

  V Košickom kraji môže skúsiť svoju kreativitu v súťaži až 93 škôl, z toho 59 stredných odborných škôl.

  Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

  • V minulom ročníku sa do súťaže zaregistrovalo naj­viac štu­den­tov práve z Ko­šic­kého kraja. Bolo ich takmer 230.
  • Najvyššie umiestenie: 3. miesto v národnom kole, v ka­te­górii mladších stre­do­ško­lákov (ka­te­gória B) získalo Gym­ná­zium z Krom­pách, (tím IBIDI, tútorka RNDr. Viera Jánošová).
  • Spomedzi šiestich aktívne súťažiacich tímov Pre­mon­štrát­skeho gym­ná­zia v Ko­ši­ciach až päť dosiahlo vyššiu ako 50% úspešnosť.
  • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Ko­ši­ciach posta­vilo na štart 6 aktívne sú­ťa­žia­cich tímov a vy­so­ké bodové zisky v testoch si pri­pí­sali dva tímy.
  • Nadpolovičnú väčšinu bodov v testoch získali dva tímy z Gym­ná­zia Alejová 1 v Ko­ši­ciach, ako aj po jed­nom tíme z Gym­ná­zia Ľ. Štúra v Mi­cha­lov­ciach a zo Stred­nej zdra­vot­níckej školy z Ku­ku­čí­no­vej ul. v Ko­ši­ciach.
  • Zaujímavosťou je, že až dva tímy v kraji dosiahli 100% úspešnosť v testoch, išlo o tímy, ktoré zastu­po­vali Gym­ná­zium Pavla Horova v Mi­cha­lov­ciach a Súkromnú strednú odbornú školu eko­no­micko-tech­nickú v Ko­ši­ciach.

  Prešovský kraj

  Svoje zručnosti, kreatívne myslenie a repre­zen­to­vanie regiónu v Eu­róp­skej súťaži v šta­tis­tike 2024 si môžu vyskú­šať štu­denti z 38 gym­názií a až 63 stredných odbor­ných škôl, ktoré sídlia na území Pre­šov­ského kraja.

  Úspechy škôl kraja v minulom ročníku ESC 2022/2023:

  • Do prvého ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 100 študentov. Celková miera úspešnosti všetkých sú­ťa­žia­cich tímov kraja bola 34 %.
  • Vysoké bodové hodnotenie v testoch (viac ako 80 zo 100 možných bodov) získal tím z Gym­ná­zia sv. Mo­niky v Pre­šove.
  • Vyššiu ako 50% úspešnosť zaznamenali dva tímy z Gym­ná­zia Jána Adama Raymana v Pre­šove, po jednom tíme zo Stred­nej prie­my­sel­nej školy v Snine, ako aj zo Strednej zdra­vot­níc­kej školy Štefana Kluberta v Le­voči.
  • Vyššiu ako 50% úspešnosť zaznamenali aj dve školy z Popradu, a to Súkromná stredná odborná škola (ul. 29. au­gusta) a tri tímy z Ob­chod­nej aka­dé­mie z Popradu (ul. Murgašova).

  Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

  Pridaj komentár

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *