Kategórie
Tlačové správy

V AAA AUTO si už bezplatne overilo históriu vozidiel šesťtisíc Slovákov

Od začiatku septembra majú zákazníci spo­loč­nosti AAA AUTO mož­nosť pre­ve­riť si vozidlo, o ktoré majú záujem.

Skupina AURES Holdings

Už takmer tri mesiace si zákazníci v po­boč­kách auto­ba­zárov AAA AUTO môžu, vďaka spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou IRIS IDENT – správcom Registra pre­vádz­ko­vých záznamov vozidiel (RPZV), bez­platne overiť históriu každého jedného na Slo­ven­sku registro­va­ného vozidla, ktorého kúpu zvažujú. Od sep­tem­bra tak túto službu využilo už 6 000 ľudí.

Históriu automobilov si môžete zadarmo preveriť či už osobne v kto­rej­koľ­vek pobočke AAA AUTO na Slo­ven­sku alebo na webe www.aaaauto.sk. Ide o prínos pre kon­co­vého spotre­bi­teľa, ku kto­rému sa dostanú hod­no­verné infor­má­cie umož­ňu­júce urobiť zod­po­vedné nákupné roz­hod­nutie na zá­klade ofi­ciál­nych údajov.

„Pre spoločnosť AAA AUTO je tento rok z hľadiska pre­daj­ných výsledkov rekordný a my chceme tento trend aj naďalej pod­po­ro­vať. Sme radi, že môžeme našim zá­kaz­ní­kom ponúknuť prístup k údajom o his­tórii vozidla bez toho, aby sa museli zaviazať k jeho kúpe, a to vďaka spo­lu­práci s Re­gistrom pre­vádz­ko­vých záznamov vozidiel. Posky­to­vanie služby pre­ve­ro­vania histórie vozidiel vní­mame ako ďalší krok k zvy­šo­va­niu štan­dar­dov nákupu a pre­daja na trhu s ojazdenými vozidlami a sme radi, že sa táto služba medzi zá­kaz­ník­mi osved­čila, keďže ju za ne­celé tri mesiace využilo už 6-tisíc ľudí,“ hovorí Karolína Topolová, ge­ne­rál­na ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa medzi­ná­rod­nej siete auto­centier AAA AUTO.

Do RPZV denne pribúda v priemere 10 000 záznamov od viac ako 2 500 subjektov, tzv. prispie­va­teľov, vďaka čomu dnes ODO-Pass obsa­huje v prie­mere 12 záznamov na jedno vozidlo. Oproti roku 2018, kedy to bolo v prie­mere 5 záznamov, je to výrazný posun v hod­no­ver­nosti overenia vozidla smerom k vyššej výpo­ved­nej hod­note pre spotre­bi­teľa a ľah­šiemu odhaleniu prípadnej mani­pu­lácie so stavom odo­metra. Navyše ODO-Pass ako jediný posky­tuje rele­van­tné údaje s uve­dením kon­krét­neho zdroja, životnej situácie a dátumu zápisu daného záznamu. Spotre­bi­teľ tak zistí nielen históriu nájazdu kilo­met­rov, ale dokáže jed­no­du­cho iden­ti­fi­ko­vať zdroj po­ten­ciál­neho problému.

„Cítime, že je našou zodpovednosťou chrániť kupujúcich pred ne­čestnými prak­ti­kami pri pre­daji ojazdených vozidiel. Preto sme nad­via­zali úzku spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou AAA AUTO, s ktorou máme spo­loč­né hodnoty. Našim cieľom je sprístupniť kupujúcim infor­má­cie, ktoré im umožnia bez­peč­ne a s istotou investovať do kúpy ojazde­né­ho vozidla. ODO-Pass a AUTO-Pass predstavujú výpisy, ktoré posky­tujú nielen kontrolu nad in­for­má­ciami o vozidle, ale aj otvárajú dvere k uvá­že­ným roz­hod­nu­tiam o jeho kúpe. Výpisy kupujúcim umožnia nahliadnuť do histórie vozidla, čím pomáhajú odhaliť aké­koľ­vek problémy, ktoré by mohli byť inak utajené,“ hovorí Róbert Zrubák, konateľ spo­loč­nosti IRIS IDENT – pre­vádz­ko­va­teľa RPZV.

Spoločnosť AAA AUTO neustále upozorňuje na riziká pri kúpe ojaz­de­ného auto­mo­bilu, medzi ktoré patrí aj mani­pu­lácia s odo­metrom, čiže stočené kilo­metre na vo­zidle, ďalej skryté vady auta pri jeho predaji, ako sú napríklad poško­denia po ne­hode, výskyt auto­mo­bilu v pátraní alebo vozidlo v exe­kúcii. Týmto hrozbám sa teraz zákazníci môžu jed­no­ducho vyhnúť, keďže okrem bez­plat­ných infor­mácií o histórii najaz­de­ných kilo­metrov získaných formou ODO-Passu, majú možnosť získať úplný prehľad o kon­krét­nom vozidle prostred­níc­tvom AUTO-Passu s 50% zľavou.

„Našou prioritou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri vý­kupe auto­mo­bilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že viac ako 65 % vozidiel na vý­kupe odmie­tame. Trh je síce už v lepšom stave ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi, najmä čo sa týka stáčania kilo­metrov na odo­metri alebo odcudzenia áut, ale pod­vody sú mo­men­tálne viac so­fis­ti­ko­vané a vy­ža­dujú si väčšie úsilie, skú­se­nosti a vy­ba­venie pri ich od­ha­lení. Pre­ve­ro­va­niu auto­mo­bilov preto venu­jeme významné úsilie, ako po per­so­nál­nej stránke, tak z hľa­diska po­u­ží­va­ných moderných tech­no­lógií a zdrojov infor­mácií. Do ove­ro­vania histórie vozidiel tak investujeme stá­ti­síce eur ročne,“ dodáva Karolína Topolová.

Viac informácií nájdete na webových stránkach www.aaaauto.skwww.rpzv.sk.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *